Produktionsskoleforeningen Stærkt problematisk at nedsætte produktionsskoleydelsen
"Regeringen vil skrotte produktionsskoleydelsen for unge under 18 år" hedder det i DR Nyheders artikel fra d. 19/6 2017. Og det ligger ganske rigtigt i regeringens udspil Tro på dig selv - det gør vi, hvor det lave skoleydelsesniveau, som blev besluttet ifm. Finanslov 2017, fastholdes; men med den yderligere forringelse at unge under 18 år ikke får skoleydelse på den ny Forberedende grunduddannelse (FGU). Det mener vi i Produktionsskoleforeningen er stærkt problematisk både for de unge på landets produktionsskoler og for etableringen af en ny Forberedende grunduddannelse. Det redegør vi for under følgende tre overskrifter: Hvorfor er skoleydelsen vigtig - 5 skarpe grunde! Niveauet for skoleydelsen er for lavt - det skal afpasses både SU- og kontanthjælpssystem. Reformøkonomien - det er ikke rimeligt, at de unge skal betale for reformen.
Dette er en pressemeddelelse leveret af Via Ritzau.
1. Hvorfor er skoleydelsen vigtig - 5 skarpe grunde!

Skoleydelsen er en særlig ydelse, idet den adskiller sig fra både SU-systemet og kontanthjælpssystemet. Det gør den ift. ydelsesniveau, hvor den er lavere end såvel SU som kontanthjælp (jf. afsnit 2 ndf.). Og det gør den, derved at skoleydelsen nedsættes forholdsmæssigt, hvis eleven fx udebliver eller ikke deltager aktivt (jf. Lov om produktionsskoler § 17, Stk. 3). Det hænger sammen med at skoleydelsen har karakter af løn og som sådan understøtter den praksispædagogik, som er bærende for produktionsskoler i dag og for FGU fremadrettet.

5 skarpe grunde til skoleydelse - også for under 18-årige

Skoleydelsen fungerer som løn for arbejde og deltagelse.

Skoleydelsen er en vigtig understøttelse af praksispædagogikken, hvor fundamentet er praktisk arbejde og reel produktion.

De unge lærer værdien af arbejde og af at yde en indsats.

Udebliver eleven, kommer eleven for sent eller yder eleven ikke en indsats, så får han eller hun ikke skoleydelse. Dvs. det er et sundt 'noget for noget' princip.

Skoleydelsen er et vigtigt redskab i indsatsen mod fravær

At eleven ikke får ydelse ved fravær er et stærkt redskab. Det er anderledes end SU-systemet, hvor den unge får sine penge uanset tilstedeværelse og indsats (her kunne SU-systemet tage ved lære af skoleydelsen).

Forberedende grunduddannelse er uddannelse

En afsluttet FGU giver erhvervskompetence og tæller med i regeringens foreslåede 90 % -målsætning, på samme måde som erhvervsuddannelser og gymnasiale uddannelser gør.

Uden skoleydelse taber vi en gruppe unge

En stor del af målgruppen for Forberedende grunduddannelse er unge, som ikke har den samme hjælp hjemmefra, som andre unge har. Med skoleudgifter til transport, mad etc. hænger det ikke økonomisk sammen for dem.

2. Niveauet for skoleydelse er for lavt - det skal afpasses til både SU- og kontanthjælpssystemet

Skoleydelsen på produktionsskolerne blev nedsat ifm. FL 2017, og det betyder, at skoleydelsen i dag er lavere end såvel SU som kontanthjælp. Det har meget alvorlige konsekvenser for produktionsskolerne: De første måneder af 2017 har betydet et fald i elevoptag på gennemsnitligt 30 % på landets produktionsskoler (se nærmere i vores undersøgelse http://psf.nu/images/Aktuelt_2017/PSF_-_Notat__skoleydelse.pdf)

Produktionsskoleforeningen mener, at det centrale er at undgå skæve incitamenter. Økonomien skal ikke fastholde den unge på Forberedende grunduddannelse, fordi det er dyrt at overgå til fx erhvervsuddannelse. Men økonomien skal heller ikke afholde den unge fra Forberedende grunduddannelse, fordi det er mere profitabelt at være i kontanthjælpssystemet. Produktionsskoleforeningen har på den baggrund fremlagt et forslag om skoleydelse: http://psf.nu/images/PSF_politiske__arbejde/Notat_fors%C3%B8rgelse_skoleydelse.docx.pdf

3. Reformøkonomien - det er ikke rimeligt, at de unge skal betale for reformen

Regeringen lægger med deres udspil op til en besparelse på forsørgelsesdelen, fordi skoleydelsen er lavere end SU (og lavere end kontanthjælp). Rammen for reformen er, at det økonomisk skal balancere på samme niveau som i dag, dvs. den samlede ramme for regeringens forslag rummer ikke en besparelse. Det betyder, at de unge på den ny uddannelse reelt kommer til at finansiere reformen, idet man finder pengene til det nye på deres forsørgelse. Det er vel at mærke de unge i uddannelsessystemet, som generelt betragtet har mindst, og som i forvejen har svært ved at finde fodfæste i uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet.

Med venlig hilsen

Axel Hoppe

Sekretariatsleder i Produktionsskoleforeningen

Kontakt: mail axel@psf.nu, mobil 2895 2120

Dette er en pressemeddelelse leveret af Via Ritzau.