Blogger: Straf kommuner, der systematisk fastholder borgere på kontanthjælp

"Fagforeningerne har i deres forslag glemt de syge på kontanthjælp," skriver Ulf Harbo i et nyt blogindlæg.

Ulf Harbo er medlem af kommunalbestyrelsen i Norddjurs Kommune for Enhedslisten, og er folketingskandidat. Det meste af fritiden - fra både kommunalpolitik og jobbet som friskolelærer - bruger Ulf Harbo nu på at være bisidder og samfundsdebattør. Bisidder-opgaverne gælder primært borgere i hele Danmark, som er udsat for ulovlig og skadelig sagsbehandling af deres egen lokale kommune - især i deres personlige sager om sygedagpenge, fleksjob og førtidspension.

JEG HAR tilbage i 2015 skarpt kritiseret fagforeningerne og særligt HK og Dansk Socialrådgiverforening for at svigte deres kronisk syge og nedslidte medlemmer, som i tusindtal har mistet deres sygedagpenge, deres værdighed og deres eksistensgrundlag, uden at de har kunne regne med deres fagforening. 

Min kritik var dengang at fagforeningerne og Socialdemokratiet med deres accept af kommunernes mishandling af kronisk syge på landets jobcentre, og dermed deres usolidariske ageren over for kronisk syge og nedslidte medlemmer, undergravede sig selv.

Da både fagbevægelsens og de røde partiers eksistensberettigelse i min optik er grundlagt på solidariteten med dem, som falder uden for arbejdsmarkedet pga. kronisk sygdom, nedslidning og varige men efter ulykker.  

Jeg synes, det er fantastisk, at fagforeningerne endelig står sammen og melder klart ud, at der skal en lovændring til og kommer med nogle udmærkede og konstruktive forslag

De seks forslag til forbedring af bestemmelserne om fleksjob og førtidspensionen

1: Er arbejdsevnen nedsat til 7 timer (og derunder), skal borgeren kunne vælge mellem ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension. Dette skal være et retskrav.

2: Ressourceforløb skal have en maximal samlet periode på fem år. Hvis kommunen inden for fem år ikke har kunnet afklare borgeren, skal borgeren have et retskrav på at kunne vælge mellem revalidering, fleksjob, ressourceforløb eller førtidspension.

3: Borgeren skal selv kunne søge om ressourceforløb og dermed kunne klage over ressourceforløb.

4: Adgangen til fastholdelses-fleksjob skal lettes - herunder afskaffes kravet om 12 måneders forudgående ansættelse efter de sociale kapitler eller på særlige vilkår.

5: Ressourceforløbs-ydelsen skal være på niveau med sygedagpenge, og der skal ikke modregnes for indtægter fra arbejdsmarkedspensioner og andre ordninger, som er kompensation for mistet erhvervsevne.

6: Ved ansættelse i fleksjob skal løn og arbejdsvilkår fastsættes i samarbejde med de faglige organisationer. Løn og arbejdsvilkår, herunder arbejdstiden, fastsættes efter de kollektive overenskomster på ansættelsesområdet, herunder efter de sociale kapitler. I ikke-overenskomstdækket ansættelse fastsættes løn og arbejdsvilkår, herunder arbejdstiden, efter de kollektive overenskomster på et sammenligneligt ansættelsesområde.

Kilde: 3F

UDVID

MEN SOM forkæmper for at flytte syge fra kontanthjælp i Norddjurs Kommune, som partsrepræsentant for syge på kontanthjælp i landets værste kommuner og som ekspert i kommunale ulovligheder må jeg konstatere, at fagforeningerne i deres forslag har glemt de syge på kontanthjælp.

Er fagforeningerne hoppet på Dansk Folkepartis løgne om, at DF personligt ville sørge for at alle syge på kontanthjælp ville være flyttet til andre ydelser, inden DF's kontanthjælpsloft ville ramme?

Eller er fagforeningerne bare stadig berøringsangste over for de danskere, der har mistet alt på kontanthjælp?

Faktum er, at der stadig i 2017 sidder over 100.000 syge i kontanthjælpssystemet underlagt gensidig forsørgelsespligt, formueregler, kontanthjælpsloft, sanktioner og kommunernes ulovlige sagsbehandling.

Forslag tre viser desværre, at kommunernes ulovlige praksis er blevet New Normal – også for fagforeninger og deres juridiske rådgivning.

Forslag tre afslører, at kommunerne over en bred kam er sluppet afsted med at afskaffe forvaltningsloven, der i sagsbehandling sikrer borgerens grundlæggende ret til at søge hjælp, få en begrundet afgørelse med klagevejledning og dermed muligheden for at klage til Ankestyrelsen.

BORGEREN har ifølge gældende lovgivning allerede ret til søge om et ressourceforløb og har krav på en afgørelse på det foreliggende grundlag.

Denne praksis - at nægte borgeren en afgørelse - er den mest almindelige ulovlighed i kommunernes sagsbehandling og så almindelig, at fagforeningerne har slugt løgnen råt.

Anna Mee, beskæftigelsesborgmester i København, har pralet med et stort fald i antal klager, men faldet skyldes ikke at København sikrer borgernes retssikkerhed, men at man i Københavns Kommune systematisk nægter borgerne afgørelser.

Jeg var til rehabiliteringsmøde for to uger siden på Lærkevej i København som partsrepræsentant, og der blev borgeren nægtet en afgørelse på trods af, at borgeren ingen afgørelse har fået - i 16 år som kronisk syg uden arbejdsevne parkeret på kontanthjælp!

Kommunerne har praktiseret ikke at lave afgørelser i årtier, men siden førtids- og fleksjobreformen er det lykkedes dem at misbruge principafgørelse 6-14 fra 2014 til at bilde borgere og fagforeningerne ind, at man ikke kan søge om ressourceforløb (og fleksjob) på det foreliggende grundlag, og man har bildt borgerne ind, at de ikke har krav på en afgørelse med klagevejledning, selv om det er i direkte strid med forvaltningsloven, som står over alle andre love i det offentlige.

ANKESTYRELSEN har desuden både i principafgørelser 6-14 og 83-15 fra 2015 slået fast, at et afslag på at sende sagen til rehabiliteringsteamet er en afgørelse om afslag på fleksjob og ressourceforløb, som borgeren kan klage over.

I stedet for at stille forslag om noget, som allerede er gældende lov, burde fagforeningerne tilføje følgende to forslag:

  • Kommunen må ikke raskmelde en borger, som ikke er berettiget til dagpenge, fordi borgeren ikke står til rådighed for ordinært arbejde på mindst 30 timer om ugen.

Dette forslag vil sikre, at ingen mister sygedagpenge vha. af en kommunal raskmelding og ryger direkte i det sorte hul uden indtægt eller henvist til kontanthjælp.

  • Alle der har været på kontanthjælp i mere end fem år skal placeres i gruppen, som ifølge fagforeningernes forslag nummer ét selv kan vælge mellem fleksjob, ressourceforløb og førtidspension.

Dette forslag skal betragtes som en sanktion møntet direkte på de allerværste kommuner, som systematisk fastholder borgere på kontanthjælp.

Som et socialt ansvarligt demokrati skal vi tage ansvar for at tage hånd om alle de kronisk syge, nedslidte og handicappede, og dette er fagforeningernes grundlæggende opgave at understøtte, hvis de fortsat vil have en rolle i demokratiet.

Links til principafgørelser:

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=175957

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=183686

Dette er et blog-indlæg og ikke et udtryk for Avisen.dk's holdning. Hvis du finder, at indlægget er æreskrænkende eller indeholder injurier, så send en mail til tip@avisen.dk.