Se hele overenskomsten for Vejlegården her
Medarbejderne på Vejlegården serverer for to gæster. Nicolai Brix
Her kan du læse alle 46 punkter i overenskomsten på den omstridte restaurant Vejlegården.

Nedenfor kan du læse 3F's gennemgang af overenskomsterne for Vejlegården fra henholdsvis 3F og Kristelig Fagforening.

Bemærk at 3Fs gennemgangen er blåstemålet af Kristelig Arbejdsgiverforening (KAF).

---

Sammenligning på hotel- og restaurationsområdet mellem de to overenskomster pr. 1. marts 2012: KAF-KRIFA og Horesta-3F (juni 2012)

De 46 punkter er gennemgået med Kristelig Arbejdsgiverforening (KAF) og de er enige i det tekniske grundlag.

Sammenligningen viser med tydelighed, at overenskomsten mellem KAFKRIFA er meget ringere end overenskomsten mellem 3F og HORESTA.I den efterfølgende tekst er (KAF) overenskomst imellem Kristelig Arbejdsgiverforening og Kristelig fagforening.(3F) er overenskomsten imellem 3F og arbejdsgiverforening HORESTA.LØN

1) Lønsystem

KAF:  Minimalløn og lønforhandlingsret

3F: Minimalløn og lønforhandlingsret

2) Mindsteløn

KAF: 110,50 kr. for alle

3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr.

3) Særlig løn 18-19 år, når det er bibeskæftigelse

KAF: 99 kr.

3F : som pkt. 2

4) Lørdagstillæg

KAF: kl. 17-24 = 12,50 kr.3

F :  kl. 14-24 = 17,00 kr.

5) Hverdage og søndage

KAF: Fra kl. 18 = 12,50 kr. og søndag 20 kr.

3F  : Fra kl. 18 = 17,00 og søndag 23,22 kr.

6) Natarbejde

KAF: ingen nedsat arbejdstid Tillæg: kl. 00.00-06 = 20 kr.

3F  :  Fast arbejde efter kl. 02: 8 timer mindre på 4 uger til fuld lønTillæg kl. 00-06: 40% af mindstelønnen, dog for medhjælpere23,22 kr. pr. time

7) Helligdagstillæg

KAF: 20 kr. pr. time. Under 18 år:13 kr. Grundlovsdag er helligdag

3F:   150% pr. time , dog 100% for medhjælpere. 1 påskedag ikke helligdag        Unge under 18: som de voksne

8) Øvrige tillæg

KAF: ingen

3F   a)Brancheanciennitetstillæg pr. måned, dog virksomhedsbestemt formedhjælpere. Samme tillæg til deltid som fuldtid      b) 20% ekstra til tidsbegrænset ansatte gastronomer i op til 5 mdr      c) særligt tillæg til alle på 1% af hele lønnen ( udbetales sammen med feriepenge) Også for unge under 18.

9) Kost

KAF: Ingen sikring af ret til gratis kost.

3F  : Ret til kost som lønandel. Løntillæg på 40 kr. pr dag hvis kost ikke kan ydes

10) Ungarbejderløn

KAF: 15 år 44,25 kr., 16 år 55,25 kr., 17 år 71,75 kr.

3F: Under 18: 68,16 kr. Kun ungarbejderløn til medhjælpere.

11) Tillæg-ungarbejdere

KAF: Hverdag og lørdag (kl. 17): 8,50 kr.        Søndag: 13 kr.

3F:    Hverdag og lørdag (kl. 14): 12,21 kr.       Søndag: 19,30 kr.

12) Ret til Pension

KAF: Har i forvejen samt 9 mdr. i virksomheden inden for 18 mdr.

3F: Har i forvejen samt 6 mdr. i branchen inden for 5 år

13) Pensionssatser

KAF: 14,25% af ferieberettiget løn, dvs. eksklusiv feriepenge

3F  :  12% af skattepligtig løn, dvs. også af feriepenge

14) Pensionsordninger

KAF: Danica

3F  :  Pension Danmark: bedre afkast, bedre forsikringer, lavere administrationsomkostninger. ( Dette er alene 3Fs påstand uden det ved en sammenligning på mødet er blevet dokumenteret. Opgave der udestår for 3F)Sygdom mm.

15) Ret til Løn under sygdom

KAF: Efter 9 mdr. i virksomheden inden for 12 mdr. og kun i 9 uger.       Ved arbejdsskade ingen anciennitetskrav(dog kun løn i 2 uger)

3F: Løn efter 8 uger og uden tidsbegrænsning.

16) Lønnen under sygdom

KAF: Fuld løn i op til 5 uger. Næste 4 uger løn, men bortfald afforskudttidstillæg.

3F:  Fuld løn første 6 dage; derefter minus 10% uden tidsbegrænsning, dog fuld løn i 5 uger efter 4 måneders anciennitet.

17) Opsigelser under sygdom

KAF: Efter 1 år: kan ikke opsiges på grund af sygdom med mindre der inden for 12 måneder er 120 dages sygdom eller mere.

3F : Ingen særregler. Retspraksis afgør det

18) Barns første sygedag

KAF: Under 12 år. Kun hvis ikke andre pasningsmuligheder

3F  : Under 14 år. Ingen forbehold

19) Forældreorlov

KAF: 12 uger med fuld løn. Krav om 9 mdr. anciennitet

3F  : 7 uger med fuld løn, dog max 135 kr. pr. time. Krav om de 9 mdr.gælder ikke faderen.

20) Nærståendes alvorlig sygdom eller død

KAF: Ved ægtefælle/barn samt forældres død: 2 dages frihed med løn.

3F : Ingen regler. Lokalt aftalt.Frihed

21) Feriefridage

KAF: Først rettigheder efter 9 mdr. hvor der så er opnået 1,25 feriedag,der for hvert af de efterfølgende kvartaler forøges med 1,25 feriedag. Skal optjenes hvert år ligesom ferie.

3F: Efter 3 mdr.: 1 FF, 6 mdr. 4 FF, 9 mdr. 5 FF hvorefter der er 5 FF hver d. 1. maj.

22) Øvrige fridage med løn

KAF: Visse fødselsdage, bryllup, sølvbryllup og visse jubilæum i firma

3F: Ingen regler.Ansættelsesvilkår

23) Opsigelsesvarsler

KAF: Første 3 mdr. intet. Efter 3 mdr.:4 dage. Efter 6 mdr.: 7,Efter 1 år 14 dage.Efter 2 år 18 dage, Efter 3 år 30 dage, Efter 5 år 45 dage.Krav om uafbrudt ansættelse. Efter 3 mdr. ophør til en uges udgang

3F: Første 3 mdr.: 14 dage. Derefter 14 dage til sidste i en måned. Efter 2 år 1 mdr., efter 5 år 2 mdr., efter 8 år 4 mdr., efter 10 år 6 mdr.Altid til den sidste i mdr. opsamler anciennitet ved afbrydelser under 8 mdr.

24) Adgang til fravigelse af opsigelsesvarsler

KAF: I visse situationer uden varsel ( §19 stk. 10)

3F : Ingen adgang

25) Beskyttelse mod usaglige opsigelser

KAF: Efter 12 mdr. begrænsning af godtgørelse: max. det dobbelte af opsigelsesvarslet.Gælder ikke unge under 18.

3F: Efter 9 mdr. Ingen loft over godtgørelsen. Retspraksis. Mulighed for genansættelse ved dom.

26) Beregning af anciennitet

KAF: Visse begrænsede regler på konkrete områder.

3F: Dels brancheanciennitet i visse tilfælde, dels generel opsamling ved fravær under 8 mdr. ( dog ikke i pkt. 25)

27) Faggrænser og fagfleks

KAF: Aftales mellem arbejdsgiver og den enkelte.

3F: Faggrænser defineret som beskyttelse af jobindhold, løn og særregler.        Kan fraviges ved aftale med TR eller afd.Arbejdstidsregler

28) Delt arbejdstid

KAF: En gang pr dag med en timeløn som kompensation

3F: Ingen delte vagter

29) Garanterede fridage

KAF: Ingen regler om ugentlige fridage

3F:   2 fridage hver uge, der skal være sammenhængende hver anden uge

30) Garanterede friweekender

KAF: 1 pr. måned samt en frisøndag inden for 4 uger. Kan ved aftale med den ansatte bortfalde.

3F: 5 friweekender (59 timer) inden for et kvartal.

31) Betaling ved arbejde på friweekend

KAF: 50 % af personlig løn.

3F: 100 % af personlig løn samt 1/22 af den oppebårne månedsløn.

32) Lange vagter

KAF:  Ved planlagte vagter ud over 10 timer, betales tillæg på 100% pr. time af mindstelønnen.

3F:   Ingen særlig betaling for fastansatte, men for afløsere (se pkt.)

33) Overarbejde for fuldtidsansatte

KAF: Ingen tillæg, hvis det er frivilligt.

3F: Altid overtidsbetaling, selv om det er frivilligt.

34) Overtidstillæg

KAF: 50% første 3 timer. Derefter 100% der dog altid betales på søn-og helligdage. Beregnes af mindsteløn. Beregnes pr. halve time.

3F: 50% første 2 timer, derefter 100% der dog altid betales på fridage og efter kl. 24

Beregnes af personlig løn. Fuldtid overtid for alle timer ud over vagtplanen. NB. Vedr. friweekend se pkt. 30

35) Normalarbejdstiden

KAF: 37 timer, men kan aftales op til 45 timer uden der er tale om overarbejde

3F: 37 timer.

36) Turnusperiode (arbejdstidens fordeling)

KAF: Kan fordeles frit over 52 ugerOverskydende timer kan kræves udbetalt med 50% af mindstelønnen eller overført til næste periode

3F : 4 uger, dog op til 13 uger ved aftale med TR eller afd.Regler om loft over antal timer pr. uge/over to uger.Vagtplaneret timer herudover betales som overtid. Ingen overførsel af timer

37) Ændring af udsendt vagtplan

KAF: Kan ændres med 10 dage, dog 1 dag ved særlige omstændigheder           (eks. sygdom). Ændringer før varslet er udløbet betales med tillæg på          17 kr. pr. time (under 18 : 10,50)          Kan aftales med den enkelte, at det sker med kort varsel uden betaling.

3F: Kan ændres med 14 dage, dog 7 dage ved tvingende omstændigheder. Før varslets udløb betales som overarbejde.

38) Garanteret timetal deltid

KAF: Ingen i overenskomsten

3F:   60 timer, dog 40 timer ved aftale. Minimum 4 timer pr. dagUnge under 18: 30 timer og Minimum 2 timer pr. dagMulighed for weekendansættelse på lavere timetal, dog minimum 4timer pr. dag

39) Overtid for deltid

KAF: Frivillige mertimer, men overtidsbetaling ved beordret overarbejde ud over vagtplanen. For deltidsansatte med frigørelsesattest ingen overarbejdsbetaling før ugentlig timetal overskrider 37 timer, selv om det er beordret

3F : For gastronomer som fuldtid ( jf. pkt. 33), dvs. ingen frivillig merarbejde.Øvrige: Frivillig merarbejde, men overtid for timer udover 148 på 4 uger, ved arbejde på de garanterede fridage/friweekend ( jf. pkt. 29 og 30), ved beordret arbejde ud over vagtplanen og ved timer på udsendt vagtplan der ikke er aftalt.

40) Deltid: ret til flere timer

KAF: Intet

3F: Ret til ledige timer/fuldtid før andre.Sikring af antal fuldtidsstillinger for tjenere (kvote)Afløsere

41) Garanteret timetal pr. dag

KAF: 3 timer

3F  : 5 timer

42) Afløserløn

KAF: Almindelig timeløn samt almindelige tillæg.

3F: Betydelig højere løn end fastansatte de første 8 timer. Efter 8 timer 50% ekstra. Efter 10 timer 100% ekstra. Ingen tillæg, dog søndagstillæg til medhjælpere.Betaling for rejsetid/udgift, dog ikke for medhjælpere.Øvrige

43) Uddannelse

KAF: En uge med løn pr. år.

3F: Ingen ret

44) Kompetenceudviklingsfond/aftale

KAF: Der hensættes 0,2% i hver virksomhed til betaling af kursusgebyr til selvvalgte kurser uden for arbejdstiden eller i arbejdstiden uden løn.

3F: Der indbetales 420 kr. pr. medarbejder pr. år til samlet branchefond til betaling af løn/gebyr mm. til selvvalgte kurser af 2 ugers varighed pr. år med løn.

45) Efterbetalinger

KAF: Efterbetalinger bortfalder 12 mdr. efter ophør, dog ikke vedr.feriepenge og pension.

3F: Efterbetaling uden grænser, dog 5 år efter gældende retDog ved forkerte opsigelsesvarsler grænse på 30 dage efter ophør.

46) Lokale virksomhedsaftaler

KAF: Alt i fagoverenskomsten kan fraviges ved lokalaftale undtaget § 2 om løn. Lokalaftaler kan indgås med en tillidsrepræsentant. Hvor en sådan ikke kan vælges, kan de indgås med en medarbejdervalgt  talsmand der ikke behøver at være medlem af KRIFA. Ved indgåelse informationspligt til KRIFA.

3F: Muligt at indgå lokalaftaler på udvalgte områder i forhold til arbejdstid, men kun med afd. eller TR.

Kilde: 3F