Administration 

Kommentar: Kommuner svigter borgerne med regeringens accept

Kommunernes økonomiske sikkerhed og tilliden til kommunerne tæller mere for Socialministeren, Beskæftigelsesministeren og Justitsministeren end borgernes retssikkerhed og tilliden til borgerne.

Cand.mag., forfatter og redaktør af bogantologierne "Hvad i alverden er meningen?" (2011) og "Et liv i andres hænder" (2014).

Retssikkerheden er i disse år under stærkt pres i mødet med den offentlige forvaltning. For mennesker med handicap eller sygdom i kontakt med social- eller beskæftigelsesforvaltningen er den under særligt stort pres.

Den forvaltning går – parallelt med en række meget hårde arbejdsmarkeds- og socialreformer i kombination med nogle store kommunale besparelser gennem de seneste år – ofte lige til grænsen af, hvad der er lovligt. Det fremgår blandt andet af en rapport fra Advokatrådet og af undersøgelser fra Danske Handicaporganisationer, Det Centrale Handicapråd, Sjældne Diagnoser og Landsforeningen Autisme.

Advokatrådet skriver for eksempel:

"Advokatrådet finder det retssikkerhedsmæssigt betænkeligt, at forvaltningen har mulighed for en grænsesøgende afgørelsespolitik med henblik på at reducere driftsomkostninger uden nogen konsekvenser for forvaltningen. Forvaltningen bør ikke kunne indrette sin praksis efter, at det ikke har nogen form for negative virkninger, når den giver afslag på, reducerer kvaliteten af eller ophæver en løbende ydelse …"

Selvom en forvaltning opfører sig lovstridigt, og en borger har fået ret i sin klagesag, så er det altså forvaltningen, der opnår en økonomisk besparelse eller berigelse ved at træffe forkerte afgørelser og ikke at udbetale en ydelse til en borger. Den grænsesøgende forvaltningspraksis gør borgerens retsstilling dårlig, og det er ikke retfærdigt.

Advokatrådet er kommet med nogle meget konkrete anbefalinger til, hvordan man fra Folketingets side kunne ændre kursen og sikre borgerne den retssikkerhed, som de har krav på i henhold til lovgivningen. Disse anbefalinger svarer i det store hele til de anbefalinger, mange handicaporganisationer også er kommet med igennem de seneste år.

For eksempel anbefaler Advokatrådet – for at modgå den grænsesøgende forvaltningspraksis, som de har identificeret som ét af de største retssikkerhedsproblemer – at man i højere grad benytter sig af retsmidlet opsættende virkning. Opsættende virkning vil sige, at en afgørelse først får virkning, når den er endelig stadfæstet. De anbefaler også, at der bliver skabt en lovhjemmel for godtgørelse til borgere af ikke-økonomisk tab, ligesom en kommune som udgangspunkt skal fralægge sig den fulde besparelse ved at træffe forkerte beslutninger og overføre den til borgeren – og dette gør den næppe frivilligt, så også dette vil kræve en lovhjemmel fra Folketinget.

Jeg skrev den 1. august 2015 om retssikkerhedsproblemerne i et brev til social- og indenrigsminister Karen Ellemann (V), beskæftigelsesminister Jørn Neergaard Larsen (V) og justitsminister Søren Pind (V).

Heri opfordrede jeg dem til at ophøje Advokatrådets anbefalinger til lov og spurgte dem direkte, om man vil gøre det. For Folketinget og ministrene er øverste myndighed i forhold til at sikre borgerne deres lovgivne rettigheder.

Ingen af ministrene svarede af sig selv. Men efter, at arbejdsmarkedsordfører Finn Sørensen (EL) havde bedt dem kommentere den, fik jeg den 29. september og den 1. oktober 2015 svar. Det er i det store hele et koordineret svar, hvor social- og indenrigsminister Karen Ellemann fører ordet.

I svaret er der, samlet betragtet, ikke nogen imødekommenhed over for at lytte til de alvorlige problemer på retssikkerhedsområdet. Man afviser Advokatrådets anbefalinger. Man vil fra regeringens side nøjes med "tillid" og "gode råd" til myndighederne. Dette til trods for, at det allerede er veldokumenteret, at mange kommuner har vist sig ikke at være den slags tillid værdig!

Ministrenes svar er karakteristiske for den politiske omgang med retssikkerhedsproblemet og fralæggelsen af et politisk ansvar derfor i de seneste år.

Tillid til kommunerne

Karen Ellemann henviser i sit svar til, at myndighederne efter hendes opfattelse allerede har gjort meget for at gøre både forvaltning og klagemuligheder bedre over de sidste år. Man har fra regeringens og den tidligere regerings side stillet viden og rådgivning til rådighed for kommunerne, og man har arbejdet for at sænke klagetiden i Ankestyrelsen. Socialministeren har, til trods for den massive dokumentation for retssikkerhedsproblemerne, stadig stor tillid til kommunerne.

Hun nøjes med at appellere til, at de frivilligt overholder lovgivningen og sikrer borgerne deres ret:

”Det er kommunernes ansvar at sikre, at sagsbehandlingen er i overensstemmelse med lovgivningen. Jeg har tillid til, at kommunerne grundlæggende har viljen til at træffe både rigtige og forståelige afgørelser. Derfor mener jeg, at den rigtige vej til at understøtte borgernes retssikkerhed er at give kommunerne den bedst mulige støtte til at leve op til deres ansvar.”

Hun reagerer slet ikke på det retssikkerhedsproblem, som Advokatrådets rapport og mit brev fremlægger: At borgerne ikke kan regne med, at myndighederne af sig selv træffer korrekte afgørelser i første omgang, og at klagesystemet ikke er optimalt.

Manglende tillid til borgerne

Karen Ellemann afviser i brevet Advokatrådets anbefalinger med følgende udsagn:

” … jeg [finder] ikke, at det vil være hensigtsmæssigt at indføre opsættende virkning i alle sager eller at indføre regler om godtgørelse til borgere, der får medhold i Ankestyrelsen.

Opsættende virkning ville (…) betyde, at der ville blive ydet hjælp i klageperioden også i de klagesager, hvor Ankestyrelsen når frem til, at kommunens afgørelse er korrekt. Dermed ville en række borgere få adgang til ydelser, de viser sig ikke at være berettigede til. Det kan forekomme mindre rimeligt. Det kan endvidere medføre betydelige offentlige merudgifter og kan samtidig få antallet af klager til at vokse.

En godtgørelsesordning ville efter min opfattelse være både tung og dyr. Borgeren ville alligevel ikke få de tjenesteydelser, borgeren ellers ville have været berettiget til i klageperioden, og indførelse af en sådan ordning vil være forbundet med betydelige administrative omkostninger.”

Hun synes altså, at det er værre, hvis folk får noget, de ikke er berettigede til, end at folk, der er berettigede og har behov, ikke får den fornødne hjælp! Med andre ord: Hun prioriterer kommunernes økonomiske sikkerhed over borgernes retssikkerhed, og hun har mere tillid til kommunerne end til borgerne!

Det, synes jeg, er et meget alvorligt synspunkt. En minister er jo ”folkets tjener”, hvis man forstår det i sin oprindelige demokratiske og sproglige betydning. Det vil fremadrettet fortsat kunne betale sig for kommuner at udøve grænsesøgende forvaltning og at forhale tidspunktet for en sags korrekte afslutning. Og borgerne vil fortsat være afhængig af gode viljer i kommunerne.

Ændringer i Serviceloven

Karen Ellemann bringer det i sit svar på banen, at hun ”… gerne [vil] se på mulighederne for at forenkle lovgivningen og gøre reglerne mere tydelige, så det bliver lettere for kommunerne at administrere korrekt. Der er efterhånden almindelig enighed om, at serviceloven særligt på voksenområdet er blevet for kompleks.”

Dette skriver hun parallelt med, at den nye V-regering officielt har meldt ud, at den vil igangsætte en revision af Serviceloven på voksenområdet som opfølgning på økonomiforhandlingerne med KL i juli 2015. Det har jeg overhovedet ikke spurgt hende om i mit brev.

Når hun anvender borgernes svækkede retssikkerhed som begrundelse for at ville fremsætte lovforslag om ændring af Serviceloven, så camouflerer hun, at regeringen i virkeligheden agter at forringe retssikkerheden yderligere!

Den påtænkte ”forenkling” af Serviceloven har allerede tidligere i år været fremsat som lovforslag af den tidligere SR-regering, men blev i januar 2015 trukket tilbage af daværende socialminister Manu Sareen (R) efter massive protester i høringssvarene fra en lang række handicaporganisationer med flere. ”Forenklinger” dækker således i alt væsentligt over forringelser af retssikkerheden, ikke forbedringer. Man vil omdefinere og begrænse omfanget af personer, der kan få hjælp, og man vil omdefinere og begrænse omfanget af hjælp til disse.

Formanden for Landsforeningen LEV Sytter Kristensen advarer da også i en omtale af disse regeringsplaner på foreningens hjemmeside den 27. september 2015 kraftigt imod, at regeringen genopfinder det lovforslag: ”Fortsætter regeringen og KL ad den vej, som skitseres i aftalen – og som kendetegnede det oprindelige forslag – så tør jeg godt udstede en garanti. En garanti for, at de mest sårbare bliver taberne – og for at den aktuelle tillidskrise mellem borger og kommuner bliver endnu dybere.”

Ansvaret er ministrenes

Socialminister Karen Ellemann nægter således på vegne af de tre ministre at blande sig i den kommunale forvaltningspraksis under henvisning til ”tillid” til kommunerne. Og beskæftigelsesminister Jørn Neergaard Larsen tilføjer i sit eget brev, at kommunernes ”… afgørelser (…) kan påklages til Ankestyrelsen.”Lignende formuleringer har de fleste social- og beskæftigelsesministre såvel som ordførere for områderne benyttet sig af i årevis. Borgerne kan ”bare klage”, hvis de er utilfredse. Det ville være ønskeligt med en regering, der også viste tillid til borgerne og vilje til at gøre det, der er brug for, for at sikre deres rettigheder.

Men nu er tillid åbenbart et privilegium, som kun er kommunerne forundt, og borgernes lovbestemte rettigheder er i praksis underlagt et altoverskyggende hensyn til kommunernes økonomi. Så borgerne vil i sidste ende fortsat stå med hatten i hånden, når de har brug for hjælp.

Men ikke at handle politisk på de veldokumenterede retssikkerhedsproblemer – dét er også at handle! Ikke at ville handle, når der oven i købet foreligger velgennemtænkte konkrete anbefalinger fra landets fremmeste advokater, der kunne afhjælpe problemerne – dét er med fuldt overlæg at svigte de mange sårbare borgere, som er i kontakt med den offentlige forvaltning og ikke har sikkerhed for deres rettigheder.

Jeg håber, de tre ministre vil genoverveje mulighederne for at følge Advokatrådets udmærkede anbefalinger. Under alle omstændigheder har de det politiske ansvar for at sikre borgerne deres lovbestemte retssikkerhed, ligesom de vil være politisk ansvarlige derfor, hvis borgerne fremadrettet stadig ikke sikres denne ret.


Se brevet til ministrene her
Se svaret fra social- og indenrigsminister Karen Ellemann her
Se svaret fra beskæftigelsesminister Jørn Neergaard Larsen her
Se svaret fra justitsminister Søren Pind her

Dette er et blog-indlæg og ikke et udtryk for Avisen.dk's holdning. Hvis du finder, at indlægget er æreskrænkende eller indeholder injurier, så send en mail til tip@avisen.dk.

Portræt af Nicklas Bendtner og hans kæreste Philine. Bendtner har solbriller på.
Kendte

Bendtner tordner mod

medierne efter indbrud

Politi med vandkanon mod demonstranter
Nyheder

Corona-udgangsforbud

udløser optøjer 

En politibil i bevægelse.
Krimi

Tyve kørte galt –

med politiet i hælene

Pelle Peter Jencel og Maria Jencel til DMA uddelingen i efteråret.
Underholdning

DR-værter: Lavede

baby under nedlukning

Den brændende dukke  med statsministerens hoved på.
Krimi

Dukkeafbrændingen:

Tre anholdt - en på fri fod

En dame smiler mens hun rører ved sit lange grå hår
Sundhed

Derfor bliver nogen hurtigere

gråhåret end andre

En vaccine dosis trækkes op i en nål. Glasset holdes af en hånd med en blå plastik handske.
Nyheder

Chok på sygehus:

Ansatte snyder

med vaccinekø

Et fly og en grædende kvinde i lufthavnen
Krimi

Nye undersøgelser:

MH370 blev skudt ned

En amerikansk snigskytte i nogle bjerge skyder
Helt vildt

Snigskytte dræber fem terrorister

med ét skud

Nyheder

Uafklaret Støjberg:

Jeg er stadig venstremand 

Melania og Donald Trump den sidste dag på vej op i et fly
Kendte

Rygter florerer:

Skilsmisse på vej

Underholdning

Danmarks yngste prinsesse 

fylder år

Et poolbord
Krimi

15 unge festede ulovligt 

med poolbord og bar i værksted

En mand bliver testet for corona
Corona

Positivprocent fra lyntest er

under 1 for tiende dag i træk

Politi i lufthavn går med mistænkt
Krimi

Verdens mest eftersøgte narkobaron:

ANHOLDT

Nyheder

Kinesisk minearbejder er reddet efter to uger under jorden

billede af signe lindkvist
Kendte

Signe Lindkvist
er rasende:
"Kæmpeidioter"

billede af Janni Ree
Kendte

Janni Ree i

kovending:

- Undskyld

billede af Lars Løkke Rasmussen
Nyheder

Lars Løkke-parti

kan brage ind

i Folketinget

Nicklas Bendtner
Kendte

Nicklas Bendtner
fanget i Dubai

Anne Louise Hassing ses her sammen med fire kolleger i badehotellet
Kendte

"Badehotellet"-stjerne

springer ud med

liderlig fortælling

johanne schmidt-nielsen sidder med hovedet i den ene hånd
Kendte

Johanne Schmidt-
Nielsen: Jeg skal

være mor igen

billede af skilt af med teksten ingen adgang på grund af corona
Corona

Fire kommuner

ligger under

bekymringsgrænse

sundhedsperson står med en test i hænderne
Corona

Britisk variant fylder mere i smittetallene

Billede af Larry King
Kendte

Den legendariske 

tv-vært Larry King

er død

politiets afspærringstape ses i buske
Krimi

Opdateret:

41-årig fængslet for drab

Michael Aastrup Jensen iført butterfly sammen med sin kone
Nyheder

Venstre-profil

beklager dybt:

- Det var en fejl 

skuespilleren Esben Dalgaard smiler
Underholdning

Dansk stjerne

skal tabe sig 30 kilo 

billede af skattestyrelsens hjemmeside
Nyheder

Her er jokeren

i årsopgørelsen

skuespilleren robert hansen smiler
Kendte

Robert Hansen sammen

med kæresten igen

kvinde med mundbind viser lottokupon
Helt vildt

Lotto-vanvid:

Vinder 6 milliarder

kroner 

strand med palmer under blå himmel
Rejser

Danskere bestiller rejser

- risikerer at miste både

ferie og penge

soldater ligger på jorden i p-kælder
Nyheder

Biden undskylder:

Soldater måtte

sove i P-kælder

venstres Michael Aastrup Jensen smiler
Nyheder

Kritik af V-ordfører:

Rejste til Dubai

med kæresten

sundhedsmedarbejder med ansigtsmaske står med vatpind og reagensglas
Nyheder

Laveste antal positive

siden september

Karsten Ree portræt
Kendte

Karsten Ree siger nej til vaccine

Hotel Burj Al Arab i Dubai
Nyheder

Trods negativ test:

33 danskere smittet i Dubai

chefforsker Patrick Vallance
Nyheder

Boris Johnson: Britisk mutation kan være mere dødelig

Kurt Thyboe med Karina Frimodt i baggrunden
Kendte

Kurt Thyboe i dyb sorg:

Min kvinde er død

Smilende kronprins ved skrivebord
Nyheder

Kronprinsen til møde om krænkelser

Ampul med vaccine
Corona

Flere vacciner forsinkes

Bil på hovedet på mark
Krimi

Alvorlig motorvejsulykke:

Bil endte på mark

stadion i Qatar
Sport

DBU afviser Qatar-boykot

sort mus på et bord
Helt vildt

Sensation:

Forskere får lamme

mus til at gå igen

Pernille Rosenkrantz-Theil på pressemøde
Nyheder

Vil aflyse alle eksamener i folkeskolen

hjemmetest-kit til coronatest
Corona

Hjemmetest kan

blive det nye våben

i corona-kampen

elg kigger ind i bil hvor der sidder en bekymret hund
Dyreliv

Her er årets

vildeste billeder

Nyheder

Strandede danskere

må selv finde hjem

kanyle og vaccineglas
Corona

9 ud af 10 danskere

siger ja til vaccine

Johannes Langkilde og Katrine Muff sidder foran en piano
Film og TV

Værtens hemmelighed:

Overvejede karriere

i musikken 

Arnold Schwarzenegger sidder i bil med sort mundbind og plaster på skulderen
Kendte

Arnold Schwarzenegger

har fået sprøjten

redningsarbejdere ved mine i kina
Krimi

Kamp mod uret:

Minearbejdere fanget

under jorden 

græsk strand set fra oven
Corona

Tiden er ikke moden:

Afviser vaccinepas

Daniel Craig med solbriller går på gade i rollen som James Bond
Film og TV

James Bond udskudt

igen igen igen

fly på landingsbanen i lufthavnen i Dubai
Rejser

Stopper alle fly

fra Dubai

Helle Thorning-Schmidt med korslagte arme.
Nyheder

Helle Thorning skal undersøge Trump

Nick Hækkerup på pressemøde
Nyheder

Nederlag til regeringen

To dinosaurer
Dyreliv

For første gang:

Dansk forsker finder

numsehul fra dinosaur

Annette Heick og Jesper Vollmer til reception
Kendte

Annette Heicks mand:

Så tæt var jeg på at dø

Natasja Crone i nedringet sort gallakjole sammen med Rasmus Tantholdt til en premiere.
Kendte

Turbulent forhold

Anders Steen Brandt
Film og TV

DR stjæler vejrvært fra TV2

Brændende bygning
Nyheder

Mindst 15 omkommet i brand på plejehjem

Mand suger på e-cigaret
Nyheder

Ny rapport:

Passiv rygning fra

e-cigaretter skader

Nyborg Slot set fra parken
Nyheder

Aflyser stor jubilæumsfest:

Byen er ældre end troet

københavns byret set udefra
Krimi

Mystisk sag: Kvinde

overså sin mands lig

Glade mennesker på festival
Nyheder

Kæmpe festival aflyst

Matte Frederiksen på Amalienborg under sidste ministerrokade.
Nyheder

Mette afslører

ministerrokade

Lars Mikkelsen i kostume fra Badehotellet. Her taler han i telefon.
Underholdning

Det bli'r i familien:

Lars Mikkelsen får rolle

i "Badehotellet" med

sin kone og søn

Krimi

Kevin Magnussen

vinder millionopgør

mod tidligere manager

Billede fra nyhavn i København.
Nyheder

Ulækker rekord:

Så KLAM er København

Amanda Gorman på talerstolen under indsættelsen af Joe Biden.
Nyheder

Stjerne for en aften:

Alle elsker ung digter

En saftig bøf bliver skåret ud.
Mad og drikke

Disse danskere

dropper kødet

En ung kvinde ligger på en seng på maven med åbne øjne.
Sundhed

Sover du dårligt?

Her er søvnekspertens

10 bedste råd

en person står på langrendsski ved en skov. Der ligger godt med sne overalt.
Nyheder

Skiferien hænger i

en tynd tråd:

Her er alternativerne

Joe Binden i det ovale kontor med mundbind på
Nyheder

Bidens første arbejdsdag:

Rydder op efter Trump

billede af robert hansen
Kendte

Robert Hansen

er single igen

billede af Robbie Willams
Kendte

Robbie Williams er

"ret syg" af covid-19

ældre borger bliver vaccineret
Nyheder

Borgere over 85 år må vente lidt på første vaccinestik

billede af Mai Manniche
Kendte

Mai Manniche provokerer:

- Nu booker jeg ferie til Dubai

Nyheder

Joe Biden er taget i ed som USA's præsident