Administration 

Ambitiøs voldshandlingsplan på plads

PRM / Ambitiøs voldshandlingsplan på plads

Dette er en pressemeddelelse leveret af Via Ritzau.

Pressemeddelelse fra Udenrigsministeriet

Den nye voldshandlingsplan styrker de ambulante tilbud om rådgivning og hjælp til kvinder og mænd udsat for fysisk og psykisk partnervold. Som noget nyt laves der også forsøg med et ambulant tilbud med støtte og rådgivning rettet specifikt mod unge, der oplever vold i deres kæresteforhold. Unge i alderen 16-24 år er dobbelt så ofte udsat for fysisk vold i et parforhold, som befolkningen generelt. Der afsættes i alt 51 mio. kr. til ambulante tilbud.

"Med en markant satsning på ambulante tilbud får voldsudsatte mulighed for at få hjælp og støtte, uden at de og deres børn behøver at flytte væk fra deres vante omgivelser, bolig og netværk. Et krisecenterophold er ikke den rigtige løsning for alle, og med ambulante tilbud kan vi hjælpe mange flere. Målet er at nå en bredere gruppe af voldsudsatte, herunder de unge. Unge er særligt udsatte for vold i deres parforhold, og derfor laver vi nu et ambulant tilbud rettet mod unge. Vi skal undgå, at de tager volden med ind i deres voksenliv", siger ligestillingsminister Eva Kjer Hansen.

Det anslås at omkring 100.000 mennesker udsættes for stalking hvert år. Der afsættes med satspuljeaftalen et fast årligt driftstilskud på 8 mio. kr. til Dansk Stalking Center, der arbejder både med stalkingudsatte og stalkingudøvere.

"Stalking er et stort problem og meget krænkende for de, der bliver udsat for det. Derfor skal der være et permanent tilbud til både stalkingudsatte og til stalkere, så de kan få hjælp til at ændre adfærd" siger ligestillingsminister Eva Kjer Hansen.

Handlingsplanen indeholder også behandlingstilbud til voldsudøvere, så de kan få bedre hjælp til at stoppe volden. Desuden har handlingsplanen øget fokus på psykisk vold. Der afsættes midler til oplysning om psykisk vold både i den brede befolkning og over for børn og unge. Handlingsplanen følger således op på regeringens lovforslag om at kriminalisere psykisk vold med en selvstændig bestemmelse i straffeloven. Endelig styrkes indsatsen mod digitale krænkelser.

Satspuljeaftalen er indgået af Regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Alternativet.

Fakta om satspuljeaftalen for 2019 på ligestillingsområdet:

Der er i aftalen 2019 afsat 65,0 mio. kr. til seks initiativer inden for tre indsatsområder, som vil indgå i handlingsplanen til bekæmpelse af psykisk og fysisk vold i nære relationer 2019-2022:

Forebyggelse og anerkendelse af psykisk vold (i alt 13 mio. kr.):

 • Oplysning til den brede befolkning om psykisk vold (i alt 2,0 mio. kr.)
 • Oplysningsindsats målrettet børn og unge om psykisk vold og vold i hjemmet (i alt 3,0 mio. kr.)
 • Styrket indsats mod digitale krænkelser og overgreb mod børn og unge (i alt 8,0 mio. kr.)
 • Ambulante tilbud om støtte og rådgivning (i alt 51 mio. kr.):

 • Forsøg med ambulant tilbud med rådgivning og netværksgrupper rettet mod unge udsat for fysisk og psykisk vold (i alt 6,0 mio. kr.)
 • Ambulante rådgivnings- og behandlingstilbud til voksne voldudsatte, pårørende og voldsudøvere (i alt 45,0 mio. kr.)
 • Mødrehjælpens projekt "Ud af voldens skygge" med ambulant hjælp og rådgivning til mænd og kvinder udsat for vold i nære relationer videreføres til 2021 (i alt 17,5 mio. kr.)
 • Dialog Mod Volds ambulante behandlingstilbud til voldsudøvere samt rådgivning til voldsudsatte og til børn videreføres til 2022 (i alt 22,5 mio. kr.)
 • Projektet "Sig det til nogen", som gennemføres i et konsortium bestående af Danner, Ringsted Krisecenter og Randers Krisecenter, er et gratis specialiseret ambulant støtte- og rådgivningstilbud til voldsudsatte kvinder og deres pårørende. Der tilføres midler i perioden 2019-2021 (i alt 5,0 mio. kr.).
 • Viden:

 • National undersøgelse af omfanget og karakteren af fysisk og psykisk partnervold i Danmark (i alt 1,0 mio. kr.)
 • Der er med satspuljeaftalen endvidere afsat et varig driftstilskud til Dansk Stalking Center på 8,0 mio. kr. årligt, som sikrer tilbud om rådgivning og behandling af stalkingudsatte og stalkere samt opkvalificering af fagfolk.

  Endelig er der i aftalen afsat et varigt driftstilskud på LGBT Danmark på 1,5 mio. kr. årligt fra 2019. LGBT Danmark forpligtes som en del af tilskuddet til at understøtte udvikling og samarbejde på tværs af de øvrige organisationer på området. Der er desuden afsat 0,9 mio. kr. i 2021-2022 til at videreføre og styrke rådgivning og oplysning til minoritetsetniske LGBT-personer samt deres pårørende.

  Fakta om vold:

  • 1,6 pct. af kvinder og 0,8 pct. af mænd har været udsat for fysisk partnervold inden for det seneste år.
  • Blandt de 16-24-årige har 3,2 pct. af kvinder og 1,6 pct. af mænd været udsat for fysisk partnervold det seneste år.
  • 3,9 pct. af kvinderne og 1,2 pct. af mændene har inden for det seneste år været for psykisk partnervold.
  • Mindst 100.000 danskere i alderen 18-74 år har været udsat for stalking inden for det seneste år.
  • Der blev i 2017 indskrevet 1.687 kvinder og 1.649 børn på et krisecenter. 243 af kvinderne og 245 af børnene havde mere end ét ophold.
  • 27,2 pct. af unge kvinder mellem 16-24 år har oplevet ikke-fysiske seksuelle krænkelser det seneste år (såsom seksuelt stødende breve, beskeder, billeddelinger mv.)

  Kontakt: Presserådgiver Tania Glud, tanole@um.dk, tlf. 24 21 62 40

  Læs hele pressemeddelelsen på Via Ritzau her: