Sådan ruller Skattesagskommissionen
Justitsminister Morten Bødskov (S) fremlægger udkast til undersøgelse i skattesagen. Foto: Jens Dresling / POLFOTO
Læs her hvordan Skattesagskommissionen arbejder dag til dag, indtil den kommer med en rapport om to år.

Processen for Skattesagskommissionens arbejde kan i punktform beskrives på følgende måde:

1. Udkastet til kommissorium er i dag sendt til Folketingets Udvalg for Forretningsordenen.

2. Eventuel drøftelse med Folketinget om udkastet.

3. Justitsministeriet anmoder landsretspræsidenterne for Østre og Vestre Landsret samt Advokatsamfundet om at indstille henholdsvis en landsdommer og en advokat som medlemmer af kommissionen. Justitsministeriet sender anmodningerne ved udgangen af uge 1, hvis Folketinget ikke inden da har fremsat ønske om at drøfte udkastet til kommissorium. Samt findes en universitetsjurist med særlig indsigt i offentligretlige spørgsmål.

4. Medlemmernes habilitet vurderes.

5. Justitsministeriet udpeger medlemmerne af undersøgelseskommissionen og orienterer Folketinget herom.

6. Justitsministeriet udpeger - efter drøftelse med formanden - undersøgelseskommissionens udspørger. Forinden er der foretaget en vurdering af den pågældendes habilitet.

7. Justitsministeriet finder egnede lokaler, sørger for sekretariatsbistand mv.

8. Undersøgelseskommissionen tilrettelægger sit arbejde, indhenter materiale mv.

9. Undersøgelseskommissionens arbejde forventes afsluttet ved afgivelse af en beretning senest to år efter den endelige nedsættelse.

Kilde: Justitsministeriet