Administration 

Blogger: Social- og beskæftigelsespolitikken er direkte sundhedsskadelig

Det politiske krav om færre tilkendelser af førtidspension har overrulet hensynet til borgernes helbredstilstand og sociale forhold. Det sker parallelt med et generelt øget pres på det lægelige skøn og på patientens sociale rettigheder som patient. Lægerne, og i særdeleshed de alment praktiserende, burde tildeles en langt vigtigere og samlende rolle i det sociale system, lød praktiserende læge Anders Beichs anbefaling til politikerne på en høring om reformen af førtidspension forleden dag.

Cand.mag., forfatter og redaktør af bogantologierne "Hvad i alverden er meningen?" (2011) og "Et liv i andres hænder" (2014).

LÆGEFAGLIGHEDEN og hensynet til patientens tarv som patient er under pres i det sociale system i Danmark. Det har været tilfældet lige siden den tidligere reform af førtidspension fra 2003, hvor man politisk nedskrev vægtningen af det lægelige skøn i den samlede socialfaglige vurdering af sager om førtidspension. Men denne nedskrivning synes forværret med reformen af førtidspension fra 2013 og den forvaltningspraksis, man har anlagt i mange kommuner, og i takt med det generelle politiske pres på lægers faglighed og på patienters rettigheder og retssikkerhed forskellige steder i samfundet.

Når lægens faglige skøn ikke vægtes så højt i samfundets vurdering af borgeres sager, så taber borgere også sikkerheden for at blive behandlet værdigt af samfundet, det vil sige sikkerheden for, at der bliver taget hensyn til deres helbredsproblemer og andre omstændigheder, som påvirker funktionsevnen. Derfor er presset på det lægelige skøn og presset på patientens rettigheder og retssikkerhed to sider af samme sag, der spejler hinanden.

I fremlæggelsen af reformen af førtidspension fra 2013 lød der dengang flotte politiske ord om helhedsvurdering og tværfaglighed som garantier for, at der ville blive taget hånd om det hele menneske. Men den lægelige vurdering og respekten for borgerne i systemet som syge er generelt blevet overrulet af et overordnet reformpolitisk ønske fra Folketinget – og mange steder også af et kommunalpolitisk, økonomisk begrundet ønske – om, at færre personer skulle have tilkendt førtidspension og flere bringes nærmere arbejdsmarkedet, næsten uanset hvor dårligt de har det. Der gemmer sig både politiske prioriteringer og en mangel på socialfagligt (vel)uddannet frontpersonale i denne praksis. Uden fagligheder på alle sider af bordet kan man ikke lave tværfaglighed.

PRESSET PÅ DET LÆGELIGE skøn og på patientens rettigheder som patient er et væsentligt problem fra 2013-reformen. Især har en række læger udtalt sig i forhold til direkte helbredsskadelige ressourceforløb. Men ellers er den lægelige og medicinske side af sagen, efter min vurdering, alt for underbelyst i pressen, ligesom den for ofte går under den politiske radar. Det blev jeg igen mindet om, da jeg via Folketingets web-tv fulgte en høring i Folketinget den 31. januar om reformen af førtidspension og fleksjob, som Folketingets beskæftigelsesudvalg havde arrangeret. Her bidrog blandt andre praktiserende læge og formand for DSAM Anders Beich, som fortalte om sine erfaringer som praktiserende læge før og efter førtidspensionsreformen. Det gav stof til eftertanke, som jeg gerne vil løfte mere frem i lyset.

ANDERS BEICH GJORDE opmærksom på, at læger i lægeløftet har forpligtet sig på at arbejde med flid og efter bedste skøn til samfundets og medmenneskers gavn. Derudover er der etiske regler, der påbyder dem at underrette tilsynsmyndigheder og deltage i den offentlige debat, hvis de bliver opmærksom på sundhedsfagligt uforsvarlige forhold, og der er regler for habilitet. Den offentlige underretningspligt er udgangspunktet for, at han selv har gjort medier og politikere opmærksom på en række sundhedsskadelige forhold ved reformen af førtidspension og den forvaltning, han har mødt en række steder.

Lægeskønnet er blandt andet under pres, fordi man ikke fra det sociale system så meget efterspørger den bio-psyko-sociale tilgang, som almen praksis som speciale er bygget op omkring, fortalte Anders Beich. Hvor lægen i almen praksis ser på borgeren som en helhed, hvor krop, psyke og social kontekst hænger sammen, og hvor man ikke altid kan forklare al lidelse med sygdomsnavne og diagnoser, men ikke desto mindre forstår at patienten lider og har en nedsat funktionsevne, så kræver man i stigende grad fra det sociale system diagnoser for at give folk adgang til hjælp.

Det sociale system efterspørger også standardiserede forløb, hvilket der ikke er nogen som helst lægevidenskabelig evidens for gavner patienten, sagde han.

Lægeskønnet er også under pres, fordi der fra mange sider, blandt andet i pensionslovgivningen, er krav om alt for minutiøs dokumentation af alting. Den dokumentation tager lægernes tid og skader patienterne.

Og så er lægeskønnet under pres på grund af det i tiden værende vidtgående politiske ønske om, at lægen skal være dataleverandør, pointerede han. Det presser lægen på tavshedspligten og muligheden for at have en fortrolig relation til patienten, men også på muligheden for selv at foretage faglige skøn og vurdere, hvad der er det rigtige at gøre i den konkrete patients tilfælde. Nu opfatter Styrelsen for Patientsikkerhed i højere og højere grad de kliniske vejledninger for behandling af sygdomme som bestemte standarder, der skal følges i alle konsultationer med bestemte slags patienter, selvom mennesker er forskellige.

INTET AF DET GAVNER PATIENTEN. Meget af det skader. Og dertil kommer selve det sociale system, man politisk har fået bygget op. Både lovgivningskrav og den anlagte forvaltningspraksis er i mange tilfælde til skade for patienten. Her fortalte han om sine erfaringer med det sociale system før og efter 2012. Jeg vil nøjes med at referere hans beskrivelse af sagsbehandlingstilstanden på jobcentrene efter 2012:

”Det hed sig, at barren skal være høj. Men det er jo ikke meningen, at den skal være helt umenneskelig. (…) Sagsbehandlingen ser sådan her ud: Der er årelange ressourceforløb, det ene efter det andet, med indhold for at få nogle meget syge mennesker på højkant. Der er kurser, også nogen uden relevans, der er mange mentorer i omløb, nogle er gode, nogle er dårlige. Der er praktik, der er psykologsamtaler på jobcentret, der er lægeundersøgelser i baglokalet. Der foregår mange aktiviteter, og det er langt fra meningsfuldt alt sammen. Der er færre attester, som ikke bliver brugt eller misbrugt i sagsbehandlingen. Det går lidt bedre med at bruge vores oplysninger – men det er langt fra godt nok; (…) det er meget frustrerende, hvis oplysningerne mange gange ikke bliver brugt (…). Den årelange afklaring er der desværre stadigvæk, og det er altså ikke godt for folk at være under afklaring i så lang tid, som det stadig finder sted. (…) Der er stadig skiftende sagsbehandlere med skiftende eller manglende kompetencer. Der er færre sagsmapper, der forsvinder, men der er stadig langt mellem socialrådgivere på jobcentret. Og så er der kommet noget, der hedder sundhedskoordinatorer og Klinisk Funktion, som betyder, at den lægelige kompetence i jobcentrene ikke længere er utilnærmelig – og det er måske det største fremskridt ...”

FOR SÅ VIDT ANGÅR ÅRELANG AFKLARING af borgere, som både hænger sammen med den førte politik fra Christiansborg og med dårlig forvaltningspraksis i kommuner, så lå det Anders Beich meget på hjerte at pointere, at denne praksis skader mange patienter:

”Det kan gøre folk syge at være under så stort et stress, som det er ikke at vide, hvor man havner. Og det er ikke kun noget med, at så bliver man psykisk ustabil. Nej, man bliver kropsligt syg af stress over tid. Det udløser regulær hjertesygdom, kræft, mange ting udløses af langvarig, allostatisk belastning, altså det forhold at kroppen er under langvarig belastning af stress, så den ikke kan reparere sig selv længere og bliver syg og sårbar.”

Det samme forhold gør sig gældende, når syge mennesker skal vurderes igen og igen af nye læger og behandlere og fortælle deres historie igen og igen:

”Det er ikke alle borgere, som kan tåle at blive vurderet fra punkt nul igen og igen. Dét at skulle fortælle sin lidelseshistorie hele tiden er med til at retraumatisere dem, tage håbet fra dem og gøre dem syge. Vi bliver nødt til at begrænse antallet af gange, hvor syge borgere skal fortælle deres historie forfra…,” sagde han.

Det sidste sagde han med særlig henvisning til reformordningens Kliniske Funktion, som sagsbehandlere kan tvangshenvise syge borgere til – og ofte gør det, hvor det alene får karakter af at være sagsforhaling. Derfor foreslår han også at gøre Klinisk Funktion til noget, der ikke skal kunne henvises til som tvang, men som skal være en frivillig mulighed, som alene den praktiserende læge skal kunne henvise til. Det ville gøre borgerne mindre defensive i mødet med lægerne her og fjerne tvivl om lægelig objektivitet og uafhængighed. Og så ville den praktiserende læge kunne værne de patienter, som hverken kan tåle flere vurderinger eller har nogen gavn af dem, fordi de allerede er fuldt udredt.

HVILKE ÆNDRINGER af beskæftigelsespolitikken og forvaltningen kunne herudover gavne syge mennesker såvel som samfundet? Anders Beich var meget præcis i sine forslag med adresse til politikerne både på Christiansborg og i kommunerne:

”Dét, der gavner mennesker i sundhedsvæsenet, er, at de har én sundhedsperson, som de har tillid til, og det er stadigvæk i Danmark den praktiserende læge. Det er en model, som er cost-effektiv. Det, at der er én sundhedsperson, som man har tillid til, det kan man også bruge samfundsmæssigt. Derfor (…) skal det lægelige skøn (…) have en vis vægt.”

”Det er en tillidssag at gå til læge. Man skal opbygge fortrolighed, der skal være nærvær, der skal være tillid og kontinuitet. (…) Man skal kende patientens historie. Det giver så anledning til godt samarbejde, god koordinering, opfølgning, omsorg, sundhed … og det er jo dét, som den praktiserende læge kan.

Så hvis man skulle bruge den praktiserende læge bedre, så kunne man jo i fremtiden gøre det, at man fik en lov med klare rettigheder til borgeren [her tænkes på de mange fagforbunds og interesseorganisationers fælles krav, red.], socialfaglige kompetencer i jobcentrene og lægefaglige kompetencer, der samarbejder bedre (…). Men der kunne også være krav om at bruge egen læge bedre i sagsbehandlingen i forbindelse med visitation til yderligere undersøgelser og til at hjælpe med vurdering af forsvarligheden af de interventioner i forhold til at øge arbejdsevnen, der foreslås.”

JEG MENER, ligesom Anders Beich, at det er absurd at føre en social- og beskæftigelsespolitik og have en forvaltningspraksis, som nedbryder og parkerer mennesker i stedet for at opbygge og gavne dem og samfundet. Derfor vil jeg gerne bringe disse anbefalinger videre.

Hør hele høringen her.

Dette er et blog-indlæg og ikke et udtryk for Avisen.dk's holdning. Hvis du finder, at indlægget er æreskrænkende eller indeholder injurier, så send en mail til tip@avisen.dk.

Mette Frederiksen på pressemøde
Nyheder

Statsministeren: Sexisme er ikke et meget stort problem i S

Christopher og Cecilie på deres bryllupsdag
Kendte

Babylykke: Christopher er blevet far

Wolt-bud på knallert
Mad og drikke

Wolt-bude strejker

Andrea Elisabeth Rudolph portræt
Sundhed

Andrea Elisabeth Rudolph:

Jeg har fået brystkræft

Kvinde med plasthandsker rengør en ting.
Sex og samliv

Dømt i retten:

Mand skal betale

kone for husarbejde

Nyheder

Kokain for mange milliarder beslaglagt

Mand på loft med Pokemon-kort
Helt vildt

Fandt Pokemon-kort til en halv million på loftet

Indgang til Københavns Byret
Krimi

74-årig kvinde skal 12 år i fængsel

Pressemøde på Christiansborg
Nyheder

Genåbning:

Se hele planen her

En faldskærm med en rover i.
Helt vildt

Hemmelig kode i

Mars-faldskærmen

Det kongelige teater på Kongens Nytorv
Corona

Disse brancher blødte 

mest under corona

Tre hovedrolleindehavere fra "Dollars"
Nostalgi

Alexis fra Dollars

får nu sin hævn

Billede af Alexandra med skyline i baggrunden
Kongelige

Her skal 

Alexandra bo

En smilende Wammen
Nyheder

Genåbningen styrker

økonomien med milliarder

Mette F og Jakob E. kigger surt på hinanden
Nyheder

Kold luft mellem 

S og V efter

sammenbrud

Sport

Tiger Woods er vågen

efter lang operation

Portræt af to middelaldrende kvinder
Kendte

Hillary Clinton bliver

krimiforfatter

Et kæmpe fiskefartøj
Krimi

Storfisker beskyldes for fusk

med fiskekvoter

tv-værten Lise Rønne i profil
Underholdning

Lise Rønne: Derfor 

blev det et "ja"

Sport

Tiger Woods i

voldsom bilulykke

Fødder og rullende indkøbskurve i en Fakta-butik.
Nyheder

"Pisseligeglade" unge

slår lejr i Fakta

en masse læger og sygeplejersker iført værnemidler står om en hospitalsseng.
Nyheder

Professor: Genåbningen

kan blive til tredje bølge

Nærbillede af Gérard Depardieu der især kendes på en meget stor næse.
Kendte

Hollywood-stjerne:

Sigtet for voldtægt

Billedet af Thomas Helmig og hans søn på stadion under kampen. Der er næsten ingen andre tilskuere til stede.
Sport

Helmig-bommert

får konsekvenser

Politiets logo formodentlig fra kølerhjelmen af en bil.
Nyheder

Bil stoppet:

14-årig sad bag rattet

Janni Pedersen og Laasse Sjørslev er ved at flække af grin.
Underholdning

Janni og Lasse

genforenet

som makkerpar

Pressebillede med de tre x factor dommer med Oh Land i midten.
Kendte

X Factor-dommere i

chok over hjernetumor

Billede af retten i Næstved
Krimi

Stalking: Kontaktet

841 gange på 60 dage

fire forskellige slikkepinde på lyseblå baggrund
Mad og drikke

Fare for metalstykker:

Slikkepinde kaldes tilbage

Underholdning

99-årig britisk prins

stadig indlagt 

det japanske tårn i tivoli med lygtepæl i forgrunden
Mad og drikke

Michelin-restauranter
popper op i Tivoli

Keld Heick smiler
Underholdning

Keld Heick fylder 75 år:
Ikke uden min Hilda

hvidt hus set udefra
Helt vildt

Danmarks billigste hus
solgt til vanvittig pris

væltet lastbil ligger i grøften
Krimi

Svinetransport med 575

grise væltet på landevej

de tre dommere i X-factor poserer for kameraet
Underholdning

Stor ændring i

X Factor 

barn med pose på vej gennem dør
Nyheder

Dagens afstemning:

Skal vi åbne mere end

eksperterne anbefaler? 

sangeren stevie wonder smiler
Kendte

Har fået nok af USA: 
Stevie Wonder flytter 
til Afrika

skilt om forsamlingsforbud foran politistation
Corona

Her er der lagt op

til en genåbning

Far og mor ligger i en seng på hver sin side af en lille pige.
Forbrugerguides

Tilbudspriser på luksussenge: Snyd ikke dig selv
for store besparelser

dræbersnegl på jorden
Nyheder

Dræbersnegle trodser

frosten: Sådan slipper

du for dem

røde kors butik set udefra
Nyheder

Butikker
drukner i tøj

dreng løber på strand i bare tæer
Helt vildt

Mandag blev den

varmeste dag i 147 år

tom gade med lukkede butikker
Nyheder

Heunicke: Butikker

kan åbne igen

billede af rumfartøj i faldskærm med røde hvide farver
Helt vildt

Se videoen: Køretøj

lander på Mars  

Nyheder

DF-profil: Topfolk i

partiet prøver at slide

formanden ned 

mand holder lommetørklæde op til næsen
Sundhed

Så er årets pollensæson

skudt i gang 

Underholdning

Badehotellet-stjerne:

Jeg er et følsomt gemyt

naturområde øst for hornbæk havn
Krimi

Panik på strand:

7-årig sank

ned i sandet 

edvard munchs maleri "skriget"
Helt vildt

Vanvittig besked

fundet på berømt 

maleri kom fra Munch 

tv-værten lise rønne smiler
Film og TV

Hun erstatter

Melvin Kakooza

i X Factor

en pose med slikkepinde står på et bord
Mad og drikke

Nu er det slut med

Dumle-pinden

frøen kermit sidder med åben mund
Film og TV

Disney advarer mod

Muppet Show

Mette Frederiksen gestikulerer på pressemøde
Nyheder

Mette F: Genåbning

bliver gradvis

Nyheder

Kommuner skal teste to gange om ugen i genåbning

tv-værterne Sofie linde og melvin kakooza står og smiler
Kendte

Sofie Linde sender

kærlighed til

sygemeldt vikar 

melvin
Nyheder

Melvin Kakooza

ramt af hjernetumor

billede af ølhaner på en bar
Corona

Sådan vil

eksperterne

genåbne

billede af skuespillerne i Friends
TV/Streaming

Det her kan ødelægge

din oplevelse af "Venner"

to mennesker i omfavnelse
Sundhed

Drænes du af coronaen? - få tip til selvomsorg 

billede af mads Aagaard Danielsen
Film og TV

Shitstorms-vært fældet af klage-regn

ulykkesbilen ses på ulykkesstedet
Krimi

Mand dræbt i

voldsom ulykke

billede af politibil
Krimi

Maskine væltede på dansk cementfabrik - én dræbt

man sidder ved computer
Livsstil

It-kriminelle er blevet bedre - er du røget i fælden?

flyet ses i luften med røg fra den ene motor
Nyheder

Motor eksploderede
i luften:
Fly-type parkeret

billede af Mette Frederiksen
Corona

Dagens afstemning:
Forlænges restriktionerne?

billede af Thomas Vinterberg og Mads Mikkelsen
Underholdning

Populær druk-film topper med fem nomineringer

billede af Donald Trump
Nyheder

46 procent vil
følge
Donald Trump

thomas helmig sidder og ser fodbold
Kendte

Thomas Helmig

skabte ballade 

norges kong harald står på talerstol
Kongelige

Prinsessen til syg far:

Du er konge! 

ottekantet bro ved fredensborg slotspark set fra bredden
Kongelige

Prins Henriks gave

rådner væk

Prins Harry og prins William kigger hver sin vej
Kongelige

William rasende på Harry

et gult sundhedskort
Corona

Epidemilov åbner for

masseovervågning

folk går på gaden i israel
Corona

Danskere i Israel:

Vaccinepas giver liv i

gaderne

kat kigger ud af taske
Dyreliv

Bomberyddere kaldt ud:
Fandt kat med seks

nyfødte killinger 

kvinde testes med podepind i næsen
Corona

Nu dominerer den

britiske variant

Flymotor i brand
Nyheder

Drama i luften:

Flymotor eksploderede

Mette Frederiksen med mundbind.
Corona

Mette Frederiksen:

Nyt om genåbning

scene fra Titanic
Film og TV

Se den alternative slutning på Titanic

Sommerhus med dannebrog
Rejser

Dagens afstemning: Skal du holde sommerferie i Danmark?

Bradepande med bagværk
Mad og drikke

Tre gode tip:

Løft dit hjemmebag til nye højder