Kostbart tabu: Vores løn er hemmelig

(Foto: Foto: Erik Refner / Ritzau Scanpix )

Det er et tabu blandt danske lønmodtagere at tale om deres løn, dokumenterer Institut for Menneskerettigheder i ny rapport. Op mod halvdelen af os ved ikke, at det er lovligt.

Denne artikel blev bragt første gang 2. maj 2017 på Ugebrevet A4. Vi bringer den igen, fordi mange andre læsere tidligere fandt interesse for den.

 

Vi holder oplysninger om vores private lønforhold helt ind til kroppen. ’Det er ikke noget, der kommer andre ved’, er den meget udbredte holdning blandt danske lønmodtagere ifølge en undersøgelse, som Institut for Menneskerettigheder offentliggør i dag.

6 ud af 10 taler aldrig med deres kolleger om løn, og en tredjedel ved ikke, hvad kolleger, der laver den samme slags arbejde som dem selv, får i løn. Næsten halvdelen af os er slet ikke klar over, at vi ifølge ligelønsloven har ret til at tale om løn med kolleger og andre. 

Men hvis vi vil forstå, hvad der er forklaringen på lønforskelle, og hvad der skal til for at stige i løn på en arbejdsplads, er den enkeltes løn netop noget, der kommer alle ved, pointerer ph.d. Kenn Warming, specialkonsulent på Institut for Menneskerettigheder, som står bag undersøgelsen.  

»Det er lettere at diskriminere og forskelsbehandle, når ingen ved noget om det. Vi har i rapporten fokus på åbenhed om løn i forhold til ligeløn mellem kvinder og mænd. Men større åbenhed om løn vil også kunne afdække vilkårlighed, usaglighed og forskelsbehandling i forhold til for eksempel etnisk baggrund, alder, politisk anskuelse, handicap og seksuel orientering,« påpeger han.

 

Uforklarlig lønforskel

Kenn Warming henviser til, at der er en lønforskel på 4-7 procent mellem mænd og kvinders løn, som ikke kan forklares med det kønsopdelte arbejdsmarked eller erhvervserfaring og uddannelse. Altså med, at kvinder og mænd typisk arbejder i forskellige sektorer, brancher, med forskellige arbejdsfunktioner og på forskellige niveauer i hierarkiet.

Det er en forskel, som arbejdsgiverne vil få svært ved at argumentere for, hvis den kommer ud i det åbne, pointerer han.

Der kan være mange grunde til at holde oplysninger om sin løn for sig selv. Men til syvende og sidst gavner tavsheden ikke lønmodtagerne, men arbejdsgiverne.
Kenn Warming, specialkonsulent, Institut for Menneskerettigheder

Kenn Warming vidste i forvejen godt, at løn langt hen ad vejen er tabu blandt danskere. Men ikke, at hemmelighedskræmmeriet er så stort, som der er tale om.

- Formelt er der jo intet i vejen for, at vi taler om løn, og flere end fire ud af ti ønsker faktisk, at det var almindeligt at tale om løn på deres arbejdsplads. Men der er åbenbart manglende viden og nogle sociale og kulturelle barrierer, som gør, at man ikke er så åben, som man kunne ønske sig, siger Kenn Warming.

Institut for Menneskerettigheder har i undersøgelsen bedt lønmodtagerne om at begrunde, hvorfor de ikke taler om løn med kollegerne. Hyppigste grund er, at løn opfattes som en personlig sag. Det siger 55 procent.

Især mænd bruger argumentet, at løn er noget personligt – 62 procent mod 48 procent af kvinderne. Det er også langt mere udbredt blandt privat end blandt offentligt ansatte. Henholdsvis 60 og 46 procent i de to grupper holder på, at løn er en privat sag.

To andre almindelige begrundelser for at holde tæt med éns løn er, at ’løn er kompliceret’ (19 procent), og at det ligefrem er upassende at tale om løn på arbejdspladsen(13 procent).

Tavse ledere

Lederne gør kun i sjældne tilfælde noget for at dyrke åbenheden om løn på arbejdspladsen. Kun hver tiende i undersøgelsen har oplevet en chef, som har gjort de ansatte opmærksomme på deres lovsikrede ret til at drøfte lønforhold indbyrdes.

Samtidig siger fem procent af dem, der ikke taler om løn med kolleger, at deres arbejdspladser har regler mod at tale om løn, og fire procent, at deres leder ikke vil have, at de taler om løn. Begge dele er i strid med loven.

Det mest iøjnefaldende er imidlertid alle de ledere, som slet ikke bringer emnet på bane, mener Kenn Warming. 

- Det mest interessante i denne sammenhæng er det store flertal af ledere, der slet ikke taler om løn. For når det ikke bliver italesat, fortsætter lukketheden. Og lønmodtagerne har tilsyneladende taget den til sig. Der kan være mange grunde til at holde oplysninger om sin løn for sig selv. Men til syvende og sidst gavner tavsheden ikke lønmodtagerne, men arbejdsgiverne, siger Kenn Warming.   

Institut for Menneskerettigheder anbefaler på baggrund af undersøgelsen, at der kommer større åbenhed om løn på arbejdspladserne. Det skal blandt andet ske ved, at arbejdsgivere, tillidsrepræsentanter og samarbejdsudvalg med støtte fra Beskæftigelsesministeriet og arbejdsmarkedets parter oplyser lønmodtagere om ligelønsloven og retten til snakke om løn.

Instituttet anbefaler også, at arbejdsgivere og tillidsrepræsentanter bliver bedre til at give de ansatte relevante lønoplysninger i forbindelse med lønforhandlinger. Noget, som kun et mindretal af lønmodtagerne i øjeblikket nyder godt af ifølge undersøgelsen.

[embed="Nana Højlund, næstformand, LO"]

Endelig anbefaler instituttet, at Datatilsynet gør det tydeligt for virksomhederne, hvilke oplysninger de har adgang til at udlevere efter persondataloven som led i håndhævelsen af ligelønsloven.   

DA: Et lokalt anliggende

I Dansk Arbejdsgiverforening (DA) ser underdirektør Steen Müntzberg ingen grund til, at DA skal tage initiativer på området. Han mener, at spørgsmålet om lønåbenhed i givet fald må behandles lokalt på de enkelte virksomheder i relevante samarbejdsorganer.

- Reglerne er klare: Man kan drøfte løn med kollegerne, hvis man ønsker det. Men vi må også konstatere, som undersøgelsen viser, at der er et flertal, som ikke ønsker det. Det skal man respektere. Der vil være forskel på ønskerne fra arbejdsplads til arbejdsplads, og det må man finde ud af at håndtere på virksomhedsniveau, mener han.

I øvrigt kan Steen Müntzberg ikke påtage sig ansvaret for de arbejdsgivere, som i strid med lovgivningen begrænser deres medarbejdere i at snakke om lønforhold.

- Vores rådgivning bygger på, at man skal overholde landets lovgivning. Og det her er ikke noget, vi kender til sker på de virksomheder, vi organiserer, fastslår han.  

LO: Tag snakken!

Nana Højlund, næstformand i LO, bakker op om Institut for Menneskerettigheders anbefalinger.

- Hvis vi ikke ved, hvad hinanden tjener, ved vi heller ikke, om der er uligeløn. Så hvis vi holder vores løn hemmelig for hinanden, hvordan skal vi så nogensinde sikre solidaritet og ligeløn, spørger hun.

Nana Højlund mener, det er vigtigt, at tillidsrepræsentanter på arbejdspladserne tager diskussionen med deres kolleger om den løn, de hver især får, og om der er rimelighed i den.

- Det er også en svær diskussion for en tillidsrepræsentant, for den kollega, der lige har fået en lønstigning vil måske være lidt mere påpasselig med at gå ind i en sådan diskussion. Men den er helt nødvendig, for hvordan skal man overhovedet forhandle løn på en arbejdsplads, når man ikke ved, hvad hinanden tjener, siger hun.

LO-næstformanden undrer sig over, at danskerne har den holdning, at løn i så høj grad er en privatsag. Men hun kender godt holdningen fra møder med folk, der vil belære hende om, at snak om éns løn er ulovlig.

- Mange virksomheder gør også et stort nummer ud af, at her snakker vi ikke løn med hinanden. Dér skal man bare vide, at de ikke har retten på deres side. Det er helt op til én selv,  siger hun.  

Dem, der får for lidt er ikke altid interesseret i, at få det fremhævet for offentligt, og det er dem, der uberettiget får for meget, heller ikke. Det samme gælder den leder, der ikke har styr på lønfordelingen.
Kenneth Reinicke, kønsforsker, Roskilde Universite

Fagbevægelsen har i sine interne uddannelser af tillidsfolk haft fokus på uligeløn og gennemsigtighed i lønoplysninger, og den indsats vil fortsætte, lover LO-næstformanden. Det handler om at finde de urimelige lønforskelle, som ikke kan begrundes.  

- Hvis man slører det her godt nok, kan man få det til at se ud som om, der ikke er noget problem. Det værste vi kan gøre er derfor ikke at tage snakken, fordi vi tror problemet ikke findes. Det findes lige nedenunder, men er bare gjort usynligt. Og det problem er man med til at opretholde, når man holder fast i lukketheden om sin løn, mener Nana Højlund.

Oplysningerne skal komme automatisk

Kønsforsker Kenneth Reinicke fra Roskilde Universitet er enig i, at åbenhed om lønforhold er vigtig, hvis man vil sikre lige løn for lige arbejde og gardere sig mod uberettigede lønforskelle.  

Men han mener, det er vigtigt at få taget en diskussion på arbejdspladserne om, hvad det er for en grad af åbenhed, man ønsker. Det er ikke enhver form for åbenhed, der er lige brugbar i bestræbelserne på at opnå ligeløn, pointerer han.

- Er det bare, når der har været lønforhandlinger, en oplysning om, at Hansen, Pedersen og Jørgensen har fået så og så meget i kvalifikations- eller funktionstillæg? Eller skal der være fokus på, hvad der har været kriterierne for løntildeling, og hvad det er legitimt for den enkelte medarbejder at søge lønforhøjelse for, spørger Kenneth Reinicke.

Han mener også, at det er vigtigt, at åbenheden sættes i system sådan, at den enkelte ansatte ikke selv skal efterspørge tallene.

- Jeg tror det er meget vigtigt, at det er noget, som bare kommer til mig, uden at jeg skal tilkendegive over for kolleger eller chef, at jeg ønsker det. Ellers kan det virke begrænsende på åbenheden. For så kan man blive grebet af frygten for at optræde nævenyttigt og for reaktionen: ’Burde du ikke klappe i og passe dit arbejde. Kommer det ud som mail, er det mere legitimt at sige: ’Det kan da ikke passe, det her’, mener Kenneth Reinicke.

Du sidder og forhandler med én, der har al information, og du har ingen. Du spiller ikke med blind makker, du ER den blinde makker.
Ann Lehmann Erichsen, forbrugerøkonom, Nordea

Men det kan blive en hård tørn at skabe åbenhed om lønforhold på arbejdspladserne, påpeger han. Mekanismerne bag den lukkethed, som Institut for Menneskerettigheders rapport dokumenterer, forstår han godt.

- Dem, der får for lidt, er ikke altid interesseret i, at få det fremhævet offentligt, og det er dem, der uberettiget får for meget, heller ikke. Det samme gælder den leder, der ikke har styr på lønfordelingen, påpeger Kenneth Reinicke.

Blind makker

Men det er dyrt at gøre éns løn til et tabu, mener forbrugerøkonom i Nordea Ann Lehmann Erichsen. Hun har foretaget sine egne undersøgelser af åbenhed om løn blandt lønmodtagere og konkluderet, at folk har lettere ved at tale om sex og dating i kantinen end om deres løn.

- Hvis der var større gennemsigtighed og folk kunne se, hvad andre med tilsvarende arbejde fik i løn, kunne det være, at de kunne gå til lønforhandling næste gang og pege på, at dét de laver plejer at give mere. De ville være en løftestang. Ellers sidder du og pejler i blinde, og det er svært. Du sidder og forhandler med én, der har al information, og du har ingen. Du spiller ikke med blind makker, du ER den blinde makker, siger hun.

Ikke mindst kvinder har det svært ved at gøre op med en urimelig aflønning, når de ikke har noget at rette sig efter, mener hun.

- Vi kan se, at kvinders interesser for privatøkonomi er noget lavere end mænds. Derfor er deres viden om sådan noget som pension også mindre. Og når de går ind til en lønforhandling uden 100 procent tjek på, hvad det betyder for dem, så gør det dem alt andet lige til nogle dårligere forhandlere, siger Ann Lehmann Erichsen.

Drop janteloven

Institut for Menneskerettigheder har i tillæg til deres spørgeskemaundersøgelse også foretaget dybdeinterviews om lønforhold med en række udvalgte lønmodtagere. Af dem fremgår det tydeligt, at mere eller mindre i lønningsposen i dag ikke er et spørgsmål om at kunne få smør på brødet. Arbejdet er folks identitet, og lønnen er langt hen ad vejen en målestok for éns succes som menneske.

Ann Lehmann Erichsen mener, at den tankegang skal manes godt og grundigt i jorden. Éns løn er det, man på et givet tidspunkt kan sælge sin arbejdskraft på, og har intet med éns værdi som menneske at gøre, understreger hun. Og hvis først den forståelse er på plads, er det lettere at springe ud i fuld åbenhed om sin løn, mener forbrugerøkonomen.

»Man skal ikke være bange for at fremstå som en misundelig taber eller ligge under for janteloven og være bange for at optræde som en blærerøv. Det er åbenhed, der skal til for at gøre op med et vilkårligt eller uretfærdigt lønsystem,« siger Ann Lehmann Erichsen.  

Denne artikel blev bragt første gang 2. maj 2017 på Ugebrevet A4. Vi bringer den igen, fordi mange andre læsere tidligere fandt interesse for den.

 

En grøn avokado holdes imellem hænderne
Nyheder

Du gror eksotiske planter forgæves

En kvinde med små røde trusser ligger ovenpå en mand
Sex og samliv

Her er danskernes

foretrukne sexstillinger

I forgrunden ser man politiets fotovogn med måleudstyr i baggrunden kommer en bil susende.
Krimi

Fartfjols: Kørte i fotofælde

fire gange - med vilje

Et askebæger med to skoder i fotograferet tæt på
Nyheder

Salg af smuglersmøger

eksploderet

Fire brune malkekøer græsser i et grønt område med træer i baggrunden.
Dyreliv

Vil bekæmpe

ko-bøvser

med virus

Modellen Cecilie Haugaard med langt mørkt hår og en sort blondekjole ved siden af sin mand musikeren Christopher der er klædt i smoking. Hun smiler og kigger direkte ind i kameraet.
Kendte

Venter første barn sammen

nærbillede af eks-politikeren Pia Allerslev med halstørklæde og vind i håret.
Corona

Pia Allerslev smittet: 

Undrer sig over forløb

Inger Støjberg fotograferet på Christiansborg på billedet taler hun med alvorlig mine.
Nyheder

Inger Støjberg: Sexismesnak

er ved at gå over gevind

En hammer der er hugget ned i noget glas, som splintre omkring hovedet på hammeren.
Krimi

Kvinde slået flere gange

i hovedet med hammer 

Folk med paraplyer og vintertøj går med ryggen til ned af en gade.
Nyheder

Øv! Regn og vind

kvæler sensommersolen

En hospitalsstue, hvor to læger eller sygesplejersker står ved en hospitalsseng med engangskitler, hårnet, handsker og masker på.
Corona

Flere alvorligt syge

patienter overlever

Ulrik Wilbek og Susanne Munk
Kendte

Ulrik Wilbek om

sin rædselsuge:

Min kone blev lagt i koma

Fartkamera i bil
Krimi

Pas på farten:

Politiet øger indsatsen

i den kommende uge

Børn bag pigtråd
Nyheder

Græsk opsang:

Danmark bør tage

imod migranter

Danske Banks hovedsæde i København
Nyheder

Narkohandler og

våbensmugler

brugte Danske Bank

Nicki Bille forlader byretten i København
Nyheder

Nicki Bille fængslet

Skilt på hegn om coronaregler
Nyheder

Er din kommune på listen?

Bekymrende smittetal

i 63 kommuner

Politibil i nærbillede
Krimi

Voldtægt på

kollegieværelse:

Ung mand sigtet

Færge ved ø
Nyheder

Færge med 280 ombord

gået på grund ved Åland

Billede af en mosegris under jorden
Dyreliv

Her er haveejernes

SKRÆK

Mand ved pool bliver vækket af bjørn
Nyheder

Vild video:

Faldt i søvn ved poolen

– vækket af bjørn

Redningskøretøjer i mørke
Krimi

15-årig dræbt i

knallertulykke 

Indgang til Københavns Byret
Nyheder

Turist amok med

saks i København

En Arla-tankvogn er kørt ind i en bil.
Krimi

Voldsom ulykke

Lastbil og personbil

i frontalt sammenstød

En skyskraber med et slags hul i toppen
Helt vildt

Kæmpe skyskraber

ligner en fakkel

En kvinde med tørklæde opererer på et hospital
Film og TV

Dansk film

modtager Emmy-pris

Det danske Challengerfly parkeret i en hangar
Nyheder

Rusland raser:

Dansk fly ind i russisk zone

Portrætbillede af Brad Pitt
Kendte

Afsløring:

Sådan blev Brad Pitt

optaget i Scientology

Flag på halvt ved Det Hvide Hus
Nyheder

Brev med giftstof

sendt til Det Hvide Hus

Chuck Feeney portræt
Helt vildt

Milliardær bankerot:

Har foræret 50

milliarder væk

Mette Frederiksen i profil på mørk baggrund
Nyheder

Mette F. kaprer populær

Instagram-konto

Skilt i Jomfru Ane Gade
Corona

SF og DF efterlyser

klarere coronaregler

Kristian Thulesen Dahl portræt med mørkt slips.
Nyheder

Thulesen erkender:

Min rolle har været

til diskussion

Politibiler bag afspærring
Krimi

Blodig havefest i USA:

To døde og 14 sårede

Skilt til østre landsret
Nyheder

Cirkusartist brækkede

nakken:

Kæmper for erstatning

Mand med fingre i guillotine
Nyheder

Vild straf til teenagere:

Fire fingre skal amputeres

Det amerikanske flag med skovbrandene i Califorinien i bagggrunden
Nyheder

Røg fra skovbrande

på USA's vestkyst

kan ses i New York

Portrærbillede af Stine Bramsen
Kendte

Stine Bramsen:

Jeg har mistet

halvandet års løn

Sygepeljeske tester en mand med åben mund
Corona

Ny rekord:

589 er smittet

med covid-19 det seneste døgn

En lille prik viser en mand på vej op ad facaden på en skyskraber
Helt vildt

Kig ikke ned

Klatrer uden line

op ad skyskraber

Billede af Ruth Bader Ginsburg
Nyheder

Højesteretsdommer

er død af kræft:

Det betyder det

Seks unge kvinder i hatte med en kæmpe krokodille bag dem
Helt vildt

Se video:

Kæmpe-krokodille

sætter skræk i livet

på veninder

Nærbillede af solen
Nyheder

Den globale opvarmning

får måske en

tiltrængt pause

Kristian Thulesen Dahl med Morten Messeschmidt i baggrunden
Nyheder

Kupplaner i

Dansk Folkeparti

Et blåt blink på en brandbil
Krimi

Ung knallertkører

dræbt

Stakkevis af indbundne bøger
Bøger

Sjældne bøger stjålet:

Fundet under gulv i

Rumænien

Søren Krag Andersen jubler over sejr
Sport

Søren Kragh tager sin anden etapesejr i Touren

Dykker i vandet med vrag i baggrunden.
Nyheder

Vildt fund ved Lalandia

Mette Frederiksen portræt på pressemøde
Corona

Overblik: Her er de

nye restriktioner

Grædende pige på seng
Krimi

Far fængslet:

Forgreb sig på

mindreårig datter

Jacob Ellemann taler til Venstres landsmøde
Nyheder

Flere partier aflyser landsmøde

den norske millardær Tom Hagens hus i Lørenskog ved Oslo
Krimi

Nu kan Tom Hagen
flytte hjem

Kø til test for corona
Corona

Ny rekord:

454 smittede det

seneste døgn

En scene fra filmen Forrest Gump med Tom Hanks i hovedrollen
Film og TV

Forrest Gumps "far"

er død

Prins Joachim ankommer til første arbejdsdag som forsvarsattaché i Paris
Kongelige

Prins Joachim på

første arbejdsdag:

Jeg har det godt

Busstationen i Svendborg
Krimi

Mand død efter

ulykke på busterminal

Københavns Byret i København
Krimi

Buschauffør kørte

30 millioner kroner

til Makedonien

Hans Kristian Skibby på talerstolen i Folketinget
Krimi

Folketingsmedlem

slået med knytnæve

kaffekop med kaffe på underkop med teske
Mad og drikke

Salget boomer: Spar

tusindvis af kroner

på ny kaffemaskine

Statsminister Mette Frederiksen gestikuler fra talerstol
Corona

Indkalder til nyt

pressemøde om corona

iset bilrude med påskriften minusgrader
Nyheder

Sæsonens første

nattefrost kickstarter

lun og solrig weekend

Sygeplejerske forbereder en vaccination
Corona

Hver femte er i tvivl:

Så mange danskere

vil lade sig vaccinere

En betuttet Jeppe Kofod foran en mikrofon
Nyheder

Jeppe Kofod:

UNDSKYLD

Portrætbillede af Jakob Ellemann-Jensen
Nyheder

Ellemann-Jensen:

- Jeg er øm og lidt groggy

 

Blå blink fra udrykning
Krimi

Ung mand

dræbt på gaden 

Små testglas i en stor bunke
Corona

To millioner danskere

får tilbud om test

for antistoffer

To politibiler holder ude foran en opgang i et mindre socialt boligbyggeri i røde mursten
Krimi

Familietragedie:

Kvinde dræbt i Randers

Prinsesse Benedikte i pink frakke og hat stiger ud af en Audi A8
Kongelige

Prinsesse Benedikte

knokler mest i

kongehuset

En hest og et grynet videobillede af en person om natten
Krimi

Hest død efter brutal

mishandling

Kasper Dolberg tager sig til næsen på grønsværen
Sport

Dolberg er smittet

med coronavirus

Engelsk ægtepar sidder i sofaen
Helt vildt

Forlod konen og

giftede sig med

svigermor

Den tidligere landsholdsspiller i håndbold Susanne Munk Wilbek med en mikrofon i hånden
Nyheder

Susanne Munk Wilbek

opereret i hjernen 

En uniformsklædt mand snakker med en bilist ved færgelejet i Hirtshals.
Corona

Norge:

Karantænekrav for alle danskere

Tre folk i heldragter håndterer et lig i en ligpose
Corona

Covid-19 ude af

kontrol i Indien

Portræt af tidligere forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V)
Nyheder

Redaktør: Claus Hjort

kan stå til fængsel

efter interview

gågade med mennesker på gaden og på cafeer
Corona

Nu rykker mundbind

ind på barer og cafeer

Prinsesse Marie drikker et glas vand
Kongelige

Prinsesse Marie i

kamp mod madspild 

Person holder en mobiltelefon med lotto-app
Helt vildt

Blev fyret under corona: 
Vandt en million 

Den russiske oppositionspolitiker Aleksej Navalnyj
Nyheder

Putin-kritiker blev

forgiftet via vandflaske

på hotel

flaske med cannabisolie
Sundhed

Patienter og forskere:

Stop forsøg med

cannabis