Administration 

Se hele overenskomsten for Vejlegården her

Medarbejderne på Vejlegården serverer for to gæster. (Foto: Nicolai Brix)

Her kan du læse alle 46 punkter i overenskomsten på den omstridte restaurant Vejlegården.

Nedenfor kan du læse 3F's gennemgang af overenskomsterne for Vejlegården fra henholdsvis 3F og Kristelig Fagforening.

Bemærk at 3Fs gennemgangen er blåstemålet af Kristelig Arbejdsgiverforening (KAF).

---

Sammenligning på hotel- og restaurationsområdet mellem de to overenskomster pr. 1. marts 2012: KAF-KRIFA og Horesta-3F (juni 2012)

De 46 punkter er gennemgået med Kristelig Arbejdsgiverforening (KAF) og de er enige i det tekniske grundlag.

Sammenligningen viser med tydelighed, at overenskomsten mellem KAFKRIFA er meget ringere end overenskomsten mellem 3F og HORESTA.I den efterfølgende tekst er (KAF) overenskomst imellem Kristelig Arbejdsgiverforening og Kristelig fagforening.(3F) er overenskomsten imellem 3F og arbejdsgiverforening HORESTA.LØN

1) Lønsystem

KAF:  Minimalløn og lønforhandlingsret

3F: Minimalløn og lønforhandlingsret

2) Mindsteløn

KAF: 110,50 kr. for alle

3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr.

3) Særlig løn 18-19 år, når det er bibeskæftigelse

KAF: 99 kr.

3F : som pkt. 2

4) Lørdagstillæg

KAF: kl. 17-24 = 12,50 kr.3

F :  kl. 14-24 = 17,00 kr.

5) Hverdage og søndage

KAF: Fra kl. 18 = 12,50 kr. og søndag 20 kr.

3F  : Fra kl. 18 = 17,00 og søndag 23,22 kr.

6) Natarbejde

KAF: ingen nedsat arbejdstid Tillæg: kl. 00.00-06 = 20 kr.

3F  :  Fast arbejde efter kl. 02: 8 timer mindre på 4 uger til fuld lønTillæg kl. 00-06: 40% af mindstelønnen, dog for medhjælpere23,22 kr. pr. time

7) Helligdagstillæg

KAF: 20 kr. pr. time. Under 18 år:13 kr. Grundlovsdag er helligdag

3F:   150% pr. time , dog 100% for medhjælpere. 1 påskedag ikke helligdag        Unge under 18: som de voksne

8) Øvrige tillæg

KAF: ingen

3F   a)Brancheanciennitetstillæg pr. måned, dog virksomhedsbestemt formedhjælpere. Samme tillæg til deltid som fuldtid      b) 20% ekstra til tidsbegrænset ansatte gastronomer i op til 5 mdr      c) særligt tillæg til alle på 1% af hele lønnen ( udbetales sammen med feriepenge) Også for unge under 18.

9) Kost

KAF: Ingen sikring af ret til gratis kost.

3F  : Ret til kost som lønandel. Løntillæg på 40 kr. pr dag hvis kost ikke kan ydes

10) Ungarbejderløn

KAF: 15 år 44,25 kr., 16 år 55,25 kr., 17 år 71,75 kr.

3F: Under 18: 68,16 kr. Kun ungarbejderløn til medhjælpere.

11) Tillæg-ungarbejdere

KAF: Hverdag og lørdag (kl. 17): 8,50 kr.        Søndag: 13 kr.

3F:    Hverdag og lørdag (kl. 14): 12,21 kr.       Søndag: 19,30 kr.

12) Ret til Pension

KAF: Har i forvejen samt 9 mdr. i virksomheden inden for 18 mdr.

3F: Har i forvejen samt 6 mdr. i branchen inden for 5 år

13) Pensionssatser

KAF: 14,25% af ferieberettiget løn, dvs. eksklusiv feriepenge

3F  :  12% af skattepligtig løn, dvs. også af feriepenge

14) Pensionsordninger

KAF: Danica

3F  :  Pension Danmark: bedre afkast, bedre forsikringer, lavere administrationsomkostninger. ( Dette er alene 3Fs påstand uden det ved en sammenligning på mødet er blevet dokumenteret. Opgave der udestår for 3F)Sygdom mm.

15) Ret til Løn under sygdom

KAF: Efter 9 mdr. i virksomheden inden for 12 mdr. og kun i 9 uger.       Ved arbejdsskade ingen anciennitetskrav(dog kun løn i 2 uger)

3F: Løn efter 8 uger og uden tidsbegrænsning.

16) Lønnen under sygdom

KAF: Fuld løn i op til 5 uger. Næste 4 uger løn, men bortfald afforskudttidstillæg.

3F:  Fuld løn første 6 dage; derefter minus 10% uden tidsbegrænsning, dog fuld løn i 5 uger efter 4 måneders anciennitet.

17) Opsigelser under sygdom

KAF: Efter 1 år: kan ikke opsiges på grund af sygdom med mindre der inden for 12 måneder er 120 dages sygdom eller mere.

3F : Ingen særregler. Retspraksis afgør det

18) Barns første sygedag

KAF: Under 12 år. Kun hvis ikke andre pasningsmuligheder

3F  : Under 14 år. Ingen forbehold

19) Forældreorlov

KAF: 12 uger med fuld løn. Krav om 9 mdr. anciennitet

3F  : 7 uger med fuld løn, dog max 135 kr. pr. time. Krav om de 9 mdr.gælder ikke faderen.

20) Nærståendes alvorlig sygdom eller død

KAF: Ved ægtefælle/barn samt forældres død: 2 dages frihed med løn.

3F : Ingen regler. Lokalt aftalt.Frihed

21) Feriefridage

KAF: Først rettigheder efter 9 mdr. hvor der så er opnået 1,25 feriedag,der for hvert af de efterfølgende kvartaler forøges med 1,25 feriedag. Skal optjenes hvert år ligesom ferie.

3F: Efter 3 mdr.: 1 FF, 6 mdr. 4 FF, 9 mdr. 5 FF hvorefter der er 5 FF hver d. 1. maj.

22) Øvrige fridage med løn

KAF: Visse fødselsdage, bryllup, sølvbryllup og visse jubilæum i firma

3F: Ingen regler.Ansættelsesvilkår

23) Opsigelsesvarsler

KAF: Første 3 mdr. intet. Efter 3 mdr.:4 dage. Efter 6 mdr.: 7,Efter 1 år 14 dage.Efter 2 år 18 dage, Efter 3 år 30 dage, Efter 5 år 45 dage.Krav om uafbrudt ansættelse. Efter 3 mdr. ophør til en uges udgang

3F: Første 3 mdr.: 14 dage. Derefter 14 dage til sidste i en måned. Efter 2 år 1 mdr., efter 5 år 2 mdr., efter 8 år 4 mdr., efter 10 år 6 mdr.Altid til den sidste i mdr. opsamler anciennitet ved afbrydelser under 8 mdr.

24) Adgang til fravigelse af opsigelsesvarsler

KAF: I visse situationer uden varsel ( §19 stk. 10)

3F : Ingen adgang

25) Beskyttelse mod usaglige opsigelser

KAF: Efter 12 mdr. begrænsning af godtgørelse: max. det dobbelte af opsigelsesvarslet.Gælder ikke unge under 18.

3F: Efter 9 mdr. Ingen loft over godtgørelsen. Retspraksis. Mulighed for genansættelse ved dom.

26) Beregning af anciennitet

KAF: Visse begrænsede regler på konkrete områder.

3F: Dels brancheanciennitet i visse tilfælde, dels generel opsamling ved fravær under 8 mdr. ( dog ikke i pkt. 25)

27) Faggrænser og fagfleks

KAF: Aftales mellem arbejdsgiver og den enkelte.

3F: Faggrænser defineret som beskyttelse af jobindhold, løn og særregler.        Kan fraviges ved aftale med TR eller afd.Arbejdstidsregler

28) Delt arbejdstid

KAF: En gang pr dag med en timeløn som kompensation

3F: Ingen delte vagter

29) Garanterede fridage

KAF: Ingen regler om ugentlige fridage

3F:   2 fridage hver uge, der skal være sammenhængende hver anden uge

30) Garanterede friweekender

KAF: 1 pr. måned samt en frisøndag inden for 4 uger. Kan ved aftale med den ansatte bortfalde.

3F: 5 friweekender (59 timer) inden for et kvartal.

31) Betaling ved arbejde på friweekend

KAF: 50 % af personlig løn.

3F: 100 % af personlig løn samt 1/22 af den oppebårne månedsløn.

32) Lange vagter

KAF:  Ved planlagte vagter ud over 10 timer, betales tillæg på 100% pr. time af mindstelønnen.

3F:   Ingen særlig betaling for fastansatte, men for afløsere (se pkt.)

33) Overarbejde for fuldtidsansatte

KAF: Ingen tillæg, hvis det er frivilligt.

3F: Altid overtidsbetaling, selv om det er frivilligt.

34) Overtidstillæg

KAF: 50% første 3 timer. Derefter 100% der dog altid betales på søn-og helligdage. Beregnes af mindsteløn. Beregnes pr. halve time.

3F: 50% første 2 timer, derefter 100% der dog altid betales på fridage og efter kl. 24

Beregnes af personlig løn. Fuldtid overtid for alle timer ud over vagtplanen. NB. Vedr. friweekend se pkt. 30

35) Normalarbejdstiden

KAF: 37 timer, men kan aftales op til 45 timer uden der er tale om overarbejde

3F: 37 timer.

36) Turnusperiode (arbejdstidens fordeling)

KAF: Kan fordeles frit over 52 ugerOverskydende timer kan kræves udbetalt med 50% af mindstelønnen eller overført til næste periode

3F : 4 uger, dog op til 13 uger ved aftale med TR eller afd.Regler om loft over antal timer pr. uge/over to uger.Vagtplaneret timer herudover betales som overtid. Ingen overførsel af timer

37) Ændring af udsendt vagtplan

KAF: Kan ændres med 10 dage, dog 1 dag ved særlige omstændigheder           (eks. sygdom). Ændringer før varslet er udløbet betales med tillæg på          17 kr. pr. time (under 18 : 10,50)          Kan aftales med den enkelte, at det sker med kort varsel uden betaling.

3F: Kan ændres med 14 dage, dog 7 dage ved tvingende omstændigheder. Før varslets udløb betales som overarbejde.

38) Garanteret timetal deltid

KAF: Ingen i overenskomsten

3F:   60 timer, dog 40 timer ved aftale. Minimum 4 timer pr. dagUnge under 18: 30 timer og Minimum 2 timer pr. dagMulighed for weekendansættelse på lavere timetal, dog minimum 4timer pr. dag

39) Overtid for deltid

KAF: Frivillige mertimer, men overtidsbetaling ved beordret overarbejde ud over vagtplanen. For deltidsansatte med frigørelsesattest ingen overarbejdsbetaling før ugentlig timetal overskrider 37 timer, selv om det er beordret

3F : For gastronomer som fuldtid ( jf. pkt. 33), dvs. ingen frivillig merarbejde.Øvrige: Frivillig merarbejde, men overtid for timer udover 148 på 4 uger, ved arbejde på de garanterede fridage/friweekend ( jf. pkt. 29 og 30), ved beordret arbejde ud over vagtplanen og ved timer på udsendt vagtplan der ikke er aftalt.

40) Deltid: ret til flere timer

KAF: Intet

3F: Ret til ledige timer/fuldtid før andre.Sikring af antal fuldtidsstillinger for tjenere (kvote)Afløsere

41) Garanteret timetal pr. dag

KAF: 3 timer

3F  : 5 timer

42) Afløserløn

KAF: Almindelig timeløn samt almindelige tillæg.

3F: Betydelig højere løn end fastansatte de første 8 timer. Efter 8 timer 50% ekstra. Efter 10 timer 100% ekstra. Ingen tillæg, dog søndagstillæg til medhjælpere.Betaling for rejsetid/udgift, dog ikke for medhjælpere.Øvrige

43) Uddannelse

KAF: En uge med løn pr. år.

3F: Ingen ret

44) Kompetenceudviklingsfond/aftale

KAF: Der hensættes 0,2% i hver virksomhed til betaling af kursusgebyr til selvvalgte kurser uden for arbejdstiden eller i arbejdstiden uden løn.

3F: Der indbetales 420 kr. pr. medarbejder pr. år til samlet branchefond til betaling af løn/gebyr mm. til selvvalgte kurser af 2 ugers varighed pr. år med løn.

45) Efterbetalinger

KAF: Efterbetalinger bortfalder 12 mdr. efter ophør, dog ikke vedr.feriepenge og pension.

3F: Efterbetaling uden grænser, dog 5 år efter gældende retDog ved forkerte opsigelsesvarsler grænse på 30 dage efter ophør.

46) Lokale virksomhedsaftaler

KAF: Alt i fagoverenskomsten kan fraviges ved lokalaftale undtaget § 2 om løn. Lokalaftaler kan indgås med en tillidsrepræsentant. Hvor en sådan ikke kan vælges, kan de indgås med en medarbejdervalgt  talsmand der ikke behøver at være medlem af KRIFA. Ved indgåelse informationspligt til KRIFA.

3F: Muligt at indgå lokalaftaler på udvalgte områder i forhold til arbejdstid, men kun med afd. eller TR.

Kilde: 3F

magnus heunicke taler
Nyheder

Heunicke får en næse 

Jakob Ellemann-Jensen og Lars Løkke Rasmussen sidder udenfor ved et bord med mikrofoner
Nyheder

Ellemann: Venstre

har brug for Løkke

værktøj ligger på et bord
Nyheder

Hver fjerde dansker

klar til at bruge

sort arbejde 

telefon med facebook logo
Corona

Sletter falske påstande

om corona-vacciner

mand skraber frost af bilrude
Biler

Skrab og vær glad:

Frost på forruden

kan koste kørekortet

person med gummihandske står med corona testkit
Corona

Rekordhøjt tal:

1605 nye smittede

Billede af Sarah Grünewald og Christiane Schaumburg-Müller
Kendte

Vild med dans-vært har mistet stemmen

billede af grevinde alexandra
Kongelige

Alexandra løb for livet

- mænd forfulgte hende

billede af Anders Holch Povlsen
Kendte

Ny på toppen: Her er Danmarks rigeste

billede af Aalborg Storcenter set udefra
Nyheder

Stort shoppingcenter får ny ejer:

Mere underholdning og mad og drikke

Billed af Sara Bro
Kendte

Dansende DR-vært

drosler ned for jobbet

billede af en badebro
Krimi

Dum-dummere:

75 meter badebro til

200.000 kr. forsvandt

Troels Kløvedal i gul skjorte og hvis blazer.
Kendte

Kløvedals eventyrhjem solgt

billede af Kaj Ikast
Nyheder

Kaj Ikast

er død

person bliver vaccineret
Corona

Overlæge: For mange

danskere vil sige nej

til corona-vaccine

Skuespilleren Irene Bedard.
Krimi

Disney-stjerne arresteret

TO gange på TRE dage

Nyheder

Død med

coronavirus

Nyheder

Bush, Clinton og Obama vil lade sig vaccinere foran kameraer

person betaler med dankort
Nyheder

Dine feriepenge:
Sådan hjælper
du Danmark mest

Brandmand kæmper med skovbrand
Nyheder

2020 er et af de varmeste år nogensinde

Henrik Qvortrup portræt
Kendte

Qvortrup skal skilles

Blå blink på taget af politibil
Krimi

Ung kvinde sigtet:

Drev 11 bordeller

Læger klar til at teste i teslt
Nyheder

Smitterekord:

1586 nye tilfeælde

En masse gyldne mønter
Nyheder

Danskerne vil i snit få 9.000 kr.

til påske 

En brændende båd på vandet
Krimi

Kaptajn tiltalt:

34 brændte ihjel i dykkerbåd

Evand Krog i kørestol.
Nyheder

Evald Krog er død

En masse pulver i en bakke
Nyheder

Vaccine klar

i næste uge

En computer med en lup foran skærmen.
Nyheder

10 gode råd:

Sikker juleshopping på nettet

Et stort teleskop i murbrokker
Helt vildt

Ikonisk kæmpe-teleskop

braser sammen

Det engelske regentpar ser billeder i en sofa
Kongelige

Elizabeth og Philip:

Ensom jul på slottet

En smilende ung racerkører.
Sport

Michael Schumachers søn

kører i fars hjulspor

Tre børn i en sofa med juletræ bagved
Film og TV

Anmelderne vilde med

DR's julekalender "Julefeber"

En mand med maske i jakkesæt på en talerstol
Corona

USA vil vaccinere

i midten af december

Mange udrykningskøretøjer og biler holder på en motorvej.
Krimi

Spøgelsesbilist årsag til ulykke:

Flere dræbte

Den amerikanske justitsminister William Barr med hånden på brillen
Nyheder

USA's justitsminister:

Ingen tegn på valgsvindel

to betjente går foran europaparlamentet i Bruxelles
Helt vildt

Politikere knaldet:

Politiet stopper

kæmpe sexorgie

prins Henrik smiler
Kongelige

Prins Henrik i

ny dokumentar:

Jeg er uden identitet

lars løkke med pegefingeren foran munden
Kendte

Nervøs Lars Løkke:

Hvad har jeg dog

sagt ja til

Timm Vladimir og en mand med briller foran en række juleøl
Mad og drikke

Timm Vladimir

tester juleøl

ur med minutviser tæt på 12
Nyheder

Sidste chance for at

dine feriepenge

magnus heunicke gestikulerer på pressemøde
Corona

Her er de nye

restriktioner

udrykningskøretøjer på gaden
Nyheder

Fire dræbt:

Bil kører ind i

fodgængere

dronning elizabeth med pink jakke og pink hat
Kongelige

Stjal fra dronningen

og solgte tyvekosterne

for en slik

Magasin's facade ved juletid
Nyheder

Magasins ejere

lukker og slukker

Krimi

Politiet jagtede tyve

med 200 km/t

Nyheder

Nye tiltag på vej:

Indkalder til pressemøde

Billede af Rasmus Seebach foran et træ
Kendte

Rasmus Seebach:

Det giver mig selvtillid

at være far

Billede af retsbygningen i Rønne
Krimi

Brødre får 14 års fængsel

for brutalt drab i Nordskoven

Felicity Huffman i lang gylden pallietkjole på den røde løber
Kendte

Desperate Housewife-stjerne

får ny chance

efter fængselstraf

Billede af Søren espersen
Nyheder

Søren Espersen smittet

med covid-19

En overvågningsvideo med en lille hund i en have
Helt vildt

Kvinde redder sin hvalp

fra kvælerslange

Et svensk flag vajrer i solen
Krimi

Svensk kvinde holder

søn indespærret i 28 år

En skinnende mønt med symbolet for Bitcoin på sig - et B med to streger igennem.
Nyheder

Bitcoin tordner frem - igen

Obamama nusser en hund på trappen foran Det Hvide Hus
Nyheder

Med Joe Biden kommer der igen

kæledyr i Det Hvide Hus

En gråhåret man i nålestribet jakkesæt på en talerstol.
Nyheder

Trumps kontroversielle

coronarådgiver siger op

billede af Lise Nørgaard
Kendte

Lise Nørgaard:

- Den næste begravelse

kan blive min egen

billede af fyrst Albert og fyrstinde Charlène
Kongelige

Fyrst Albert i

ny faderskabssag

person bliver vaccineret
Corona

Hospital er i gang med at

coronavaccinere lokalbefolkning

Sean Connery viser thumbs up
Kendte

Derfor døde

Sean Connery

Strøget pyntet op til kul og proppet af mennesker.
Nyheder

Nye restriktioner

rammer hovedstaden:

Ensrettet gaveindkøb

To julegaver der er pakket ind i brunt gavepapir. Den nederste har to stempler på.
Nyheder

Julegaver på nettet?

Skynd dig hvis

du skal nå det

En kvinde danser på et diskotek med en havenisse på armen. Hun svinger med håret.
Nyheder

9 ud af 10 julefrokoster

er aflyst i år

Nærbillede af fodboldspilleren Nicklas Bendtner. Han har et lille fuldskæg og et dybt alvorligt blik. Han er iført mørk hættetrøje og står op ad en murstens mur.
Kendte

Bendtner sadler om:

Nyt job

To sammensatte billeder af sommerhuset. Et udefra; huset er hvidt med store vinduer og en snorlige indkørsel. Indefra køkkenet; man kan se der strømmer fint lys ind igennem huset, der er dyrt indrettet.
Nyheder

Landets dyreste sommerhus

solgt på tvang

Mange medarbejdere går rundt i en lagerhal med hver sin vogn og pakker varer.
Nyheder

Tjener kassen

på corona

Et forældrepar, en ejendomsmægler og en ung pige er på vej ind i en lejlighed.
Nyheder

Forældrekøbere skal være

vakse ved havelågen

Et sæt hænder står med et ark med halvtredskrone seddler.
Nyheder

Nu kan staten høvle

coronagælden af

Bålskuret, hvor ofret blev fundet. Der er langt et hav af blomster.
Krimi

Tæsket ihjel i skov:

Trampet i ansigtet

med træsko

Helle Thorning-Schmidt på den røde løber med løst lyst hår og en tækkelig mørkeblå kjole.
Kendte

Helt VILDT look:

Sådan har du aldrig

set hende før

Leopoldo Luque sammen med Maradona, der er iført hospitalstøj og en stor forbinding i hovedet.
Sport

Grådkvalt Maradona-læge:

Jeg er ikke skyldig i hans død

Nærbillede af skuespiller Peter Plaugborg han har stort rødt fuldskæg og et alvorligt blik.
Film og TV

Ulven kommer:

Derfor ender serien sådan

En stor flok aber går amok på et bord fyldt med mad.
Dyreliv

Ægte ABEFEST

En sygeplejerske med engangskittel viser et blodprøvekit. Det ligger i et papbækken. Hun holder blodprøveglasset i din ene hånd.
Nyheder

Blodprøve kan opdage

50 typer af kræft

En brun hest står i mørke omgivelser.
Krimi

Chok på motorvej:

Hest torpederet

En flaske med Remdevisir pakket ind i en plastikpose.
Corona

Remdesivir har ingen effekt

på dødeligheden

En masse småpenge ligger på et bord. Pengene ses fra oven. Der er også to sirligt stablede tårne af mønter.
Nyheder

Ekstra feriepenge -

nu er det sidste udkald

Et gulv der flyder med indvolde af forskellig art mens en person med ryggen til står og tager billeder.
Nyheder

Politikere kastede med

indvolde og sloges

En masse isbjørne-hoveder med nissehuer på.
Nyheder

Forslag:

Giv 3 mio. danskere et

gavekort 

En lørdags lottokupon
Nyheder

4 lottospillere

blev "advents-millionærer".

Darth Vader tæt på i et rumskib
Film og TV

Darth Vader 

er død