Danva DANVA offentliggør anbefalinger for god selskabsledelse
DGI-byen i København danner den 13. juni 2017 rammerne om offentliggørelsen af "Kodeks for god selskabsledelse i kommunale forsyningsselskaber" - et sæt anbefalinger for den overordnede ledelse af forsyningsselskaber. Kodekset er udarbejdet under DANVAs ledelse og henvender sig til forsyningsselskaber og kommunerne.
Dette er en pressemeddelelse leveret af Via Ritzau.
DANVA har længe haft fokus på god selskabsledelse i vandselskaber. Siden 2012 har foreningen udbudt kurser og temadage om emnet, ligesom det har været drøftet ved årsmøder, regionalmøder og møder i direktørkredsen. Med offentliggørelsen af "Kodeks for god selskabsledelse i kommunale forsyningsselskaber" markerer DANVA således det foreløbige højdepunkt i drøftelserne om selskabsledelse i vandselskaber, der senest også har haft Regeringens og Finansministeriet fokus bl.a. i Forsyningsstrategien.

God selskabsledelse handler om de styringsmæssige rammer omkring en virksomhed - om ejerens, bestyrelsens og ledelsens rolle og ansvar og ikke mindst samspillet mellem disse styringsniveauer. Der findes en række kodekser for god selskabsledelse. Men hvad er god selskabsledelse i en forsyning?

Fordi forsyningsselskaberne opererer i en ramme, der på en del punkter adskiller sig fra de øvrige sektorer, har DANVA taget initiativ til at udvikle et kodeks for god selskabsledelse af forsyningsselskaberne i Danmark.

"Forsyningsselskaber opererer under særlige forhold. Med "Kodeks for god selskabsledelse i kommunale forsyningsselskaber" forbedrer og formidler vi "best practice" inden for selskabsledelse af forsyninger. Ved at følge et forholdsvist enkelt princip som "følg eller forklar" kan ledelserne opretholde fleksibilitet, samtidig med at man sikrer transparens og legitimitet i organisationerne", siger direktør i DANVA Carl-Emil Larsen .

Kodekset er opbygget med udgangspunkt i seks hoveddele:

Rammerne for ejerskabsudøvelse

Aktiv ejerskabsudøvelse i forsyningsselskaberne

Samspillet mellem selskab og ejerkommune

Bestyrelsesstrukturen

Samspillet mellem bestyrelse og daglig ledelse

Øvrige forhold

Under hvert emne udledes konkrete anbefalinger for god selskabsledelse.

"Kodekset er såkaldt "soft law". Fordelen ved at operere med soft law er, at fremtidige ændringer ikke kræver, at man skal igennem et omfattende, bureaukratisk lovgivningsarbejde, men at man relativt hurtigt kan ændre anbefalingerne for god selskabsledelse, efterhånden som man opnår ny indsigt i og nye erfaringer med, hvad der virker bedst i forhold til governance", fremhæver Carl-Emil Larsen.

Kodekset er udviklet med fokus på forsyningsselskaber under kommunalt ejerskab via aktieselskabsformen, men en række af anbefalingerne vil have relevans i en bredere organisatorisk kontekst. Dansk Affaldsforening og Dansk Fjernvarme har begge været involveret i processen med udviklingen af kodekset og har således bidraget med perspektivering og tilpasning.

DANVA er i dialog med de øvrige brancheforeninger for på sigt at få et fælles kodeks for alle forsyningsarter og forskellige ejerkonstruktioner.

Pressen er velkommen til at deltage.

Kontakt Karsten Bjørno for tilmelding, E: kbj@danva.dk, M: 20 14 35 42

Program for offentliggørelsen

9.30 - 10.00 Ankomst og morgenbuffet

10.00 - 10.10 Velkomst

10.10 - 10.40 Præsentation af kodeks v. direktør Carl-Emil Larsen, DANVA

10.40 - 11.00 God selskabsledelse i forsyningssektoren set fra et statsligt perspektiv v. afdelingschef Dorte Nøhr Andersen, Energi-, forsynings- og klimaministeriet

11.00 - 11.20 God selskabsledelse i forsyningssektoren set fra et kommunalt perspektiv v. direktør Laila Kildesgaard, KL

11.20 - 11.40 Kaffe og snacks

11.40 - 12.00 God selskabsledelse i praksis, ejerperspektiv v. stadsdirektør Niels Højberg, Aarhus Kommune

12.00 - 12.20 God selskabsledelse i praksis, bestyrelsesperspektiv v. bestyrelsesformand Lars Goldschmidt, Bornholms Energi & Forsyning

12.20 - 12.40 God selskabsledelse i praksis, direktionsperspektiv v. direktør John Hartvig Mølgaard, PROVAS

12.40-13.40 Frokost

13.40-15.50 Tematiske workshops - Arbejde med kodeks

Øget kendskab til kodeks, refleksioner og drøftelser af konsekvenser i egen praksis

15.50-16.00 Perspektivering og tak for i dag ved bestyrelsesformand Lars Therkildsen, DANVA.

Udviklingen af kodekset er sket under ledelse af en styregruppe bestående af Lars Therkildsen, Ango Winther og Carl-Emil Larsen, hhv. formand og næstformand i DANVAs bestyrelse og direktør for DANVA.

Dertil har der været en referencegruppe tilknyttet arbejdet. Referencegruppen har bidraget med input og sparring.

Referencegruppen er udpeget for at bidrage med den unikke viden og indsigt i området, hver enkelt deltager besidder i kraft sin baggrund og nuværende position. Det faglige indhold, vægtning og udarbejdelsen af kodekset er DANVAs ansvar alene.

Referencegruppens medlemmer er indsat i tabellen nedenfor.

Deltagere i referencegruppen

Leo Larsen, HOFOR, BIOFOS

Hans Elbek, Aarhus Vand

Peter Duetoft, Hjørring Vandselskab

Lars Goldschmidt, Bornholms Forsyning

Leif Lund Knudsen, Vandcenter Syd

John H. Mølgaard, Provas

Anne Margrethe Hansen, Furesø Egedal Forsyning

Ghita Hansen, Odsherred Forsyning

Ole Øgelund, Vand & Affald

Niels Møller Jensen, Herning Vand

Henrik Kjærgaard, Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet

Rasmus Lønborg, Rasmus Sommer Matthiessen, Finansministeriet

Lars Kaalund, Kommunernes Landsforening

Kim Mortensen, Dansk Fjernvarme

Jacob Simonsen, Dansk Affaldsforening

Der er i processen med at udarbejde anbefalingerne til god selskabsledelse gennemført såvel en kvantitativ som en kvalitativ undersøgelse af den konkrete governance-praksis i vandsektoren i dag. Alle bestyrelsesformænd og direktører i selskaberne er blevet opfordret til at udfylde et spørgeskema, og der er gennemført et antal interviews med kommunale politikere og topembedsmænd omkring kommunernes håndtering af relationerne til vandselskaberne.
Dette er en pressemeddelelse leveret af Via Ritzau.