Administration 

Her er kommissoriet til trepartsforhandling

Kommissoriet til trepartsforhandlingerne er offentliggjort. Læs det her.

Regeringen 24. maj 2012

Kommissorium for trepartsforhandlinger om en stærkere dansk konkurrenceevne, vækst og øget jobskabelse

Danmark har været hårdt ramt af det internationale økonomiske tilbageslag i kølvandet på den finansielle krise. Faldet i produktionen har været større end i mange andre lande, og et meget betydeligt antal fuldtidsjob er tabt i den private sektor, siden krisen satte ind.

Det er et fælles ansvar for regeringen, Folketinget og arbejdsmarkedets parter at styrke konkurrenceevnen, væksten og jobskabelsen. Uddannelse skal være en drivkraft for vækst, og den danske model skal moderniseres. Det er nødvendigt for, at danske virksomheder kan klare sig bedre i udlandet og skabe vækst og job herhjemme. Det er nødvendigt for, at vi får tilstrækkeligt med skatteindtægter til at finansiere vores fælles velfærd. Og det er nødvendigt for, at Danmark fremover kan fastholde sin position som et af verdens rigeste lande.

Regeringen har noteret sig, at arbejdsmarkedets parter med de senest indgåede overenskomstaftaler har taget et første vigtigt skridt for at styrke konkurrenceevnen i dansk økonomi. Aftalerne vil understøtte en mere positiv udvikling i beskæftigelsen de kommende to år, men det bliver et langt sejt træk at få genoprettet konkurrenceevnen fuldt ud.

Sunde offentlige finanser er en vigtig del af fundamentet for en robust velstandsudvikling, der understøtter en høj beskæftigelse. Selv om udgangspunktet i Danmark er bedre end i mange andre europæiske lande, er der udsigt til offentlige underskud i en årrække og stigende offentlig gæld. Der er allerede taget vigtige skridt for at sikre sunde offentlige finanser fremover, men der er behov for nye reformer, som styrker beskæftigelsen og de offentlige finanser, hvis der skal være plads til investeringer i fremtiden.

Det er i sidste ende de private virksomheder, der skaber finansieringsgrundlaget for velfærdssamfundets kerneydelser. En velfungerende og effektiv offentlig sektor understøtter en konkurrencedygtig privat sektor. Der skal være fokus på at skabe vækst- og jobmuligheder i den private sektor, så der sikres en mere holdbar sammensætning af den offentlige og private produktion i dansk økonomi.

Et højt videns- og kompetenceniveau er en vigtig global konkurrencefaktor. Adgangen til dygtige og veluddannede medarbejdere gør det attraktivt at investere og skabe arbejdspladser i Danmark, og virksomhederne vil i de kommende år få brug for medarbejdere med stadig højere kvalifikationer. Der skal være fokus på et dobbelt uddannelsesløft, hvor flere ufaglærte løftes til faglært niveau og flere faglærte til videregående niveau. Ligesom der skal være gode muligheder for efter- og videreuddannelse for personer, der allerede har en videregående uddannelse. Det vil understøtte, at der fortsat skabes gode job.

Regeringen indbyder arbejdsmarkedets parter til forhandlinger om en ansvarlig og langtrækkende trepartsaftale, som skal levere et afgørende bidrag til en stærkere konkurrenceevne og vækst i dansk økonomi, øget beskæftigelse samt et kompetenceløft af arbejdsstyrken.

Trepartsaftalen skal øge arbejdsudbuddet svarende til netto ca. 20.000 personer frem mod 2020, så de offentlige finanser forbedres med netto 4 mia. kr. om året. Det er regeringens forventning, at væksten i dansk økonomi vil tage til i styrke de kommende år. Der er derfor potentiale for en betydelig jobskabelse, bl.a. fordi konjunkturerne igen normaliseres. Mange går på pension i de kommende år, og det bliver vanskeligere for private og offentlige arbejdsgivere at skaffe medarbejdere.

Derfor skal der allerede nu træffes de beslutninger, der sikrer, at virksomheder fremover har adgang til den nødvendige arbejdskraft. For at understøtte aktiviteten i dansk økonomi i år og de kommende år, har regeringen taget en række initiativer, som vil sætte mere gang i beskæftigelsen. Med Kickstarten af dansk økonomi fremrykkes og igangsættes offentlige investeringer for over 10 mia. kr. i 2012 og ca. 8 mia. kr. i 2013.

Hertil kommer den seneste aftale om renovering af almene boliger. Samtidig skal der gennemføres nogle meget store anlægsprojekter i form af Metrocityringen, Femern Bælt forbindelsen og nye og moderne supersygehuse. Med de private og offentlige investeringer i en grønnere energiforsyning, der følger af energiaftalen, vil beskæftigelsen blive understøttet yderligere.

Trepartsforhandlingerne er et delelement i regeringens brede og ambitiøse reformdagsorden, som har det grundlæggende udgangspunkt, at alle, som kan, skal bidrage til at skabe ny vækst og fremgang i Danmark. Derfor skal der bl.a. gennemføres en skattereform, som sænker skatten på arbejde.

Som led i trepartsforhandlingerne skal følgende udfordringer håndteres:

* Det er nødvendigt, at dem, der kan, yder en større indsats på arbejdsmarkedet. Den forudsatte stigning i arbejdsudbuddet på netto ca. 20.000 personer skal tilvejebringes gennem øget arbejdstid. Forskellige virkemidler til at øge arbejdstiden skal vurderes som led i forhandlingerne, herunder antallet af ferie og helligdage, normalarbejdstiden, mere fleksibel arbejdstidstilrettelæggelse, flere på fuld tid frem for på deltid, mindre sygefravær mv.

* Stigningen i arbejdstiden skal bidrage til en hurtigere forbedring af konkurrenceevnen og dermed understøtte en øget jobskabelse.

* Erhvervsuddannelsesområdet er udfordret af fortsat mangel på praktikpladser og af et højt frafald på især grundforløbet. De unge begynder sent på deres uddannelser og har en relativt høj alder, når de er færdige. Flere unge skal gennemføre en erhvervsuddannelse, frafaldet skal nedbringes, og der skal sikres en høj kvalitet i uddannelserne. Regeringen lægger op til, at der findes en langsigtet løsning på praktikpladsproblemet, som på omkostningseffektiv vis understøtter, at der oprettes flere ordinære praktikpladser, så de unge kommer hurtigere gennem uddannelserne. Finansieringen og anvendelsen af skolepraktikordningen som led i sikring af uddannelsesgarantien skal overvejes, og incitamenterne til oprettelse af almindelige praktikpladser skal sikres. Samtidig er det vigtigt, at flere påbegynder en erhvervsuddannelse, inden de er fyldt 25 år. I den forbindelse skal det vurderes, om lønrefusionssystemet og andre systemer kan justeres, så det i højere grad understøtter tidligere påbegyndelse af en erhvervsuddannelse.

* Uddannelse og faglige kvalifikationer er vigtigt for både den enkelte og for samfundet. Det giver større selvværd og bedre muligheder i tilværelsen. Og det giver højere produktivitet og bedre omstillingsevne i samfundet. Derfor skal der i forhandlingerne peges på nye muligheder for at voksne kan få et kompetenceløft både fra ufaglært til faglært niveau og fra faglært til videregående niveau, og der skal være gode muligheder for efter- og videreuddannelse for personer, der allerede har en videregående uddannelse. Samtidig skal voksen- og efteruddannelsesindsatsen styrkes og fokuseres, så der sikres størst mulige afkast af de offentlige og private investeringer. Finansiering af voksen- og efteruddannelse er et fælles ansvar mellem staten og arbejdsmarkedets parter. Det offentlige har en særlig forpligtelse i forhold til at sikre de grundlæggende

og almene færdigheder blandt de mest udsatte grupper i arbejdsstyrken. Derfor skal det offentlige engagement være størst indenfor de grundlæggende kurser og almene uddannelser.

* Den danske model hviler bl.a. på et veludviklet og omfattende samarbejde mellem arbejdsgivere og arbejdstagere og deres organisationer. Det skal indgå i forhandlingerne, hvordan den danske model kan styrkes og samtidig understøtte en styrket konkurrenceevne i dansk økonomi.

* Det er vigtigt, at de, som arbejder i Danmark, overholder gældende regler og lovgivning mv. Udenlandsk arbejdskraft yder et positivt bidrag til det danske samfund, men social dumping er et voksende problem. Det skal overvejes, hvordan indsatsen mod social dumping kan styrkes.

* Et godt arbejdsmiljø er en vigtig forudsætning for et godt og langt arbejdsliv. Det skal drøftes, hvordan der kan sikres et mere målrettet fokus på forebyggelse.

* Det skal belyses, hvordan beskæftigelsesindsatsen skal justeres, så der opnås en mere effektiv og målrettet indsats, der styrker den enkelte lediges muligheder på arbejdsmarkedet. Det skal bl.a. vurderes om arbejdsdelingen mellem a-kasser og jobcentre kan justeres bl.a. med henblik på at undgå dobbeltarbejde. Samtidig kan det overvejes, om timingen i den aktive indsats er den rette, og forskellige modeller for en styrkelse af den regionale beskæftigelsesindsats kan indgå. Grundlaget for drøftelsen er en kommunalt forankret beskæftigelsesindsats.

* Regeringen har præsenteret et udspil til en ungepakke, som skal sikre flere praktikpladser og begrænse ungdomsledigheden. Udspillet skal drøftes som led i forhandlingerne, bl.a. med fokus på dimittendledighed.

* Det er regeringens ambition at arbejde med en modernisering af den offentlige sektor med fokus på tillid, ledelse, faglighed og afbureaukratisering, der skal føre til en bedre anvendelse af ressourcerne i kommuner, regioner og stat. Det er navnlig vigtigt i de kommende år, hvor der er begrænset rum for væksten i de offentlige udgifter, og hvor det er et grundlæggende krav, at styringen af de offentlige udgifter styrkes, og at der er stærkere ledelse. Regeringen lægger som led i trepartsforhandlingerne op til at drøfte, hvordan afbureaukratisering og målretning af ressourcerne kan øge fokus på de offentlige kerneydelser. Det betyder, at der skal peges på mulige spor, der kan fremme, at arbejdet i den offentlige sektor i højere grad orienteres mod resultater og i mindre grad mod opfyldelse af proceskrav. Det kan fx ske gennem nye balancer i form af mere lokalt ansvar og forpligtelse.

* Der kan drøftes yderligere muligheder for vækstskabende initiativer inden for rammerne af 2020-planen, herunder om og hvordan øget anvendelse af OPP kan bidrage til en modernisering af offentlige anlæg og bygninger. I det omfang det er hensigtsmæssigt at inddrage yderligere temaer i forhandlingerne, kan disse også indgå, hvis de understøtter det overordnede hensyn om at styrke konkurrenceevnen og væksten i dansk økonomi og sikre sunde offentlige finanser.

Trepartsforhandlingerne sigter mod, at parterne tilslutter sig et fælles, forpligtende slutdokument. Regeringen vil efterfølgende søge tilslutning blandt partierne i Folketinget til forslag, der kræver lovændring. Det lægges i den forbindelse til grund, at Folketinget i forlængelse af en trepartsaftale vedtager de elementer, der styrker konkurrenceevnen, arbejdsudbuddet og de offentlige finanser, inden aftalens øvrige initiativer udmøntes. Med det udgangspunkt vil regeringen og arbejdsmarkedets parter gennemføre en række møder frem mod sommeren 2012.

Der etableres en central forhandlingskreds med følgende deltagere:

LO (5 repræsentanter), FTF (2 repræsentanter), AC (2 repræsentanter), DA (5 repræsentanter), Finanssektorens Arbejdsgiverforening (1 repræsentant), Lederne (1 repræsentant), KL (2 repræsentanter) og Danske Regioner (2 repræsentanter).

Fra regeringen deltager beskæftigelsesministeren, ministeren for børn og undervisning, økonomi- og indenrigsministeren, skatteministeren og finansministeren (forhandlingsleder).

Vurderingen af de økonomiske og arbejdsudbudsmæssige konsekvenser af forslag, der fremføres i forhandlingerne, foretages af Finansministeriet med bistand fra øvrige involverede ministerier.

Kilde: Regeringen.

foden af general sherman
Helt vildt

Verdens største træ
truet af kæmpe brand

En mor og to børn
Helt vildt

Mor i havsnød redder sine børn ved at amme dem

kæmpe bunker af kompost
Nyheder

Firma i Roskilde lugter som en rådden skraldespand

en strand i skyet vejr
Nyheder

Først på søndag ser vi solen

En mand med briler og jakkesæt
Nyheder

Hver femte dansker skylder det offentlige penge

felix smith
Kendte

Kvinde til Felix Smith:
- Du har flot hår, men ...

dyrt ur
Nyheder

Du kan få bøde for, at købe drømmeuret med kontanter

forurenet grund
Nyheder

Tusindvis af grunde
kan være forurenet

tinderboxfacade
Nyheder

Tøjkæde knækker og går konkurs

legomodellen afsløres
Helt vildt

Vildt: Tom Kristensens Le Mans-vinder bygget i Legoklodser

Ambulance
Krimi

Treårig dreng død efter ulykke på legeplads

 Bob Enyart
Corona

Vaccineskeptiske radioværter dør på stribe

snus
Sundhed

Snus giver unge varige skader på tænder og i mund

Københavns Byret i København
Krimi

Filmmand sigtet for

voldtægt

Østre Landsret
Krimi

Apoteker bedøvede og voldtog ung kvinde

anne louise hassing poserer
Kendte

Skuespiller smed 10 kilo:

Det har ændret mit liv

pia kjærsgaard taler i folketinget
Nyheder

DF-lokalformand:

Lad Pia overtage

formandsposten

par sidder i vildmarksbad
Livsstil

Undgå skader:

Sådan sikrer du haven

mod efterårets vejr 

elton john taler i mikrofon
Kendte

Skal opereres:

Elton John udskyder

sit farvel til Danmark 

Vladimir Putin sidder ved bord
Corona

Stort smitteudbrud

sender Putin i isolation 

gås skræpper
Dyreliv

Kan du banke en gås

i en slåskamp? 

jorden set fra rummet
Nyheder

Professor: Om få år

kan tusinder stå i kø

til tur i rummet

lottokugler suser rundt
Helt vildt

Ny rekord: Millionregn

over danskerne

pele smiler
Sport

Legenden er i bedring:

Jeg vil spille 90 minutter

plus tillægstid

britney spears kigger
Kendte

I top 100: Hyldest til

Harry, Meghan og Britney

raketopsendelse fra florida
Helt vildt

Første rumturister

er sendt i kredsløb 

miljøminister lea wermelin taler
Nyheder

Jyske borgmestre

afviser regeringen

morten olsen
Sport

Morten Olsen indlagt med corona - kæmper med kronisk træthed

en fiskehejre
Dyreliv

Nyt våben i
kampen mod rotter

linse ved demonstrationen
Kendte

Linse i modvind: Fond opløst - deltog i Men in Black-demo

nemid-kort
Krimi

Pas på - svindlere benytter hul mellem NemID og MitID

skuespilleren esben dalgaard smiler
Kendte

Dansk skuespiller: 
Kræften er vendt tilbage

Aly Raisman, Simone Biles, McKayla Maroney og Maggie Nichols
Sport

Sex-misbrugte stjerneatleter angriber FBI

person bliver testet for covid-19
Corona

Professor sår tvivl om danske corona-tal

filmplakat med trine dyrholm
Film og TV

Store roser til

dansk storfilm:

Bedste i årevis

villavej med skilt med nabohjælp
Krimi

Nu stiger risikoen
for indbrud

tivoli om aftenen
Nyheder

Det lysner i Tivoli  

ung mand får vaccination i skulderen
Corona

Styrelse: Vaccinationsmål kan blive svært at nå

prins William og Harry står ved statue af Diana
Kongelige

Prins Harry fylder år:

Skriver bog om sit liv 

jacob haugaard  og danseren Camilla Dalsgaard poserer
Film og TV

Vild med dans-debutant:

Håber Haugaard kan

trække stemmer

mand på cykel i regnvejr
Nyheder

Frem med regntøjet: 
Der kommer meget vand  

Afkrydsede tal på lotto-kupon
Nyheder

Vandt 6,5 millioner

i Lotto: ”Nu er der råd

til nye badebukser”

Lars Løkke Rasmussen taler
Nyheder

Løkkes parti er klar

til næste folketingsvalg

donald trump taler
Nyheder

Frygtede Trump ville trykke på knappen

Mobiltelefon med facebook-app
Nyheder

Private udbyder lån på Facebook:

Kan blive dyrt og farligt

britney spears vinker
Kendte

Slettede topløse

billeder: Britney

gik i sort 

alligator på græs
Nyheder

Alligator fundet med

menneskerester i maven

Norm Macdonald
Underholdning

Canadisk tv-stjerne

er død

Peter Madsen under et foredrag længe før, han dræbte Kim Wall.
Nyheder

Vil forbyde

fængsels-dating

de mange delfiner ligger på land mens vandet er blodrødt bag dem
Nyheder

Over 1400 delfiner

dræbt på Færøerne

En osende udstødning på en sort bil fotograferet nedefra.
Biler

Nye miljø-zoner:

Tjek hvor din

bil må køre

En række dyre biler blandt andet fra Porche holder parkeret
Krimi

Dømt for kloning

får nedsat straf

En politibil med udrykning der suser igennem en gade.
Krimi

Beder om hjælp

til million-kup

Eb kvinde i bikini i en park hun hælder koldt vand ud over sig.
Nyheder

Antallet af ekstremt

varme dage fordoblet

på 32 år

Patrick Nielsen med tatovering op ad hele halsen og et tomt blik.
Krimi

Patrick Nielsen vil

blive bag tremmer

Kærshovedgård der består af flere røde barakker med sorte tag.
Krimi

Mistænkt for terror

kræver sin frihed 

spækhugger
Helt vildt

Gribende video:

Spækhugger ene og forladt

Sofie Carsten Nielsen taler ved et pressemøde.
Nyheder

Dømt for dødstrusler

mod partileder

cola
Nyheder

Carlsberg:

Tilbagekalder Coca Cola

Køer
Nyheder

Køer lærer at gå på toilettet

Ditte Julie
Kendte

Bagedyst-stjerne nyder singlelivet

Boris
Nyheder

Boris Johnsons mor er død

lejlighed
Nyheder

Slår alle rekorder:

Lejlighed til 30 millioner

Nyheder

Ny barselsmodel til både far og mor

Nyheder

Forbyder træning i sports-bh

hollywood
Kendte

Hollywood-stjerne: Afslører livsfarlig kamp mod covid-19

Michelin
Nyheder

Michelinstjerner er godt for turismen

Mange fine kokke omkring et firkantet bord med mad
Mad og drikke

Dagens spørgsmål:

Hvad betyder Michelinstjerner for dig

En mand i blåt forklæde
Mad og drikke

Efter 14 års venten:

Noma får tre stjerner

En smilende prins Andrew
Kongelige

Prins Andrew går til modangreb i Epstein-sag

hjorte i naturen
Dyreliv

Sæson for krondyr i brunst

En fodboldspiller i sort jubler
Sport

Anders Dreyer scorer hattrick i drømmedebut

Nyheder

Mette Frederiksens nærmeste stopper

En ældre mand i solen
Kendte

Chok:

Cosby tilbage på tv

par poserer for kameraet
Kendte

Knust af sorg: 
Vi har mistet vores søn

person med masser af æbler i hænderne
Mad og drikke

Sådan bruger du

havens sure æbler 

Underholdning

DR-serie kuldsejlet:

Nu stopper dramachef 

birthe kjær smiler
Kendte

Stor hæder

til Birthe Kjær 

skuespillere poserer
Film og TV

Nu kommer

Hvidstengruppen 2

gade i herning
Krimi

Kniv fundet i kloak:

Formentlig brugt til drab