Administration 

Embedsmand i Justitsministeriet bedt om at stoppe efterforskning

(Foto: foto: Scanpix)

En kvin­de­lig embeds­mand i Justits­mi­ni­ste­riet blev i som­me­ren 2013 bedt om at stoppe med at bore i, hvor­vidt Køben­havns Politi ulov­ligt havde for­hin­dret fre­de­lige akti­vi­ster i at demon­strere under et kine­sisk stats­be­søg i juni 2013.

Det kunne skade davæ­rende justits­mi­ni­ster Mor­ten Bødskov (S) og Justits­mi­ni­ste­riet, at en embeds­mand i Justits­mi­ni­ste­riet borede i, hvor­vidt Køben­havns Politi ulov­ligt havde for­hin­dret fre­de­lige akti­vi­ster i at demon­strere under et kine­sisk stats­be­søg i juni 2013, for­kla­rede en afde­lings­chef i Rigs­po­li­tiet, og der­for skulle hun stoppe "sin egen lille pri­vate efter­forsk­ning."

Det viser doku­men­ter fra Justits­mi­ni­ste­riet og Rigs­po­li­tiet, som Radio24syv har fået adgang til at se.

Davæ­rende justits­mi­ni­ster Mor­ten Bødskov blev i som­me­ren 2013 mødt med skep­sis og kri­tik, efter at Kina-kritiske akti­vi­ster for andet år i træk hæv­dede, at Køben­havns Politi i strid med grund­loven havde for­hin­dret dem i at demon­strere frit, for eksem­pel ved at vise ban­nere, t-shirts eller flag med støtte til Tibet.

I et år havde Køben­havns Politi og Justits­mi­ni­ste­riet afvist påstan­dene, men nu stil­lede med­lem­mer af Fol­ke­tin­get igen en række kri­ti­ske spørgs­mål på bag­grund af besø­get fra den kine­si­ske top­po­li­ti­ker Yu Zhengs­heng i begyn­del­sen af juni 2013. Justits­mi­ni­ste­riet bad der­for poli­tiets øver­ste myn­dig­hed, Rigs­po­li­tiet, om at skaffe de nød­ven­dige svar fra Køben­havns Politi - blandt andet om epi­so­der, hvor akti­vi­ster havde sagt, at de var ble­vet næg­tet at demon­strere frit.

Den 16. juli 2013 modtog Justits­mi­ni­ste­riet et udkast fra Rigs­po­li­tiet på de svar, som poli­tiet mente skulle vide­re­gi­ves til Fol­ke­tin­get, og en embeds­mand i Justits­mi­ni­ste­ri­ets poli­ti­kon­tor, der skulle behandle sagen, begyndte nu at spørge yder­li­gere ind til for­lø­bet.

Hun bad den 17. juli 2013 Rigs­po­li­tiet skaffe et svar på, om poli­tiet kendte til "andre epi­so­der", hvor der var "uenig­hed mel­lem poli­tiet og demon­stran­ter" og Rigs­po­li­tiet måtte 12 dage senere - den 29. juli 2013 - over­for Justits­mi­ni­ste­riet erkende, at to kvin­der havde kla­get over, at de under det kine­si­ske besøg på Chri­sti­ans­borg den 6. juni 2013 var ble­vet ført væk fra ste­det med magt og med den begrun­delse, at de bar t-shirts med tibe­tan­ske flag.

Køben­havns Politi hæv­dede der­i­mod, at poli­ti­folk intet havde gjort de to kvin­der, ud over at sikre deres iden­ti­tet. Og den store for­skel på det, akti­vi­sterne havde sagt om for­lø­bet, og det, som Køben­havns Politi havde oplyst i de offi­ci­elle svar, fik embeds­man­den i Justits­mi­ni­ste­riet til at stille nye spørgs­mål.

Hen­des nye spørgs­mål vakte nu imid­ler­tid bekym­ring internt i Rigs­po­li­tiet, hvor en sags­be­hand­ler den 30. juli 2013 hen­vendte sig på mail til afde­lings­chef Tro­els Jen­sen i Rigs­po­li­tiet og for­talte, at den pågæl­dende embeds­mænd fra Justits­mi­ni­ste­riet nu for anden gang ønskede at få "uddy­bet" Køben­havns Poli­tis påstande om, at betjente intet havde gjort for at for­hin­dre de to kvin­de­lige akti­vi­ster i at vise deres Tibet-trøjer.

Sags­be­hand­le­ren i Rigs­po­li­tiet, en spe­ci­al­kon­su­lent, med­gav i en mail til afde­lings­chef Tro­els Jen­sen, at "der er ret stor diskre­pans mel­lem udlæg­nin­gen i kla­gerne og og i det Køben­havns Politi havde regi­stre­ret," men sags­be­hand­le­ren ønskede, at Fol­ke­tin­get alene fik den ver­sion, der kom fra poli­tiet og hvoraf det frem­gik, at poli­tiet ikke havde fjer­net demon­stran­terne.

En halv time senere, den 30. juli klok­ken 11.29, sva­rede afde­lings­chef Tro­els Jen­sen sin kol­lega i Rigs­po­li­tiet:

"Kan du ikke prøve at for­klare hende (embeds­man­den i Justits­mi­ni­ste­riet, red.) at hun nu må stoppe sin egen lille pri­vate efter­forsk­ning? Det er ikke godt at rode ministeren/ministeriet ind i detal­jer, der i løbet af behand­lin­gen af kla­ge­sa­gerne kan vise sig ikke at være helt korrekt/præcise."

Det lyk­ke­des for Tro­els Jen­sen og Rigs­po­li­tiet at få stop­pet embeds­man­den i Justits­mi­ni­ste­riet, for 18 minut­ter efter - klok­ken 11.47 - sva­rede sags­be­hand­le­ren i Rigs­po­li­tiet, at hun havde talt med embeds­man­den i Justits­mi­ni­ste­riet og at de havde ind­gået et "kom­pro­mis," der betød, at Fol­ke­tin­get kun fik poli­tiets offi­ci­elle for­kla­ring, hvoraf det frem­gik, at poli­tiet ikke havde for­hin­dret de to kvin­der i at vise den kine­si­ske dele­ga­tion deres Tibet-trøjer.

Hvis det ikke var lyk­ke­des at indgå et kom­pro­mis, var afde­lings­chef Tro­els Jen­sen dog selv klar til at tage en snak med embeds­man­den i Justits­mi­ni­ste­riet.

"Hvis det bli­ver nød­ven­digt, bistår jeg gerne med at for­klare hende (ven­ligt natur­lig­vis ...) at festen stop­per hér," skrev han i en mail sendt den 30. juli 2013, klok­ken 11.50.

Da Mor­ten Bødskov under et sam­råd i rets­ud­val­get d. 22. august 2013 skulle udspør­ges, var kla­ge­sa­gerne fra Chri­sti­ans­borg dog helt ude­ladt. Bødskov sagde nu blot, "at vi kan være enige om, at den nær­mere beskri­velse af disse epi­so­der bør finde sted i de respek­tive kla­ge­or­ga­ner og ikke i Rets­ud­val­get."

Lek­tor i for­valt­nings­ret ved Aal­borg Uni­ver­si­tet, Sten Bøn­sing, mener, at for­lø­bet er en klok­ke­klar over­træ­delse af embeds­vær­kets reg­ler.

"Det er i strid med de reg­ler, der gæl­der for embeds­mænd. Især når det hand­ler om oplys­nin­ger, der skal videre til Fol­ke­tin­get og mini­ste­ren, så er der pligt til at sørge for, at alle rele­vante infor­ma­tio­ner kom­mer frem, for ellers kan man ikke give et dæk­kende og kor­rekt svar til Fol­ke­tin­get," siger til han til Radio24syv.

Enheds­li­stens Per­nille Skip­per, der ind­kaldte til sam­råd i sagen og stil­lede kri­ti­ske spørgs­mål i som­me­ren 2013, er rystet over, at poli­ti­sy­ste­met på den måde har luk­ket ned for embeds­man­den i Justits­mi­ni­ste­riet, der helt natur­ligt har undret sig over for­lø­bet.

"Det siger mig, at alle der har været i nær­he­den af denne her sag, både i Justits­mi­ni­ste­riet og Rigs­po­li­tiet, har vidst, at noget var helt galt. Det er vir­ke­lig bekym­rende, at man alli­ge­vel fra poli­tiets side kan formå at lukke sagen ned, og de har jo tyde­lig­vis også vidst, at den var helt galt, efter­som de er bekym­rede for, om mini­ste­ren er invol­ve­ret. Det er jo kun noget, som en embeds­mand ville være, hvis man godt ved, at der ikke er helt rent mel i posen," siger hun til Radio24syv.

Det har ikke været muligt for Radio24syv at få en kom­men­tar fra embeds­man­den i Justits­mi­ni­ste­riet, og hos Rigs­po­li­tiet er man ikke vendt til­bage på Radio24syvs fore­spørgs­ler om en kom­men­tar til sagen fra afde­lings­chef Tro­els Jen­sen.

Landbrug & Fødevarers hovedkontor
Nyheder

Bestyrelse færdig efter krænkelsessag

Merkel vinker
Nyheder

Rundspørge overrasker:

De færreste i Tyskland

vil savne Merkel

Travle hænder på en bærbarcomputer.
Nyheder

Sådan får du altid svaret

på vigtige beskeder

Andrea Elisabeth Rudolph portræt
Kendte

Andrea Elisabeth

Rudolph jubler:

Jeg er kræftfri

Tom Cruise og Hayley Atwell
Kendte

Tom Cruise single igen

Side på politibil
Krimi

Mand død efter overfald med hobbykniv

indbrudstyv
Krimi

Tyv afsløret af børns højttaler

person ved skærm
Krimi

24-årig var utilfreds med sin løn

person med mobil
Livsstil

Quizzer kan være

farlige for dit privatliv

hajfinner
Dyreliv

3.500 hajfinner beslaglagt
- 1.000 hajer dræbt

JNBY-logo
Helt vildt

Tøjfirma opfordrer til
at skyde indere

Lakserytteren og Mille Funk
Film og TV

Chok i Vild med dans

billede af politibil
Krimi

Spritstiv kvinde bragede ind i patruljevogn

Elon Musk og Grimes
Kendte

Elon Musk går fra kæresten

Jitender Maan
Krimi

Dramatisk video:

Gangster skudt og

dræbt i retssal

Røg og aske fra vulkan
Nyheder

Nyt vulkanudbrud stopper flytrafik

Santino og Jimmi Levakovic
Krimi

Levakovic-brødre udvist af Danmark

Mai Villadsen
Nyheder

Stress, mobning og krænkelser hos Enhedslisten

Danserne i Vild med dans
Film og TV

Vild med dans:

I aften er det slut

Lastbiler fra Arla
Nyheder

Panik efter Brexit:

Julen er i fare

illustration af udgravning
Helt vildt

Spektakulært fund:

Finder 23.000 år gamle

fodspor

kvinde kigger ind i kameraet
Film og TV

Her er den nye dommer

i X Factor

vindmølle i landskab
Nyheder

Energipriser på himmelflugt:

Dyr vinter venter 

redningfolk i snestorm på bjerg
Nyheder

Fem bjergbestigere dør

på Europas højeste bjerg

Helle Thorning-Schmidt - Blondinens Betragtninger
Kendte

Blondinens betragtninger:

Helle Thorning springer ud

som forfatter

dansere på dansegulvet
Film og TV

Vild med dans-stjerne

vil kun imponere

én dommer

hund med åben mund
Dyreliv

76-årige Alice blev
bidt af rottweiler: 
Nu skal den aflives

tv-skærm
Film og TV

Lyver du også om

dine streamingvaner? 

lottokugler suser rundt
Helt vildt

Vinder 2 millioner:

Vil købe støvsuger

og kaffemaskine

mand på strand
Nyheder

Sommeren vender tilbage

i weekenden

mennesker på golfbane
Kendte

Harry Potter-stjerne

kollapser under kendiskamp 

camilla nørgaard poserer
Kendte

Nyt job

til TV2-vært

Gitte Seeberg
Nyheder

Tidligere toppolitiker trækker sig efter brøler

Julia Roberts og Hugh Grant
Underholdning

Manden bag Notting Hill er død

Carlos i retten
Nyheder

Ny livstidsdom til terroristen Carlos

hus midt i lava
Nyheder

VILDT BILLEDE: Danskers hus omringet af lava

Bølger rammer stranden
Nyheder

Vindstød af stormstyrke rammer store dele af landet

Linda Evangelista portræt
Kendte

Indgreb gik galt:

Supermodel vansiret

portræt Svend Lings
Nyheder

Politiet efterforsker

igen selvmordslæge

Underholdning

Nissemagi på DR: Laver ny familiejulekalender

Efterlyst mand
Krimi

Mistænkt knivstikker efterlyses

Chris Anker Sørensen på cykel
Sport

Chris Anker Sørensens bror:

Vi udlevede cykeldrømmen

sammen

hashplante
Krimi

Danskere knaldet:

Gemte 780 kilo hash

i tomatdåser

caroline wozniacki smiler
Kendte

Godt nyt til fans: 
Wozniacki klar 
til sidste kamp

silas holst og lise rønne poserer
Film og TV

Silas om Lise Rønne:

Jeg er helt pjattet

med hende

indkøbskurv med grøntsager
Sundhed

Disse madvarer er

guld værd for helbredet

galakse
Helt vildt

Finder seks 
døde galakser 

færge på havet
Nyheder

Stormen aflyser

flere færger

villa set fra luften
Helt vildt

80 millioner: Dansk

milliardær sætter tre

villaer til salg

Nyheder

Medicinal-boss:

Corona er overstået

om et år

høje bølger ved strand
Nyheder

Nu rammer stormen: 
Bølger på fem meter

bil har ramt træ
Krimi

Voldsom ulykke:

Bragede frontalt

ind i træ 

En fed bil foran et stort hus
Biler

Lexus er tilbage

i Danmark

kvinde står foran bil
Nyheder

Jagten på dræbt

bloggers forlovede

fortsætter 

Pokal
Kendte

Claus Meyer:

En af de største oplevelser i mit liv

slædehunde
Dyreliv

Menneskets bedste ven: 

Guld værd i oldtiden

Nyheder

USA vil donere flere vacciner end alle andre tilsammen

Margrethe
Kongelige

Dronningen til hemmelig fødselsdag

Jes Dorph
Kendte

Jes Dorph-Petersen bliver vært igen

Chris
Nyheder

Chris Anker Sørensen: Hyldes med æresløb

Notre  dame
Nyheder

Pengene vælter ind:

Notre Dame skal genopbygges

restaurant
Mad og drikke

Spisested politianmeldt: Staten har svigtet mig

Pengesedler og mønter
Nyheder

Skrabede sig til milliongevinst - barnebarn får det halve

tilskuere
Sport

Se video: Fodboldfans jagter dommer og kaster brændende fakkel ind i hans bil

frederik og margrethe
Kongelige

Første gang i flere år: Dronningen og kronprinsen rejser udenlands

dollars-sedler
Helt vildt

Kvinde havde lagt plan for lottogevinst inden hun vandt

Krimi

Voldsom brand på bosted - en fundet død

tallerken med hummus
Mad og drikke

Du må ikke spise denne hummus

stormvejr
Nyheder

Storm på vej
- her kan den ramme

bakterier
Sundhed

Bor du i et legionella-ramt område?

Molly Egelind og kolleger
Kendte

Sygeplejeskolen-stjerne: Jeg har ikke følt mig specielt voksen

esben
Kendte

Esben Dalgaard:

Udfordrende at få en dødsdom

Chris Anker
Sport

Chris Anker Sørensen:

Udgiver bog efter sin død

La Palma
Helt vildt

Vild video:

Lava får pool til at koge

Ulla Vejby
Film og TV

Sygeplejeskolen eller Badehotellet:

Jeg elsker roller med skæve personligheder

lønninger
Nyheder

Det tjener cheferne: Årsløn 57 millioner

Grønland
Nyheder

Grønland: Rekordhøjt antal smittede

vm
Sport

Dansk VM-guld i enkeltstart

Bangkok
Nyheder

Bangkok gør klar til turister i november

Nyheder

Regeringen afviser indgriben på boligmarkedet