Administration 

Regelforenklinger gennemføres til gavn for ikke mindst turismen

Regeringen har netop behandlet 40 forslag fra Virksomhedsforum for Enklere Regler. I alt gennemføres 33 af de foreslåede forslag til regelforenklinger helt eller delvist, hvoraf de fleste forslag særligt vedrører turismeerhvervet.

Dette er en pressemeddelelse leveret af Via Ritzau.
Erhvervsminister Brian Mikkelsen:

"Vi gennemfører nu endnu en række forslag fra Virksomhedsforum, som først og fremmest gør det lettere og billigere at drive turismevirksomhed i Danmark. Turismen i Danmark spiller en stor rolle i forhold til at skabe vækst og beskæftigelse i hele landet. Som erhvervsminister er det derfor vigtigt for mig, at vi får rammerne i orden, så vores turismevirksomheder kan fokusere på at drive forretning frem for at bruge unødvendige kræfter på dobbeltarbejde og administrativt bøvl."

På Virksomhedsforums opfordring vil regeringen blandt andet finde en løsning, så virksomheder fremadrettet slipper for dobbeltindberetninger for krydstogtturister. Person-, visum- og rejseoplysninger om samtlige krydstogtturister, som besøger Danmark, skal i dag både indrapporteres via IT-systemet SafeSeaNet samt ved at sende oplysningerne direkte til politiet. Nu skal der findes en løsning, så politiet kan tilgå de relevante oplysninger i SafeSeaNet. Gennemførslen af dette forslag glæder blandt andet SDK Shipping:

Director for Cruise Henning Schou fra SDK Shipping:

"Med ændringen afskaffer regeringen unødvendigt dobbeltarbejde, så vi ikke længere skal indberette de samme passageroplysninger til både SafeSeaNet og politiet. Det betyder, vi i stedet kan bruge vores tid på at servicere krydstogtsskibene og rederierne. Den danske krydstogtsindustri oplever i disse år en stigende konkurrence fra andre havne rundt om Østersøen. Det er derfor positivt, at regeringen har taget initiativ til at gøre op med bøvlet, så vi kan fokusere på at udvikle forretningen og tiltrække flere turister til landet."

Til gavn for lystbådsturismen gennemføres endvidere et forslag om, at hæve grænsen for, hvornår lystfartøjer kan tinglyses digitalt i person- og bilbogen til 20 BT. I dag er det kun lystfartøjer under 5 BT, som kan tinglyses digitalt i person- og bilbogen, mens lystfartøjer over 5 BT skal tinglyses manuelt i skibsregisteret, hvilket kan være en kompliceret og langsommelig proces.

Se de samlede forslag for turismeerhvervet her

Alle forslag fra Virksomhedsforum for Enklere Regler samt regeringens svar kan ses på www.enklereregler.dk.

Pressekontakt: Sara Ringgaard Price, srp@evm.dk, tlf. 91 39 94 07

Følgende forslag gennemføres helt eller delvist:

Drop krav om opsætning af energimærker for større bygninger med offentlig adgang

Løsning: Regeringen sender et forslag til REFIT-platformen i EU om, at kravet om at større bygninger skal være forsynet med et synligt energimærke bør evalueres. På baggrund heraf overvejer regeringen, om kravet skal afskaffes eller erstattes af en mulighed for, at oplysningerne i stedet kan oplyses på virksomhedens hjemmeside.

CVR og Selskabsnavn på alle henvendelser fra Erhvervsstyrelsen

Løsning: Erhvervsstyrelsen vil fremover oplyse selskabsnavn og CVR nr. på hhv. kvitteringsmails, regninger og evt. rykkere således, at det bliver lettere og hurtigere for virksomhederne at sammenholde ændringer i CVR-registret med regninger og evt. rykkere på disse ændringer.

Omdefinér dele af Københavns Havn, så det ikke er åbent hav

Løsning: Det gøres muligt at besejle Oceankaj (krydstogtsterminalen i Nordhavn) med mindre passagerskibe i sommerhalvåret. Det vil bidrage til at aflaste vejnettet, mindske forsinkelser, skabe nye forretningsmuligheder og være med til at styrke Københavns position som en attraktiv krydstogtsdestination.

Digitalisering af tinglysning af større lystfartøjer

Løsning: Det gøres muligt digitalt at tinglyse lystfartøjer i person- og bilbogen (op til 20 BT).

Løbende tilpasning af Næste generation Digital Post

Løsning: Ifm. udbuddet af Næste generation af Digital Post etableres en model for systematisk opsamling af feedback, og der afsættes ressourcer til tilretning og udvikling af nye funktionaliteter i hele driftsfasen. Udbuddet er sammensat, så Digitaliseringsstyrelsen får et tættere ejerskab og en bedre mulighed for hurtigere og løbende at ændre og tilpasse til brugernes behov.

Dobbeltarbejde ved registrering af krydstogtturister

Løsning: Den digitale løsning SafeSeaNet tilpasses, så den bedre kan anvendes til registrering af krydstogtsturister, hvorved krydstogtsskibene undgår dobbeltregistrering af person-, visum- og rejseoplysninger både i SafeSeaNet og hos politiet.

Personnavn skal fremgå ved levering af børneattester i e-boks

Løsning: Det er allerede muligt i dag at få oplyst i emnefeltet, hvilke person/medarbejder børneattester i E-boks vedrører. Rigspolitiet vil dog i lyset af forslaget sørge for, at dette fremgår tydeligt i både vejledningen og hjemmesiden for bestilling af børneattester.

Håndtering af novel food reglerne og virksomheders brug af råvarer fra naturen

Løsning: Regeringen har gennemført en kortlægningskampagne om brug af planter, svampe m.m. hos restauranter og mindre producenter. Fødevarestyrelsen gennemgår nu resultaterne med henblik på at fremme nye fødevarer ved understøttelse af brugen af nye ingredienser indenfor gastronomi og fødevarefremstilling i Danmark. Listen forventes offentliggjort ultimo marts 2018.

Smidigere sagsbehandling hos miljømyndighederne i forbindelse med byggetilladelse

Løsning: Regeringen fastsætter nu mål om en gennemsnitlig sagsbehandlingstid på 4 uger for ansøgning om byggetilladelse på forurenet jord, hvilket betyder, at byggeriet hurtigere kan gå i gang.

Tilbageholdelse af fødevarer på engelsk attest

Løsning: Når veterinærmyndighederne i dag tilbageholder fødevarer, udsteder de en kvitteringsblanket på dansk. Det er særligt problematisk for krydstogsskibe, da besætningen typisk ikke forstår dansk. Derfor vil Veterinærmyndighederne udarbejde en tosproget kvitteringsblanket (dansk/engelsk).

Provianteringscertifikat på engelsk

Løsning: Når fødevarer skal fragtes ombord på et skib i international fart, skal der udstedes et provianteringscertifikat på dansk. Certifikatet skal dokumentere, at fødevarerne er kommet ombord på skibet. Regeringen vil udarbejde en tosproget (dansk/engelsk) model af provianteringscertifikatet, som gør det lettere for bl.a. krydstogsskibe at forstå indholdet af certifikatet.

Enklere håndhævelse af dokumentationskrav i 1/3-reglen

Løsning: Regeringen undersøger muligheden for at forenkle håndhævelsen af dokumentationskravene vedr. begrænsning af detailhandlens salg af animalske produkter til øvrige detailvirksomheder. Dette skal ske for at gøre det nemmere for detailvirksomheder at sælge animalske fødevarer til andre detailvirksomheder.

Nemmere upload af lønindberetningsfiler og beregning af lønoplysninger i eIndkomst

Løsning: Der er i dag ca. 200.000 virksomheder, som skal anvende SKAT's systemeIndkomst til indberetning af løn- og ansættelsesoplysninger. Regeringen vil gøre det muligt at uploade filer i eIndkomst i forskellige filformater, end det er tilfældet i dag. Det skal sikre, at virksomhederne ikke bruger unødig tid på at konvertere filer fra et format til et andet.

Mulighed for at attestere på følgebrev til MIO tolddokumenter

Løsning: Krydstogtskibe får mulighed for at kvittere for toldfri varer på én samlet følgeseddel, hvor samtlige oplysninger fremgår. Dette er modsat i dag, hvor der skal kvittereres på en række dokumenter.

Bagatelgrænse for bredbånd - graveansøgning erstattes med graveanmeldelse

Løsning: Der foretages hvert år tusindvis af mindre gravninger fra offentlig vej og til private grunde, som drejer sig om etablering af bedre bredbånd til borgere og virksomheder. Fremover får kommunerne mulighed for at undtage typer af gravearbejde og konkrete veje fra krav om ansøgning, der i stedet erstattes af en simpel anmeldelsesordning. Det vil fremme udrulningen af bredbånd.

Kontantløs betaling

Løsning: Med forslag til Lov om betalinger (fremsat medio marts 2017) gives der mulighed for, at betalingsmodtagere kan vælge at afvise betalinger med kontanter i tidsrummet kl. 22.00 til kl. 06.00. Dermed reducerer regeringen de administrative omkostninger forbundet med kontanthåndtering og giver samtidig detailhandlen mulighed for effektivt at fjerne et af de væsentligste incitamenter til at røve butikkerne, nemlig kontantbeholdninger.

Indfør bagatelgrænse i fødevarekontrollen

Løsning: Fødevarekontrollen undlader allerede i dag at sanktionere visse bagateller, men fordi der er tale om omfattende og kompleks lovgivning, er det ikke muligt at opstille faste grænser for, hvornår en overtrædelse er bagatelagtig. Fødevarestyrelsen vil dog i 2017 opdatere sin kontrolvejledning.

Bedre vejledning ved bekæmpelse af måger

Løsning: Naturstyrelsen vil fremover være mere opmærksomme på den del af sin allerede eksisterende vejledningsindsats, der vedrører virksomhederes bekæmpelse af måger.

Færre kontrolbesøg på campingpladser med swimmingpools

Løsning: Regeringen vil udarbejde en tilføjelse til vejledningen omkring udførelse af tilsyn og påbud og fremsende til kommunerne, således at det fremgår tydeligt, at kommunerne som udgangspunkt bør anvende en risikobaseret praksis. Dette forventes at nedbringe antallet af kontrolbesøg hos de campingpladser, som er gode til at efterleve reglerne.

Flere oplysninger i notifikationsmails og -sms'er fra Digital Post

Løsning: En del af de efterspurgte basisoplysninger indgår fra foråret 2017 i de notifikations SMS'er, som udsendes, og der vil løbende arbejdes på at forbedre denne service til erhvervslivet.

Notifikation til Digital Post ifm. post fra offentlige selvbetjeningsløsninger

Løsning: Regeringen inddrager forslaget i udmøntningen af den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2016-2020, hvor der netop gennemføres analyser af brugernes behov og tekniske muligheder i forhold til digitale meddelelser fra det offentlige samt udvikles prototyper og løsninger frem til 2019

Handel med brugte genstande: Mere tidssvarende registrering af købs- og salgstransaktioner

Løsning: Regeringen nedsætter et udvalg, som skal gennemgå reglerne på området. Dette sker med henblik på at undersøge, hvordan reglerne for handel med brugte genstande kan moderniseres, så det bliver muligt for forretningsdrivende at anvende digitale løsninger til dokumentation af deres køb og salg i stedet for manuelle bøger, som godkendes af politiet.

Bedre muligheder for at oplyse om allergener i fødevarer

Løsning: Fødevarestyrelsen vil fortsat kræve, at der gøres en indsats for at undgå kontaminering, men vil gennem en løbende og god dialog med branchen på området arbejde for, at det bliver lettere for virksomhederne at efterleve reglerne på området.

Salgsboder skal kunne tage genbrugsbægre retur

Løsning: Regeringen vil have øget fokus på denne problemstilling i sin løbende dialog med erhvervslivet om, hvordan festivaler o. lign. kan udnytte de muligheder der er for, at salgsboder kan tage genbrugsbægre retur uden, at der gås på kompromis med kontamineringsrisici.

Digital dokumentation af badevandskvalitet ved egenkontrol

Løsning: Mange svømmeanlæg har i dag installeret digitale monitoreringssystemer til at overvåge badevandskvaliteten. Regeringen mener, det fortsat er nødvendigt at kalibrere måleinstrumenterne ved løbende sikkerhedstjek med manuelle udførte. Regeringen vil dog i sin vejledning til kommunerne om egenkontrol af badevand og myndighedskontrol udspecificere, at kommunen kan tage hensyn til det konkrete svømmebadsanlæg, når omfanget af den manuelle egenkontrol fastlægges.

T1 postkasse ved krydstogtsterminal

Løsning: SKAT har igangsat et pilotprojekt, hvorefter varer til krydstogtsskibe i weekenden kan fremvises ved et toldekspeditionssted beliggende i Københavns Havn mhp. at dokumentere, at varen har forladt EU og ikke skal fortoldes. I dag kan dette kun ske i lufthavnen i weekenden, hvilken betyder, at ikke alle chaufører får det gjort, og at skibsmæglere derfor kan komme til at hæfte for tolden pga. manglende dokumentation.

Hurtigere behandling af klager over fødevarekontrollen

Løsning: Med den politiske aftale om Danmark i Bedre Balance vil regeringen på sigt nedbringe den gennemsnitlige sagsbehandlingstid til under seks måneder samlet for de sager, der behandles i Miljø- og Fødevareklagenævnet og Planklagenævnet.

Forenkling af proceduren for anmeldelser af voldelig og truende adfærd i nattelivet

Løsning: Særligt mindre virksomheder i restaurationsbranchen oplever det som byrdefuldt at anmelde sager om voldelig adfærd i nattelivet. Rigspolitiet udarbejder i øjeblikket en digital anmeldelsesplatform for anmeldelse af hærværk og tyveri, der skal lette processen for både anmeldere og politiets sagsbehandling. Rigspolitiet vil, når der er indhentet erfaringer fra denne løsning, tage stilling til, om løsningen kan udbredes til andre områder.

Nemmere procedure for registrering af udenlandske medarbejdere

Løsning: Virksomheder med mange medarbejdere fra EU/EØS-lande oplever, at det er besværligt for medarbejderne at ansøge om opholdsbevis, bl.a. pga. lange ventetider og manglende digitale muligheder. Regeringen vil arbejde for en øget digitalisering, hvor det er muligt. Statsforvaltningen tilbyder allerede i dag fremmøde på virksomheder med flere udenlandske medarbejdere.

Smidigere proces for udstedelse af skattepersonnummer til EU-borgere

Løsning: Hotel- og restaurantionsbranchen oplever for lange sagsbehandlingstid ved udstedelse af skattepersonnummer til deres medarbejdere fra andre EU-lande, hvilket er særligt problematisk for de virksomheder, der benytter sig af udenlandsk arbejdskraft i højsæsonen. SKAT har i dag en sagsbehandlings på maks. 5 dage i 95 pct. af sagerne, men arbejder løbende målrettet på at nedbringe sagsbehandlingstiden, bl.a. ved at sætte folk på opgaven i peak-perioder.

Kontaktoplysninger til myndigheder ved digital administration af virksomhedspraktik og løntilskud

Løsning: Virksomheder har i dag vanskeligt ved at finde kontaktoplysningerne til myndighederne, når de har brug for hjælp til indberetningssystemet NemRefusion. Regeringen vil, i dialog med kommunerne, der står for udbetalingerne via NemRefusion, se på om oplysningerne kan gøres nemmere tilgængelige.

Mangel på parkeringspladser til levering af varer i byer

Løsning: Det er allerede i dag muligt at bruge undertavler i forbindelse med lokale standsningsforbud, hvor "af- og pålæsning tilladt" kan tilkendegives.

Generel tilladelse til midlertidig afspærring af fortove

Løsning: Der er allerede i dag mulighed for, at kommuner kan fastsætte lempeligere krav, når virksomheder har et tilbagevendende behov for midlertidigt at afspærre et fortov.
Dette er en pressemeddelelse leveret af Via Ritzau.

Axelsen
Sport

Efter triumfen:

Her er Viktors rigtige guld

grøndland
Nyheder

Påtale:

Sprang foran i vaccinekø

Beha
Kendte

Mikkel Beha Erichsen:

Sønnen får nyt job

Brand
Nyheder

Brændende Sydeuropa: Turister søger hjælp

vaccine
Nyheder

Vaccine-tal:

Laveste i tre måneder

Iran
Nyheder

Tankskib angrebet:

Nye spændinger med Iran

Skildpadde
Krimi

Skildpadde stjålet

fra dansk dyrepark

Danfoss
Nyheder

Efter EU-godkendelse:

Danfoss' gør kæmpekøb

Viktor Axelsen
Sport

Rørende billeder:

Tårer af guld

guld
Sport

Suveræne Axelsen: Gulddreng

nyfødt med Fetus-in-fetu-syndromet
Helt vildt

Pige født med
tvilling i maven

Sara Slott
Sport

Sara Slott:

Karrieren slutter med styrt

en våd mobiltelefon
Livsstil

Har du tabt mobilen i wc’et? Sådan kan du - måske - redde den

måger snupper et stykke morgenbrød
Nyheder

Ekspert om kampen mod mågerne: Glem det

lastbil i brand
Krimi

Lastbil i brand på motorvej

hovedbanegården
Krimi

Togkaos - forsinkelser og aflysninger

pandaunge kommer til verden
Dyreliv

Panda har
født tvillinger

jernbaneoverskæringen
Krimi

Tog og to biler
kørt sammen

Anne-Marie Rindom
Sport

Guldvinderen:

Har berømt kæreste

morten messerschimidt
Krimi

Retssag begynder: Det er Messerschmidt tiltalt for

personer på en strand
Nyheder

Sidste uge i skolernes ferie bliver lun og med plads til sol

madpakke
Nyheder

Skolestart:

Gode tricks til madpakken

gistrup
Krimi

Voldsomt slagsmål:

Bed tungen af modstander

håndboldherrer
Sport

Håndboldherrer:

Videre til kvartfinale

Potalivo
Kendte

Lykkelig skuespiller:

Scorer værts-job

sas
Nostalgi

Billedserie:

SAS har 75 års fødselsdag

veganer
Nyheder

Veganerpartiet:

Medstifter bliver frontfigur

brand i bjerge med strand i forgrunden
Nyheder

Turister evakueret

fra strande

i populære feriebyer 

rytter på hest
Sport

Hest aflivet efter

OL-konkurrence 

Bille August og konen Sara-Marie Maltha poserer
Kendte

Bille August: Jeg har

en pagt med min kone

instrumentbræt i bil
Krimi

Vanvidskørsel: Folk

måtte springe for livet 

Sport

Guld-Rindom: Fik

kronprinsen i røret

asta björk poserer for kameraet
Kendte

Vild med Dans-stjerne

tager stor beslutning

anne marie rindom smiler i båden
Sport

GULD TIL DANMARK!

kat ligger under brændeovn
Nyheder

Ny lov: Skal din

brændeovn skiftes ud?

coronapas på telefon
Corona

Her er det slut

med coronapas 

pernille blume smiler med medalje i hånden
Sport

Medalje til Blume

skuespilleren bob odenkirk poserer
Kendte

Tv-stjerne fik hjerteanfald:

I stabil tilstand

pernille blume smiler
Sport

Pernille Blume:

Den vildeste oplevelse

mette frederiksen står med hånden på mands skulder
Nyheder

Nu kan du søge om

Arne-pension

politibil med påskriften politi
Krimi

Voldsom trafikulykke:

To i kritisk tilstand 

Gade med bygninger på begge sider
Krimi

Fireårig faldt ud af vindue på fjerde sal

Boris Johnson og hans hustru, Carrie Johnson
Underholdning

57-årige Boris Johnson skal være far igen

to storke i rede
Dyreliv

Storkeunger mister livet i gylletank

Esbern Syhler-Hansen og Rosa Kildahl
Kendte

Vild med dans-stjerne skal være far

maskinen smadrer bygningen
Helt vildt

Amok med gravemaskine

- smadrede boligblok

Anders Antonsen tager sig til hovedet
Sport

Danske OL-stjerner har fået hadbeskeder

Viktor Axelsen jubler
Sport

FAKTA: Sådan gik det Danmark ved OL lørdag

Side af politibil
Krimi

Kro-slagsmål endte i knivstikkeri

Zhangjiajie Grand Canyon Glass Bridge
Helt vildt

Verdens højeste bungy jump - tør du?

Skægkræ
Livsstil

Her er de kryb du bor sammen med

Nyheder

Tredje danske kuld: Ulvepar har fået mindst tre hvalpe

mand med padleboard
Nyheder

DMI: Varmen kommer tilbage

bil i skybrud
Nyheder

DMI: Her er der risiko for skybrud

lina rafn på scnene
Kendte

Line Rafn smider
tøjet for din skyld

rygende cigaret
Nyheder

Røg og tyggetobak bliver forbudt for alle elever

Pernille Blume
Sport

Pernille Blume er klar til OL-finale

den forulykkede bil
Krimi

Voldsomt uheld: Bilist brager gennem hegn og lander på en anden bil

Viktor Axelsen
Sport

Sprudlende Viktor Axelsen slår sig i OL-semifinalen

Sara Slott Petersen og Jonas Warrer
Sport

Dansk OL-stjerne
frygter mørkt hul

Charlotte Ludvigsen
Nyheder

Trusler fik borgmester foran i vaccinekøen

grænsekontrol
Corona

Tyskland indfører

stikprøvekontrol

ved grænsen

billede fra lufthavn
Nyheder

Fra grøn til gul:
Disse lande vurderes
nu mindre coronasikre

Umut Sakarya
Kendte

Kendte sørger over dansk Youtubers død

madvarer
Mad og drikke

Rema 1000 advarer allergikere: Spis ikke disse produkter

En ung mand med hat
Kendte

Ung dansk influencer død i ulykke

Et skønt bjælkehus med pool
Helt vildt

Her er Danmarks dyreste hus

En masse is
Mad og drikke

Dengang is kostede under en krone

vaccine trækkes ud af glas med sprøjte
Nyheder

Sundhedsstyrelsen: Måske behov for tredje stik

En rød femdørs SUV
Biler

Helt ny Folkevogn på vej

Et kæmpe containerskib i en havn
Nyheder

Katastrofeskibet fra Suezkanalen:

Endelig i havn

En mand med skæg og et mudderskred i en by
Kendte

George Clooney fanget af mudderskred i Como

En brun sommerfugl med pletter
Dyreliv

Gode nyheder:

Sommerfuglene er tilbage

En smadret paraply
Nyheder

DMI: Efterårsvejr i weekenden

En mand med guitar foran en mikrofon
Kendte

Afdøde Prince vender tilbage med nyt album

meghan og harry på bryllupsdagen
Kendte

Ekspert: Meghans plan var ægteskab med prins Harry

Alica Schmidt
Sport

2,1 mio. følgere kan ikke tage fejl: Mød Alica Schmidt - og ni andre sexede OL-atleter

Underholdning

Scarlett Johansson sagsøger Disney

billede af osten
Mad og drikke

Speciel ost kaldes tilbage: Risiko for influenzalignende symptomer

mobiltelefon med coronapas på skærmen
Corona

Coronapas: 
Stor ændring om få dage