Muhammedtegninger Udtalelse fra Pressenævnet

Nyhedsavisen og www.avisen.dk bragte den 6. oktober 2006 henholdsvis to artikler og en række videoklip fra Dansk Folkepartis Ungdoms sommermøde. Heraf fremgik det, at deltagerne skulle konkurrere om at tegne profeten Muhammed og digte en sang vedrørende profeten. Dansk Folkepartis Ungdom har klaget til Pressenævnet, idet man mener, agod presseskik er tilsidesat.Pressenævnets afgørelse og begrundelse:»Meddelelser, der kan krænke privatlivets fred, skal undgås, medmindre klar almen interesse kræver offentlig omtale, jævnfør ?Vejledende regler for god presseskik’, punkt B.1.«To medlemmer – Axel Kierkegaard og Kaare R. Skou – udtaler herefter:»Vi finder, at dele af begivenhederne på et lukket sommermøde i et politisk partis ungdomsafdeling kan have en klar almen interesse. Vi finder imidlertid, at den del af Dansk Folkepartis Ungdoms sommermøde, der danner grundlag for artiklerne i Nyhedsavisen og optagelserne på www.avisen.dk, var af en sådan selskabelig art og privat karakter, at der ikke foreligger en klar almen interesse. Vi udtaler derfor kritik af det bragte. Vi lægger videre til grund, at den filmede episode har en sådan sammenhæng med fotografens tilstedeværelse og aktive deltagelse i sommermødet, at Nyhedsavisen og www.avisen.dk ved at have bragt henholdsvis et still- billede og videooptagelserne uden de involveredes samtykke også ved denne fremgangsmåde har tilsidesat god presseskik, og vi udtaler kritik heraf.«Et medlem – Finn Rowold – udtaler herefter:»Der er tale om en sammenkomst i en underafdeling af et af landets største politiske partier. Jeg finder på denne baggrund, at optagelserne har klar offentlig interesse. Det fremgår videre af de Vejledende regler for god presseskik, at andres tillid ikke må misbruges. Der bør vises særligt hensyn over for personer, som ikke kan ventes at være klar over virkningerne af deres udtalelser. Andres følelser, uvidenhed eller svigtende herredømme bør ikke misbruges. Jeg finder, at der ikke er sådanne forhold, der gør sig gældende i dette tilfælde, og jeg finder derfor ikke grund-lag for at udtale kritik.«Et medlem – Marianne Druedahl – udtaler herefter: »Der er tale om en sammenkomst i en underafdeling af et af landets største politiske partier. Jeg finder på denne baggrund, at det bragte i henholdsvis Nyhedsavisen og på www.avisen.dk har klar offentlig interesse. Det fremgår videre af de vejledende regler for god presseskik, at det enkelte menneske har krav på beskyttelse af sin personlige anseelse. Det påhvilede derfor www.avisen.dk at sikre en effektiv sløring af de personer, som fremgår af videooptagelserne. Da dette ikke er sket i tilstrækkeligt omfang, udtaler jeg kritik heraf.«Der afsiges kendelse efter stemmeflertallet, og Pressenævnet udtaler kritik af Nyhedsavisen og www.avisen.dk.København, den 20. december 2006.Axel Kierkegaard, Finn Rowold, Kaare R. Skou og Marianne Druedahl. Udskriftens rigtighed bekræftes. København, den 21. december. Dorte Hansen.