Line på kontanthjælp: Danmark på kant med menneskerettigheder
Blogger Line Lazarus ser på, hvordan det står til med at overholde menneskerettighederne i Danmark.

Af Line Lazarus
SE ALLE BLOGINDLÆG

I DAG ER det International Menneskerettigheds-dag. FN vedtog menneskerettighederne i 1948, og alle lande i verden er underlagt at følge disse konventioner.

Men hvordan står det egentligt til med overholdelsen af disse i Danmark?

Ifølge FN’s verdensrerklæring om menneskerettigheder artikel 2, så må der ikke forskelsbehandles (igennem love og rettigheder) baseret på race, farve, køn, sprog, religion, politisk eller anden anskuelse, national eller social oprindelse, formueforhold, fødsel, eller anden samfundsmæssig stilling.

Allerede nu burde der være flere alarmklokker, der ringer. Heldigvis er der allerede nu ved at blive kompenseret for den diskrimination, der fulgte med den såkalde “integrations”-ydelse.

Men også i forhold til loven om det “moderne” kontanthjælpsloft, er der en ret tydelig kønsmæssig skævvridning. Der bliver altså diskrimineret på baggrund af køn.

LOVEN ER lavet til primært at ramme kvinder - enlige mødre. Det har blandt andet Joachim B. Olsen været ude og gøre helt tydeligt mange gange

Regeringens nye, såkaldte “moderne” kontanthjælpsloft rammer næsten 40.000 enlige forsørgere. I 2014 var der cirka 40.000 enlige forsørgere, der på et tidspunkt i løbet af året havde en indtægt fra kontanthjælp. Cirka 35.000 var kvinder og omkring 5.000 var mænd. Hvor VK-regeringens tidligere kontanthjælpsloft var rettet mod ægtepar på kontanthjælp, er det nye altså konstrueret til hovedsageligt at ramme kontanthjælpsmodtagere med børn.

At forskellen mellem kønnene er så stor skyldes formentlig, at kvinder langt oftere end mænd er enlige forældre. Dette skyldes enten et aktivt valg, eller at kvinder oftere får forældremyndighed over børnene i forbindelse med, at et parforhold ophører.

Det har store konsekvenser for børn at opvokse i fattigdom. Flere undersøgelser har vist, at børn, der lever blot ét år i fattigdom, vil have markant forhøjet risiko for selv at ende på overførselsindkomst. Det er altså hverken konstruktivt på den korte eller den lange bane at fattiggøre så stor en del af befolkningen.

Jeg har kigget lidt på menneskerettighederne, og vil her gennemgå nogle stykker af dem, som jeg mener er relevante i denne sammenhæng og kort kommentere derpå.

Artikel 1

Alle mennesker er født frie og lige i værdighed og rettigheder. De er udstyret med fornuft og samvittighed, og de bør handle mod hverandre i en broderskabets ånd.

Den helt grundlæggende: vi er alle lige. Derfor skal vi også behandles som sådan.

Artikel 2

Enhver har krav på alle de rettigheder og friheder, som nævnes i denne erklæring, uden forskelsbehandling af nogen art, f.eks. på grund af race, farve, køn, sprog, religion, politisk eller anden anskuelse, national eller social oprindelse, formueforhold, fødsel eller anden samfundsmæssig stilling.

Der skal heller ikke gøres nogen forskel på grund af det lands eller områdes jurisdiktionsforhold eller politiske eller internationale stilling, til hvilket en person hører, hvadenten dette område er uafhængigt, under formynderskab eller er et ikke selvstyrende område, eller dets suverænitet på anden måde er begrænset.

Det var den jeg startede med at nævne - heri gøres det tydeligt at der ikke må diskrimineres på baggrund af køn. Det vil sige, at man burde kunne anfægte lovligheden af en lovgivning, som er målrettet kvinder - mødre med børn.

Artikel 17

  1. Enhver har ret til at eje ejendom såvel alene som i fællesskab med andre.
  2. Ingen må vilkårligt berøves sin ejendom.

I Danmark må man ikke have nogen formue eller eje noget med en samlet værdi på over 10.000 kroner. Det vil sige, hvis du bliver kronisk syg, ryger ud af sygedagpengesystemet efter 22 uger (ja, det er kun 22 uger!) og på kontanthjælp, så er du forpligtet til at sælge alt, hvad du ejer af værdi og ernære dig ved dette. Du må altså i udgangspunktet ikke eje bolig, bil eller lignende.

Artikel 23

  1. Enhver har ret til arbejde, til frit valg af beskæftigelse, til retfærdige og gunstige arbejdsvilkår og til beskyttelse mod arbejdsløshed.

Beskyttelse mod arbejdsløshed: Regeringen har lavet et kontanthjælpsloft med påviseligt manglende effekt. Der bliver ikke skabt jobs. De kontanthjælpsmodtagere, der er arbejdsparate (kun cirka 25 procent!), får altså ikke flere jobs at søge. Tværtimod. Der er over 10 ledige per opslået job.

Gunstige arbejdsvilkår: I stedet misbruger man de lediges arbejdskraft til at underminere arbejdsvilkårerne for både andre ledige, og dem der allerede er i job. Kontanthjælpsmodtagere arbejder gratis i uendelige joblignende praktikker og aktiveringer. Hvilket reelt undergraver kvaliteten af det job, der udføres (f.eks sagsbehandleren på jobcentret, der selv er i jobprøvning) og pædagogmedhjælpere og sosumedarbejder uden uddannelse og erfaring indenfor relevante område.

Artikel 25

  1. Enhver har ret til en sådan levefod, som er tilstrækkelig til hans og hans families sundhed og velvære, herunder til føde, klæder, bolig og lægehjælp og de nødvendige sociale goder og ret til tryghed i tilfælde af arbejdsløshed, sygdom, uarbejdsdygtighed, enkestand, alderdom eller andet tab af fortjenstmulighed under omstændigheder, der ikke er selvforskyldt.
  2. Mødre og børn har krav på særlig omsorg og hjælp. Alle børn skal, hvad enten de er født i eller uden for ægteskab, have den samme sociale beskyttelse.

Denne taler helt for sig selv. Vi har alle ret til værdig beskyttelse. Det er ikke værdig beskyttelse, at vi ser børnefamilier, primært enlige mødre, blive sat på gaden i denne måned - og ja, dem er der mange af, fordi de ikke kan betale husleje på grund af kontanthjælpsloftet.

Artikel 27

  1. Enhver har ret til frit at deltage i samfundets kulturelle liv, til kunstnydelse og til at blive delagtiggjort i videnskabens fremskridt og dens goder.
  2. Enhver har ret til beskyttelse af de moralske og materielle interesser, der hidrører fra en hvilken som helst videnskabelig, litterær eller kunstnerisk frembringelse, som vedkommende har skabt.

Som kontanthjælpsmodtager er det for det første ikke muligt at deltage i kultur på samme vilkår som andre. Senest er SMK og Nationalmuseet begyndt at kræve entré. For det andet skal man, som kronisk syg på kontanthjælp passe meget på med at have en hobby, som kan (for)tolkes som gørende brug af arbejdsevne. Seneste eksempel er fra forleden, da en kvinde fra Aalborg bagte småkager i sin fritid, og socialrådgiveren kiggede med over skulderen via Facebook. Kvinden fik øget sin arbejdsprøvning med 4 timer ugentligt.

Artikel 30

Intet i denne erklæring må fortolkes som givende nogen stat, gruppe eller enkeltperson hjemmel til at indlade sig på nogen virksomhed eller foretage nogen handling, der tilsigter at nedbryde nogen af de heri opregnede rettigheder og friheder.

Den sidste er artikel vil jeg gerne sende som en lille hilsen og reminder til alle politikere og andre beslutningstagere i Danmark.

Kilder: Amnesty og Kvinderådet

Dette er et blog-indlæg og ikke et udtryk for Avisen.dk's holdning. Hvis du finder, at bloggen er æreskrænkende eller indeholder injurier, så send en mail til [email protected].

Om Line Lazarus

Line er kronisk syg og fanget på kontanthjælp som tusindvis af andre. Hun er mønsterbryder, mor til to, næsten BA i religionsstudier fra Syddansk Universitet, bosat i Udkantsjylland - og en stemme fra samfundets nye bund.

Følg os på Facebook

Så får du nyheder direkte leveret, og kan deltage i debatten på vores artikler.