Administration 

Kommentar: Kommuner svigter borgerne med regeringens accept

Kommunernes økonomiske sikkerhed og tilliden til kommunerne tæller mere for Socialministeren, Beskæftigelsesministeren og Justitsministeren end borgernes retssikkerhed og tilliden til borgerne.

Cand.mag., forfatter og redaktør af bogantologierne "Hvad i alverden er meningen?" (2011) og "Et liv i andres hænder" (2014).

Retssikkerheden er i disse år under stærkt pres i mødet med den offentlige forvaltning. For mennesker med handicap eller sygdom i kontakt med social- eller beskæftigelsesforvaltningen er den under særligt stort pres.

Den forvaltning går – parallelt med en række meget hårde arbejdsmarkeds- og socialreformer i kombination med nogle store kommunale besparelser gennem de seneste år – ofte lige til grænsen af, hvad der er lovligt. Det fremgår blandt andet af en rapport fra Advokatrådet og af undersøgelser fra Danske Handicaporganisationer, Det Centrale Handicapråd, Sjældne Diagnoser og Landsforeningen Autisme.

Advokatrådet skriver for eksempel:

"Advokatrådet finder det retssikkerhedsmæssigt betænkeligt, at forvaltningen har mulighed for en grænsesøgende afgørelsespolitik med henblik på at reducere driftsomkostninger uden nogen konsekvenser for forvaltningen. Forvaltningen bør ikke kunne indrette sin praksis efter, at det ikke har nogen form for negative virkninger, når den giver afslag på, reducerer kvaliteten af eller ophæver en løbende ydelse …"

Selvom en forvaltning opfører sig lovstridigt, og en borger har fået ret i sin klagesag, så er det altså forvaltningen, der opnår en økonomisk besparelse eller berigelse ved at træffe forkerte afgørelser og ikke at udbetale en ydelse til en borger. Den grænsesøgende forvaltningspraksis gør borgerens retsstilling dårlig, og det er ikke retfærdigt.

Advokatrådet er kommet med nogle meget konkrete anbefalinger til, hvordan man fra Folketingets side kunne ændre kursen og sikre borgerne den retssikkerhed, som de har krav på i henhold til lovgivningen. Disse anbefalinger svarer i det store hele til de anbefalinger, mange handicaporganisationer også er kommet med igennem de seneste år.

For eksempel anbefaler Advokatrådet – for at modgå den grænsesøgende forvaltningspraksis, som de har identificeret som ét af de største retssikkerhedsproblemer – at man i højere grad benytter sig af retsmidlet opsættende virkning. Opsættende virkning vil sige, at en afgørelse først får virkning, når den er endelig stadfæstet. De anbefaler også, at der bliver skabt en lovhjemmel for godtgørelse til borgere af ikke-økonomisk tab, ligesom en kommune som udgangspunkt skal fralægge sig den fulde besparelse ved at træffe forkerte beslutninger og overføre den til borgeren – og dette gør den næppe frivilligt, så også dette vil kræve en lovhjemmel fra Folketinget.

Jeg skrev den 1. august 2015 om retssikkerhedsproblemerne i et brev til social- og indenrigsminister Karen Ellemann (V), beskæftigelsesminister Jørn Neergaard Larsen (V) og justitsminister Søren Pind (V).

Heri opfordrede jeg dem til at ophøje Advokatrådets anbefalinger til lov og spurgte dem direkte, om man vil gøre det. For Folketinget og ministrene er øverste myndighed i forhold til at sikre borgerne deres lovgivne rettigheder.

Ingen af ministrene svarede af sig selv. Men efter, at arbejdsmarkedsordfører Finn Sørensen (EL) havde bedt dem kommentere den, fik jeg den 29. september og den 1. oktober 2015 svar. Det er i det store hele et koordineret svar, hvor social- og indenrigsminister Karen Ellemann fører ordet.

I svaret er der, samlet betragtet, ikke nogen imødekommenhed over for at lytte til de alvorlige problemer på retssikkerhedsområdet. Man afviser Advokatrådets anbefalinger. Man vil fra regeringens side nøjes med "tillid" og "gode råd" til myndighederne. Dette til trods for, at det allerede er veldokumenteret, at mange kommuner har vist sig ikke at være den slags tillid værdig!

Ministrenes svar er karakteristiske for den politiske omgang med retssikkerhedsproblemet og fralæggelsen af et politisk ansvar derfor i de seneste år.

Tillid til kommunerne

Karen Ellemann henviser i sit svar til, at myndighederne efter hendes opfattelse allerede har gjort meget for at gøre både forvaltning og klagemuligheder bedre over de sidste år. Man har fra regeringens og den tidligere regerings side stillet viden og rådgivning til rådighed for kommunerne, og man har arbejdet for at sænke klagetiden i Ankestyrelsen. Socialministeren har, til trods for den massive dokumentation for retssikkerhedsproblemerne, stadig stor tillid til kommunerne.

Hun nøjes med at appellere til, at de frivilligt overholder lovgivningen og sikrer borgerne deres ret:

”Det er kommunernes ansvar at sikre, at sagsbehandlingen er i overensstemmelse med lovgivningen. Jeg har tillid til, at kommunerne grundlæggende har viljen til at træffe både rigtige og forståelige afgørelser. Derfor mener jeg, at den rigtige vej til at understøtte borgernes retssikkerhed er at give kommunerne den bedst mulige støtte til at leve op til deres ansvar.”

Hun reagerer slet ikke på det retssikkerhedsproblem, som Advokatrådets rapport og mit brev fremlægger: At borgerne ikke kan regne med, at myndighederne af sig selv træffer korrekte afgørelser i første omgang, og at klagesystemet ikke er optimalt.

Manglende tillid til borgerne

Karen Ellemann afviser i brevet Advokatrådets anbefalinger med følgende udsagn:

” … jeg [finder] ikke, at det vil være hensigtsmæssigt at indføre opsættende virkning i alle sager eller at indføre regler om godtgørelse til borgere, der får medhold i Ankestyrelsen.

Opsættende virkning ville (…) betyde, at der ville blive ydet hjælp i klageperioden også i de klagesager, hvor Ankestyrelsen når frem til, at kommunens afgørelse er korrekt. Dermed ville en række borgere få adgang til ydelser, de viser sig ikke at være berettigede til. Det kan forekomme mindre rimeligt. Det kan endvidere medføre betydelige offentlige merudgifter og kan samtidig få antallet af klager til at vokse.

En godtgørelsesordning ville efter min opfattelse være både tung og dyr. Borgeren ville alligevel ikke få de tjenesteydelser, borgeren ellers ville have været berettiget til i klageperioden, og indførelse af en sådan ordning vil være forbundet med betydelige administrative omkostninger.”

Hun synes altså, at det er værre, hvis folk får noget, de ikke er berettigede til, end at folk, der er berettigede og har behov, ikke får den fornødne hjælp! Med andre ord: Hun prioriterer kommunernes økonomiske sikkerhed over borgernes retssikkerhed, og hun har mere tillid til kommunerne end til borgerne!

Det, synes jeg, er et meget alvorligt synspunkt. En minister er jo ”folkets tjener”, hvis man forstår det i sin oprindelige demokratiske og sproglige betydning. Det vil fremadrettet fortsat kunne betale sig for kommuner at udøve grænsesøgende forvaltning og at forhale tidspunktet for en sags korrekte afslutning. Og borgerne vil fortsat være afhængig af gode viljer i kommunerne.

Ændringer i Serviceloven

Karen Ellemann bringer det i sit svar på banen, at hun ”… gerne [vil] se på mulighederne for at forenkle lovgivningen og gøre reglerne mere tydelige, så det bliver lettere for kommunerne at administrere korrekt. Der er efterhånden almindelig enighed om, at serviceloven særligt på voksenområdet er blevet for kompleks.”

Dette skriver hun parallelt med, at den nye V-regering officielt har meldt ud, at den vil igangsætte en revision af Serviceloven på voksenområdet som opfølgning på økonomiforhandlingerne med KL i juli 2015. Det har jeg overhovedet ikke spurgt hende om i mit brev.

Når hun anvender borgernes svækkede retssikkerhed som begrundelse for at ville fremsætte lovforslag om ændring af Serviceloven, så camouflerer hun, at regeringen i virkeligheden agter at forringe retssikkerheden yderligere!

Den påtænkte ”forenkling” af Serviceloven har allerede tidligere i år været fremsat som lovforslag af den tidligere SR-regering, men blev i januar 2015 trukket tilbage af daværende socialminister Manu Sareen (R) efter massive protester i høringssvarene fra en lang række handicaporganisationer med flere. ”Forenklinger” dækker således i alt væsentligt over forringelser af retssikkerheden, ikke forbedringer. Man vil omdefinere og begrænse omfanget af personer, der kan få hjælp, og man vil omdefinere og begrænse omfanget af hjælp til disse.

Formanden for Landsforeningen LEV Sytter Kristensen advarer da også i en omtale af disse regeringsplaner på foreningens hjemmeside den 27. september 2015 kraftigt imod, at regeringen genopfinder det lovforslag: ”Fortsætter regeringen og KL ad den vej, som skitseres i aftalen – og som kendetegnede det oprindelige forslag – så tør jeg godt udstede en garanti. En garanti for, at de mest sårbare bliver taberne – og for at den aktuelle tillidskrise mellem borger og kommuner bliver endnu dybere.”

Ansvaret er ministrenes

Socialminister Karen Ellemann nægter således på vegne af de tre ministre at blande sig i den kommunale forvaltningspraksis under henvisning til ”tillid” til kommunerne. Og beskæftigelsesminister Jørn Neergaard Larsen tilføjer i sit eget brev, at kommunernes ”… afgørelser (…) kan påklages til Ankestyrelsen.”Lignende formuleringer har de fleste social- og beskæftigelsesministre såvel som ordførere for områderne benyttet sig af i årevis. Borgerne kan ”bare klage”, hvis de er utilfredse. Det ville være ønskeligt med en regering, der også viste tillid til borgerne og vilje til at gøre det, der er brug for, for at sikre deres rettigheder.

Men nu er tillid åbenbart et privilegium, som kun er kommunerne forundt, og borgernes lovbestemte rettigheder er i praksis underlagt et altoverskyggende hensyn til kommunernes økonomi. Så borgerne vil i sidste ende fortsat stå med hatten i hånden, når de har brug for hjælp.

Men ikke at handle politisk på de veldokumenterede retssikkerhedsproblemer – dét er også at handle! Ikke at ville handle, når der oven i købet foreligger velgennemtænkte konkrete anbefalinger fra landets fremmeste advokater, der kunne afhjælpe problemerne – dét er med fuldt overlæg at svigte de mange sårbare borgere, som er i kontakt med den offentlige forvaltning og ikke har sikkerhed for deres rettigheder.

Jeg håber, de tre ministre vil genoverveje mulighederne for at følge Advokatrådets udmærkede anbefalinger. Under alle omstændigheder har de det politiske ansvar for at sikre borgerne deres lovbestemte retssikkerhed, ligesom de vil være politisk ansvarlige derfor, hvis borgerne fremadrettet stadig ikke sikres denne ret.


Se brevet til ministrene her
Se svaret fra social- og indenrigsminister Karen Ellemann her
Se svaret fra beskæftigelsesminister Jørn Neergaard Larsen her
Se svaret fra justitsminister Søren Pind her

Dette er et blog-indlæg og ikke et udtryk for Avisen.dk's holdning. Hvis du finder, at indlægget er æreskrænkende eller indeholder injurier, så send en mail til tip@avisen.dk.

politi til stede ved amerikansk skole
Krimi

Politi dræber

bevæbnet skoleelev 

jordbær i bakker
Mad og drikke

Så er de her:

Årets første jordbær

patienter ligger i seng på hospital
Corona

Studie: Britisk variant

ikke så alvorlig

som frygtet

Mette Frederiksen taler med pressen
Nyheder

Nej til russisk vaccine 

Gadebillede fra Malta
Rejser

Bliv betalt for at tage på ferie

Magnus Heunicke til møde
Nyheder

Mere genåbning på vej?

Indkalder til forhandling

William og Kate
Kongelige

Prins Harry hylder sin farfar: Han var flabet til det sidste

kop med te, briller og lommetørklæder står på natbord
Corona

Forkølelse beskytter

mod corona

naser khader står i folketingssalen
Nyheder

Efter beskyldninger:

Naser Khader sygemeldt

doser med vaccine
Nyheder

Ny vaccine kommer til Danmark onsdag

Nyheder

Store vaccinedag:

Køer og parkeringsproblemer

Politi og brandbiler på gade i Paris
Krimi

Skyderi i Paris:

En person dræbt

Modermærke på hånd
Nyheder

Fem dør om ugen:

Hold øje og bliv

behandlet i tide

træbord og stole står i stue
Livsstil

Sådan får du liv

i dine træmøbler 

Prins Joachim og Prinsesse Marie sidder i en sofa
Kongelige

Prins Joachim:

Marie reddede mit liv

silas holst klædt ud som dragqueen
Kendte

Silas Holst springer ud

som dragqueen

plastikgebis står på bord
Nyheder

Dagens afstemning:

Har du også “glemt”

tandlægen? 

kanyle på vej ind i glas med coronavaccine
Corona

Mulig forklaring

på blodpropper

efter vaccine

person med åben mund får renset tænder hos tandlægen
Sundhed

Danskerne advares:

Gå nu til tandlægen

Jakob Ellemann-Jensen står på talerstol i jakke, hvid skjorte og blåt slips
Nyheder

200.000 vælgere

har forladt Venstre

Kong Harald og Dronning Sonja står foran juletræ
Kongelige

Kongepar sprang

over mindst 5000

i vaccinekøen

Mad med høretelefoner på ørerne
Advertorial

Annonce

Hvorfor er lydbøger så populære?

Dak Wichangoen smiler
Kendte

Kendiskok har født:

Det var en sej kamp

mand med rundsav skærer i træ
Livsstil

Gør det selv-folket 
får fingrene i maskinen

gule blomster i jorden
Nyheder

Nu kommer solen

og varmen til Danmark

mand får vaccination med et stik i skulderen
Nyheder

Kæmpe forsøg i dag:

100.000 skal vaccineres

Underholdning

"Druk" får Bafta-pris

Smadret bil på græsplæne
Krimi

Voldsom ulykke med

hjemmeplejebil

En elefant med reb om sig i en mudderpøl
Dyreliv

Elefantunge reddet op

fra dyb brønd

En tank på ryggen
Helt vildt

Ups!

Kampvogn på hovedet

En skaldet mor med en lille dreng på sofaen.
Kendte

Kræftsyge Andrea Elisabeth Rudolph

samler formue ind

Prins Andrew i jakkesæt
Nyheder

Prins Andrew:

Mor er hårdt ramt

Den askedækkede tropeø set langt fra med aske på træer og veje.
Nyheder

Vilde billeder:

Tropeø dækket af aske

Krimi

Kvinde hjalp 850 personer

med skattesnyd for millioner

Lars Løkke Rasmussen i Folketingssalen.
Nyheder

Dagens afsteming:

Hvad mener du om

Løkkes nye parti?

Lise Rønne på scenen i X Factor.
Film og TV

Lise Rønne: Man skal

aldrig sige aldrig

Niels Hausgaard med sixpence og gråt skæg. Han sidder på en bænk.
Kendte

Alderen trykker: Folk 

taler højere til mig

En cyklist kører over en bro. Han har cykelhjelm på.
Nyheder

Sådan skifter du olie på cyklen

Lars Løkke Rasmussen tæt på. Han ser alvorlig ud i ansigtet. Han er iført lyseblå skjorte og en sort habbitjakke.
Nyheder

Lars Løkke bekræfter:

Nyt parti på vej

En kvindelig tjener læner sig ind over et bord med en hvid dug og retter på et stearinlys, Bag hende ses to kokke igennem et "hul" i væggen fra restaurant til køkken.
Nyheder

Restauratører

dybt bekymrede

over coronapas

Joan Divine
Kendte

Prøvede i ni år:

Baby for 160.000 kroner

Fyr & Flamme
Kendte

Grand Prix-ballade:

Dansktopstjerne skælder ud

Harry
Kongelige

Meghan bliver væk:

Prins Harry deltager

Dinosauer
Helt vildt

Voldsom fætter:

Ny kødædende dinosaur

Nikoline
Kendte

Er du den nye stjerne:

Kom med i X Factor

Jonatan Spang
Kendte

Jonatan Spang er blevet far

Simon
Underholdning

Dommer grovgrillet af Kvamm på live-tv

London
Kongelige

Prins Philip mindet med kanonbrag

Kronprins Frederik og de skadede veteraner i sadlen på landevejen
Kongelige

Kronprins Frederik

i sadlen med 

skadede veteraner

billede af Basim
Kendte

Basim blev forældreløs: Popmusik er min vej ud af sorgen

Jakob Ellemann
Nyheder

Blåt krav: Beregning af hurtigere genåbning

billede fra stedet
Krimi

33-årig død efter familietur i shelter

billede af Pierce Brosnan
Film og TV

Dagens afstemning:
Hvem så du
gerne i rollen som 007?

collage med Richard Burton, Christian Bale og Clint Eastwood
Film og TV

Legendariske

skuespillere afslog 007

billede af to kartoffelmadder
Nyheder

Advarsel:

Har du denne

mayonnaise stående?

billede af en politibil
Krimi

Stoppet med sømmåtter:
Vanvidskørsel
på Storebæltsbroen

Eurojackpotkuponer
Helt vildt

Dansker vinder 310 millioner kr.

billede af Solveig efter sejren
Underholdning

X Factor-vinder Solveig: Jeg vil lave mit eget

reklamebillede fra Nemlig.com
Nyheder

Nemlig.com overvåger ansatte: Tæller sekunder

Mette Frederiksen smiler
Nyheder

Regeringen lemper restriktioner

Underholdning

Solveig vinder årets X Factor

Nærbillede af Zlatan på pressemøde
Kendte

Zlatan springer ud som skuespiller

Skrabelod med påskemotiv
Helt vildt

Blev millionær midt i påskefrokosten

DMX på scenen
Underholdning

Kendt rapper død - blev kun 50 år

lina baun danielsen i grøn jakke
Krimi

Line Baun tabte

i Se & Hør-sagen

prins philip vinker iført grøn jakke
Underholdning

Prins Philip er død

Politi-og brandbiler foran hus.
Krimi

Kvinde død i brand

Politimand tjekker bil
Krimi

Bilist anholdt:

Flygtede efter

påkørsel af betjent

Sport

Dansk træner færdig efter racismeanklager

mand sidder i have
Krimi

43-årig forsvundet

- politiet beder om hjælp

beholder med naturlægemiddel står på bord
Sundhed

Tilbagekalder populært

naturlægemiddel

sort redsignet nike sko på rød baggrund
Helt vildt

Sataniske sko

med blod i sålen

kaldes tilbage

Helle Fagralid med sammenbidt udtryk
Kendte

Dansk stjerne:

Jeg var rædselsslagen

mønter i stor bunke
Nyheder

3,6 millioner

danskere får penge

ind på kontoen  

bjarne reuter med skygger i ansigtet
Bøger

Top 10: De scorer

flest bibliotekspenge

kæmpe varan kravler op ad hylde i supermarked
Helt vildt

Gigantisk øgle går

amok i supermarked

borgere og sundhedspersonale  i vaccinationscenter
Nyheder

Stor generalprøve:

100.000 skal stikkes

på én dag

baby kigger med stofble i munden
Corona

Nyt begreb i dagplejen:

Coronabørn 

x factor deltageren nicoline steen kristensen står på scenen
Film og TV

Sådan bliver finalen

i X Factor

patienter ligger i senge på hospital
Corona

Her er smitten

ude af kontrol