Administration 

Pressemeddelelse fra fem europæiske tilsyn med efterretningstjenester

PRM / Pressemeddelelse fra fem europæiske tilsyn med efterretningstjenester

Dette er en pressemeddelelse leveret af Via Ritzau.

Pressemeddelelse fra Tilsynet med Efterretningstjenesterne

Nationale efterretningstjenesters samarbejde er blevet styrket, hvilket har medført en øget udveksling af oplysninger mellem tjenester i forskellige lande. Udvekslingen af oplysninger er steget kraftigt de senere år, hvor terrortruslen er blevet mere kompleks og udbredt, og hvor terrorgrupper og enkeltpersoner har gennemført adskillige angreb på europæisk jord.

Den øgede udveksling af oplysninger mellem efterretningstjenester på internationalt plan skaber en række udfordringer for nationale tilsynsmyndigheder. Kontrollen med udvekslingen af efterretninger er udelukkende reguleret i den nationale lovgivning. Da nationale tilsynsmyndigheder ikke kan krydse grænser, kan de således kun reagere på den ene side af dataudvekslingen. Tilsynsmyndigheder kan samarbejde om at føre tilsyn med tjenesternes internationale udveksling af oplysninger, men tilsynene begrænses af nationale regler om hemmeligholdelse.

De fem tilsynsmyndigheder ser det tillige i stigende grad som en udfordring at følge med den udvikling, der sker inden for efterretningsvæsenet, hen imod hurtigere og mere effektive måder at udveksle oplysninger på. Disse og andre udfordringer, som nationale tilsynsmyndigheder står overfor, kan medføre en risiko for at den samlede kontrol med efterretningstjenesternes internationale udveksling af oplysninger er mangelfuld.

Tilsynsmyndighederne i Belgien, Danmark, Holland, Norge og Schweitz er gået sammen om at imødekomme udfordringerne og håndtere risikoen for mangelfuld kontrol med efterretningstjenesternes internationale udveksling af oplysninger. Hvert land har besluttet nationalt at undersøge, hvordan de nationale tjenester bruger og deler oplysninger vedrørende fremmedkrigere. I de seneste tre år har tilsynene løbende holdt møder for at udveksle metoder, best practice, juridiske og praktiske problemstillinger samt erfaringer med de nationale undersøgelser. Der er på intet tidspunkt i dette samarbejde udvekslet klassificerede informationer mellem tilsynene.

I denne fælles udtalelse har tilsynene fremlagt løsningsmodeller til en fremadrettet indsats. For at håndtere risikoen for mangelfuld kontrol er det nødvendt at styrke samarbejdet mellem tilsynsmyndighederne. Et værdifuldt og nødvendigt skridt i retning mod et tættere samarbejde om kontrol er at reducere behovet for hemmeligholdelse mellem tilsynsmyndighederne. Når der er udvekslet oplysninger mellem efterretningstjenester, er der ingen grund til, at kontrollen ikke følger med. Tilsynsmyndigheder bør være i stand til at drøfte de oplysninger, der udveksles.

Et andet tiltag er at udvikle nye juridiske og tekniske metoder for tilsynet, der effektivt kan evaluere de procedurer, der er for international dataudveksling, samt de sikkerhedsforanstaltninger, der er iværksat for at beskytte grundlæggende rettigheder.

Tilsynsmyndighederne i Belgien, Danmark, Holland, Norge og Schweitz vil fremadrettet arbejde for at takle de udfordringer, der er i relation til tilsyn med international udveksling af efterretninger, og forsøge at inddrage tilsynsmyndigheder fra andre lande i denne indsats.

Udtalelsen findes på www.tet.dk

Den fælles udtalelse er blevet til i et samarbejde mellem:

Comité permanent de contrôle des services de renseignements et de sécurité / Vast Comité van Toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Belgien)
www.comiteri.be

Tilsynet med Efterretningstjenesterne (Danmark)
www.tet.dk

Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (Holland)
www.ctivd.nl

EOS-utvalget (Norge)
www.eos-utvalget.no

Aufsichtsbehörde über die nachrichtendienstlichen Tätigkeiten AB-ND (Schweiz)
www.ab-nd.admin.ch

Hvis du ønsker yderligere oplysninger, kan du kontakte:

International og hollandsk presse:
Jantine Kervel (Generalsekretær CTIVD)
T: +31(0)703155820
E: info@ctivd.nl

Belgisk presse:
Comité I
T: +32(0)2 286 29 11
E: info@comiteri.be

Dansk presse:
TET
T: +45 25 50 10 34
E: info@tet.dk

Norsk presse:
EOS-utvalget
T: +47 23 31 09 30
E: post@eos-utvalget.no

Schweizisk presse:
OA-IA
T: +41 58 464 20 75
E: info@ab-nd.admin.ch

Læs hele pressemeddelelsen på Via Ritzau her: