Administration 

Samtykkeloven: En farlig dobbeltseng for unge mænd

Debat
Et par omfavner hinanden udendørs
(Foto: Toa Heftiba/Unsplash)

"Samtykkelovens uofficielle mål må derfor antages at handle om at passivisere mænd og maskuliniteten i samfundet..."

Dette er en klumme og udelukkende et udtryk for skribentens egen holdning

Som mand og far til to voksne børn, en pige på 18 og en dreng på 20 år, og tidligere politimand, ser jeg med meget stor alvor på de samfundssociale konsekvenser af samtykkeloven og ikke mindst det retspolitiske skred som er i gang i folketinget, hvor flere love ses at have fået omvendt bevisbyrde. Det fremgår tydeligt af den anvendte retspraksis, som blandt andet beskrives i Marianne Stidsens bog ”Med lov skal man land nedbryde”. Her beskrives 10 sager, der indtil videre er ført til domfældelse med en retspraksis, der fremstår meget problematisk.

En ny lov skal have tydelige rammer og grænser

Når man i et retssamfund vedtager en ny lov, skal straffelovsrådet og politikere sikre sig, at alle i samfundet uden problemer kan se og forstå lovens rammer og grænser, så enhver ved, hvornår lovens bestemmelser er overtrådt. Sådan er det ikke med samtykkeloven og for den sags skyld også Lov om psykisk vold. I disse love er det altid offeret subjektive vurdering, der afgør om loven er overtrådt. Derfor har disse to love flydende usynlige grænser, som altså alene bestemmes af offeret, som i langt de fleste tilfælde er kvinder.

Med samtykkeloven har alle kvinder i fremtiden fået en suveræn retslig og dybt subjektiv sanktionsmulighed overfor mænd, som kan udøves på et fuldstændig vilkårligt tidspunkt. Alle kvinder kan med den lov i hånden, når som helst og hvor som helst anmelde en mand for voldtægt, uden nogen konkret dokumentation og beviser, andet end evnen til at fremstille en sammenhængende detaljeret og troværdig forklaring. Det kaldes også i juridisk forstand ”den subjektive sandhed”. Og viser det sig, at den er usand, har det absolut ingen retslige konsekvenser. Samtykkelovens uofficielle mål må derfor antages at handle om at passivisere mænd og maskuliniteten i samfundet.

Siden samtykkeloven blev vedtaget, har det ikke skortet på retfærdiggørende argumenter og udtalelser fra overvejende venstreorienterede politikere og aktivistiske kvindeorganisationer. Med udgangspunkt i et meget tvivlsomt mørketal gennem årtier, argumenteres der for, hvor nødvendig den lov har været, og hvor retfærdig den er overfor de kvinder, som gennem årtier angiveligt er blevet voldtaget og mistænkeliggjort af politimyndigheden. Langt flere anmeldelser skulle være blevet taget alvorligt, når kvinder henvendte sig med en anmeldelse. Der er sikkert eksempler på, at der gennem tiden ER begået voldtægter, som skulle have været retsligt forfulgt og behandlet i retssystemet. Men derfra og til at stort set alle anmeldelser næsten ukritisk skal tages alvorligt og føre til domfældelse er dybt problematisk.

Love baseret på mandefjendskhed

Der er blevet fremført en overvældende mængde akademisk, teoretisk og identitetspolitisk nonsens for at forsvare og retfærdiggøre en lov, der kan betegnes som en af de mest mandefjendske og samfundsnedbrydende love i nyere tid.

Denne lov, sammen med Lov om psykisk vold, der begge har #Metoo som stedmoder, forsøger at regulere biologi, hormoner og det emotionelle og erotiske felt ud fra en grundlæggende præmis: Kvinder betragtes altid som ofre, der altid taler sandt, mens mænd kollektivt betragtes som voldsforbrydere og løgnere.

Et forført folketing

I denne kontekst er det lykkedes juraprofessor Trine Baumbach og Enhedslisten, et af landets mest feministisk aktivistiske partier, at overtale et 'Woke ‘-orienteret folketing til at stemme for en lov med omvendt bevisbyrde. Interessant nok modsagde dette flertal den klare anbefaling fra 10 ud af 11 medlemmer af straffelovsrådet, der argumenterede for frivillighed frem for fokus på samtykke. Den insisterende tilgang fra en juraprofessor og disse aktivistiske politikere overbeviste tilsyneladende folketingets partier om, at et samtykke i princippet ville være det samme som frivillighed. Det førte til, at alle partierne uden forbehold accepterede dette synspunkt, uden at se nærmere på implikationerne og mulige konsekvenser.

Et formuleret samtykke er en illusion og erotik skal ikke formuleres akademisk

Samtykke bliver en besynderlig og absurd faktor, når det handler om den intime forbindelse mellem to personer. I arbejdet med organisationspsykologi er det velkendt, at ord kun udgør en lille del, cirka 7-8%, af den kommunikation, der foregår mellem mennesker. I en erotisk interaktion spiller kropssprog, signaler, blikke, intuition, mimik, dufte, påklædning og kropsudsmykning en langt større rolle.

I denne udfoldelse af hormonbaserede følelser og instinkter, der ofte kombineres med forskellige rusmidler, bliver et præcis og sagligt sprog irrelevant. Forsøget på at indkapsle den magi, der ligger i denne interaktion i ord og regler, formindsker øjeblikkeligt dens autenticitet og energi. Den seneste tendens mod at pålægge et formuleret sprog på noget, der er dybt nonverbalt, ignorerer den komplekse og ikke-sproglige karakter af erotik, hvorfor det bliver absurd. I forsøget på at definere og forklare den intime forbindelse fratages den sin spontane intensitet og naturlighed.

Et samtykke kan altid ophæves på et vilkårligt tidspunkt efterfølgende

Ethvert samtykke er flydende og kan ændres eller fortrydes, selvom det oprindeligt blev givet. Det er en menneskelig realitet, at mange vil fortryde eller ændre deres mening om beslutninger taget i et øjebliks lidenskab og erotisk opstemthed i en intim kontekst. At bygge en lov på præmissen om, at et offer altid taler sandt, er naivt, usammenhængende og skaber problemer i lovgivningen. Det ignorerer den kompleksitet og gensidighed, der ligger i menneskelig interaktion og beslutningstagning i emotionelt ladet øjeblikke.

De efterfølgende følelser som bondeanger, forsmåethed og bristede illusioner

Forestil dig en situation, hvor to personer indgår i en seksuel relation på et givent tidspunkt. Begge parter er tilsyneladende enige og deltager frivilligt. Dagen efter viser det sig, at den ene part fortryder handlingen af forskellige årsager – måske følte vedkommende sig presset, forsmået eller havde bare en generelt skuffende oplevelse. Vedkommende beslutter sig for at erklære, at samtykket var tvunget eller ufrivilligt, hvilket i henhold til samtykkeloven omdanner den tidligere samtykkede handling til en påstand om voldtægt.

I Marianne Stidsens bog ”Med lov skal land nedbrydes” beskrives adskillige tilfælde, hvor denne dynamik har ført til retssager, der endte med domfældelse af en intetanende mand. Disse eksempler fremhæver lovens problematiske natur. Det bliver enkelt for enhver kvinde at hævde, at samtykket blev givet under tvang, og kun fantasien sætter grænser for, hvordan det kan forklares og forsvares.

Dette scenarie afspejler en virkelighed, hvor det efterfølgende kan være umuligt at bevise eller modbevise påstandene, og det kan resultere i alvorlige retslige konsekvenser for den person, der blev anklaget. Samtykkeloven placerer en ubalanceret magt i hænderne på en part efter en gensidig handling, hvor begge parter tidligere syntes enige og frivillige.

Hvis offeret er troværdigt – er gerningsmanden prisgivet!

Med den nuværende praksis i loven og de anvendte retningslinjer inden for politiet, anklagemyndigheden og domstolene, virker det som om, der er en stærk trang til at opnå forudbestemte måltal, baseret på omtalte mørketal, der retfærdiggør lovens vedtagelse.

Det er nu tydeligt, at dansk retspraksis er under forandring. Når et offer - typisk en kvinde - fremlægger en troværdig og detaljeret forklaring, bliver denne accepteret og stolt på af anklagemyndighed og domstolen. Dette resulterer i, at den anklagede eller den påståede gerningsmands udsagn bliver marginaliseret eller ligefrem ignoreret, idet domsmyndigheden allerede har besluttet sig for at tro på offeret. Dette udelukker enhver mulighed for en retfærdig, afbalanceret objektiv retssag baseret på en grundig juridisk vurdering af udsagn fra begge sider.

Unges sociale liv begrænses unødigt

Det er vigtigt at følge den indflydelse, samtykkeloven har betydet for unges sociale liv. Den markante usikkerhed omkring, hvor grænsen går, har skabt en bekymrende tendens. Mange unge mænd føler sig tvunget til at trække sig fra tidligere naturlig interaktion med kvinder af frygt for potentielle konsekvenser.

Dette forhindrer dem i at erhverve den nødvendige erfaring i sociale interaktioner og relationskultur, hvilket på sigt kan påvirke deres evne til at udvikle og danne sunde parrelationer. Det er essentielt at indse, at samtykkeloven ikke tydeligt placerer et ligeværdigt ansvar for både kvinder og mænd i erotiske situationer, hvilket skaber en meget uhensigtsmæssig ubalance og usikkerhed.

Forsvarsadvokat kæmper de unge mænds sag

Forsvarsadvokat Julie Stage, der er forsvarer for mange af de unge mænd, der er blevet ramt af disse anmeldelser, udtaler at loven er god nok, men blot trænger til nogle ændringer. Det er jeg ikke helt enig i af ovennævnte grunde. Hendes kamp for en retfærdighed for unge mænd er prisværdig, men loven er slet ikke god nok, da den, som hun påpeger, har indbygget en ulighed for loven.

Loven er ikke juridisk og etisk holdbar efter traditionel dansk retspraksis. Den skal derfor fjernes, og man skal skærpe retningslinjerne og differentieringen mellem reel voldtægt, der handler om et seksuelt overgreb gennemført med vold, og almindelig erotisk udfoldelse, hvor både kvinder og mænd har ansvar for, at de ikke indlader sig på mere, end de kan stå inde for på dagen og tiden efter.

Feminismens hidtil største sejr

Marianne Stidsen kalder, i sit interview bragt i Berlingske d. 22/10 2023, samtykkeloven for feminismens største sejr. En lov, der symboliserer det længe ventede instrument i kvindekampen for frigørelse, med det formål at neutralisere patriarkatet og maskuliniteten i vores samfund. På trods af intentionen vil denne lov og Lov om psykisk vold, på længere sigt, vise sig at være et tab for samfundets sammenhængskraft. Dem der står fader til denne lovgivning, har desværre ikke en stopknap – de vil fortsætte deres aktivistiske kurs mod patriarkatet og maskuliniteten og med stor sandsynlighed gå alt for vidt, som det sker for langt de fleste bevægelser og ismer. Det vil nedbryde vores samfunds psykosociale sammenhængskraft og frarøve især unge mennesker mulighed for at udforske og udvikle deres sociale relationer og kultur.

Vi må indse, at juridisk regulering af det intime og naturlige samspil mellem mennesker er en sygelig og forvrænget form for indblanding. Derfor bør samtykkeloven annulleres hurtigst muligt for at undgå at flere uskyldige unge mænd og deres familier ender med at få ødelagt deres fremtid og liv.

Der skal etableres en sund og fremtidsorienteret dialog

Det er vigtigt at etablere en dialog om ansvarlig social adfærd og respektfuld omgangstone mellem kønnene. Ansvar og opmærksomhed omkring interpersonelle og erotiske situationer bør ikke kun lægges på mændenes skuldre. I et samfund, hvor kvinder også stræber efter ligestilling, magt og indflydelse, kommer et medfølgende ligeværdigt ansvar for adfærd og handlinger.

Portræt af en gråhåret mand
Torben Haugaard er erhvervsrådgiver, psykoterapeut og medlem af Manderådet Foto: Privat

 

 

Pierre-Yves Maillard
Nyheder

De får en ekstra måneds

pension om året

Maxine i en majsmark
Kendte

TV 2-deltager

føder før tid

Uffe Holm på den røde løber
Kendte

Uffe Holm

knaldet af politiet

Popcorn
Nyheder

Popcorn forgiftet

i dansk biograf

Nyheder

Nu reagerer Søren

Papes eksmand

Flere mørkeblå politibiler på en mørk vej.
Krimi

10-årig forsvandt:

Mor og morfar løsladt

udsigt over vandet
Nyheder

Tragisk: Syvårig

pige drukner

Afgangshal i Københavns Lufthavn.
Krimi

En anholdt i lufthavn -

to mænd stadig efterlyst

Frederik i en stol
Kongelige

Ønsker mere åbenhed

om kongehuset

en kvinde kigger på fotografen
Kongelige

Alexandra har igen

millioner i klemme

efter brudt kærlighed

 et par med en baby
Kendte

Maria Hirse fortæller

om sin tid i fængslet

blomster ved indgangsdør
Nyheder

Stemningen er trykket og flaget på halv i

Søren Papes hjemby

en bilforhandler
Nyheder

Stor bilforhandler

ramt af konkurs

enheder sat til opladning
Livsstil

Disse vaner slider

på dit mobilbatteri

en helikopter i luften
Krimi

Forsvundet tiårig:

Familiemedlemmer

angiveligt anholdt

politi spærrer vej
Krimi

Formodet dødsbilist løsladt

En vej i tæt tåge
Nyheder

Tågen bliver hængende

redning på stedet
Krimi

32-årig død efter
brand i beboelse

en lagune set fra luften
Nyheder

Seismisk aktivitet

lukker
populær lagune

to mænd
Nyheder

Lars Løkke:

Hårdt politisk miljø

portræt af mand
Kendte

Rasmus Nøhr: Her mødte

han sin unge kæreste

portræt af mand
Nyheder

Søren Pape er død

Nyheder

USA: Israel er

klar på våbenhvile

blå blink
Krimi

Tiårig fundet i god behold

portræt af kvinde
Nyheder

Mette Frederiksen:

Mine tanker går til familien

Nyheder

Blomster og lys

ved Papes lejlighed

Nyheder

Partiledere er dybt berørte

Nyheder

NEKROLOG: Fra ukendt

til statsministerkandidat

faldskærme i luften
Nyheder

USA nedkaster

nødhjælp til Gaza

politi ved boligblok
Krimi

Lige nu:

Overfaldet i eget hjem

portræt af kvinde
Nyheder

Minister langer

ud efter Priden

Tekst der skal minde om kollonner i en avis.
Krimi

Stopper uden fund af tiårig 

brandfolk i aktion
Krimi

Video: Voldsom brand

mand med slips
Kongelige

Kong Harald har fået

pacemaker

lottokupon holdes
Helt vildt

Vandt en million:

- Der skal klattes

lidt væk 

mobiltelefon og computerskærm
Livsstil

Fem tips til årsopgørelsen:

Undgå skattesmæk

skuespiller i scene
Kendte

Lars Ranthe om

Badehotellet:

Det har været magisk 

ambulance holder på vej
Krimi

Livløs mand fundet

i grøft

dreng poserer
Krimi

10-årig dreng forsvundet 

politibil holder på vej
Krimi

Knivstik blottede knogle:

- Ville bare gøre ham

bange

Nyheder

Efter angreb:

Fragtskib sunket

i Det Røde Hav

s tog på perron
Nyheder

Fejl i Rejseplanen

dåsemad i skab
Nyheder

Køber dåsemad

og vanddunke:

Danskerne prepper

flasker med portvin
Mad og drikke

Ny rekord:

320.000 kroner for

en kasse portvin 

politibil holder på vej
Krimi

Knivstikkeri ved moské

tennisspiller i aktion på banen
Sport

Holger Rune glipper finale efter drama 

Oh Land med hovedet i bordet.
Film og TV

Oh Lands mareridt

sender sin deltager hjem

En rød trøje tæt på
Nyheder

Fodboldtrøjefredag

indsamler fire millioner

mod børnekræft

Kurt Westergaard med en sort hat.
Nyheder

Muhammedtegning

solgt for millioner

En container på land efter stormen
Nyheder

Stadig ingen spor -

22 containere væk

Sara Maria Franch-Mærkedahl og Nicolaj Kopernikus
Kendte

Uheldigt fald:

Den er brækket

 Viktor Orbán
Nyheder

Forlag makulerer bog

efter omfattende plagiat

10 flasker vin.
Helt vildt

Dyre dråber:

Rekordhøjt hammerslag

Oh Land og alle hendes deltagere
Film og TV

X Factor-stjerne:

Mit liv er blevet

mere spændende

De royale til hesteløb
Kongelige

Royalt dødsfald ryster:

Fundet med pistol

Anders og Lene Beier sammen på den røde løber.
Kendte

Lene Beier og manden

mister millioner

Rasmus Nøhr med en guitar
Kendte

Venter barn med

22-årig kæreste

skilt foran retten i næstved
Krimi

Mor fik fire års fængsel

for at ruske sin baby

børn står og præsenterer
Film og TV

Løvens Hule - 

nu med løveunger 

fly i luften
Rejser

Flybøvl kan gøre

sommerferien dyrere

kvinde poserer
Kendte

Dansk supermodel:

Den hårdeste og

mest ensomme tid

to personer på scene
Film og TV

X Factor: Her er 
danskernes favoritter

Sport

Godt nyt om FCM-stjerne

i respirator: 

- Han er stabil

grå bil
Krimi

Sidespejls-tyverier:

Efterlyst Toyota

er spottet 

Krimi

Otte års fængsel til

Sanjay Shahs hjælper 

hospital set udefra
Krimi

Hårdt kvæstet efter

voldeligt opgør 

tankstation

politibil i østrig
Nyheder

Mor får 20 års fængsel:

Mishandlede sin søn

fly på landingsbane
Kongelige

Evakueringsfly landet:

Nu hentes kongen hjem

facade på bygning
Nyheder

Bog anklages for plagiat:

- Karaktermord

solen skinner over hus
Nyheder

Nu kommer varmen 

mand på rumstation
Nyheder

Lækage på Andreas

Mogensens rumstation

piger poserer
Kendte

Så blev det officielt: 

Stiller op for venstre

Nyheder

43 døde i brand

i indkøbscenter 

mand og kvinde
Kendte

Vild med dans-stjerne:

Ville tage sit eget liv

portræt af mand
Nyheder

Troels Lund:

Tager skarp afstand 

mænd bærer et lig
Nyheder

Hastemøde

om Gaza-dræbte

portræt af kvinde
Kendte

Ærlige Julie Zangenberg: Jeg har høj risiko for kræft

logo på retsbygning
Krimi

38-årig kvinde

fængslet for knivdrab 

mand og kvinde
Kendte

Bagedyst-stjerne

køber drømmeboligen

lastbil med krab
Nyheder

Navalnyjs team kan

ikke skaffe rustvogn