Administration 

Aabenraa Kommune: Bredt flertal indgår budgetforlig

PRM / Aabenraa Kommune: Bredt flertal indgår budgetforlig

Dette er en pressemeddelelse leveret af Via Ritzau.

Pressemeddelelse fra Aabenraa Kommune

Aabenraa Kommune er stadigvæk en kommune, hvor der sikres en positiv udvikling i både vækst og velfærd. Det er 30 ud af 31 byrådsmedlemmer blevet enige om med budgetforliget for Budget 2019. Kun Enhedslisten er ikke med i aftalen.

Budgetforliget for 2019 er bygget op omkring ambitionerne i vækststrategien Sund Vækst 2018-2030. Det indbefatter et fokus på, at Aabenraa Kommune udvikler sig til et endnu bedre sted at bo, vokse op, arbejde og drive virksomhed i.

- Jeg glæder mig utroligt meget over, at det endnu engang er lykkedes at få et meget bredt budgetforlig i Aabenraa Byråd. Det viser, at vi i Aabenraa Kommune har en samarbejdsånd, hvor alle partier vil det bedste for hele kommunen, siger borgmester Thomas Andresen (V) og gør opmærksom på, at aftalen også sikrer et fortsat vigtigt og stort fokus på bæredygtighed og digitalisering, som også vores nye vækststrategi Sund Vækst gør det.

Aabenraa Kommune er som resten af Danmark forpligtet til i vækststrategien at arbejde for FN's verdensmål for bæredygtig udvikling. Således er der i den daglige drift en opmærksomhed på, hvordan Aabenraa Kommune kan bidrage til mere bæredygtighed. Eksempelvis tager kommunen initiativ til et samarbejde med transportbranchen om perspektiver og muligheder i grøn omstilling, og det vil også indgå i en kommende resultatkontrakt med Business Aabenraa.

Budgetforliget har også digitaliseringsperspektiv med afsæt i vækststrategien Sund Vækst, som understøttes af, at der i perioden 2018-2021 er afsat i alt 21 millioner kroner til digitaliseringsindsatser inden for erhvervsområdet, it i folkeskolen og velfærdsteknologi.

Flere midler til sundhed og de ældre
I budgetforliget er der fundet enighed blandt partierne om, at der på anlægssiden afsættes 30 millioner kroner i perioden 2019-2021 til etablering af et sundheds- og lægehus i den nordlige ende af gågaden i Aabenraa.

- Den enkelte borgers sundhed betyder meget for os. Prioriteringen af det nye sundheds- og lægehus har været noget, vi længe har kæmpet for, siger Karsten Meyer Olsen (S), formand for Social- og Sundhedsudvalget.

Der er på ældreområdet samtidig blevet tilført knap 10 millioner kroner, som kommer oveni i sidste års løft på 24 millioner kroner.

Parterne anerkender desuden, at pårørende til udsatte og psykisk syge borgere kan opleve afmagt, sorg og frustration. Der iværksættes derfor en afdækning af, hvordan man bedst muligt kan etablere en rådgiverfunktion for pårørende til socialt udsatte og psykisk syge med afsæt i den nuværende organisering.

- Det kan være hårdt at være vidne til, at ens nærmeste ikke har det godt. At vi nu skal afdække, hvordan vi bedst muligt kan etablere en rådgiverfunktion for pårørende til socialt udsatte og psykisk syge, det er jeg glad for at være nået til enighed med de øvrige partier om, siger Michael Christensen (SF).

Et godt sted for børn og unge
For at understøtte den fortsatte udvikling af Aabenraa Kommune som et attraktivt uddannelsessted er forligspartierne også blevet enige om, at der afsættes 0,5 millioner kroner i årene 2019 og 2020 til en opprioritering af antallet af sosu-elever i Aabenraa Kommune, herunder igangsætning af de nye Digi-Tech uddannelsesforløb sammen med SOSU Syd.

- Vi er alle enige om, at Aabenraa skal være et godt sted at være ung og studere i. Med penge til at styrke sosu-området, herunder med flere sosu-elever sender vi et signal om, at vi både vil de unge, de ældre og uddannelsesstederne, siger Ejler Schütt (DF), formand for Arbejdsmarkedsudvalget.

For yderligere at støtte Aabenraa som en attraktiv uddannelsesby er parterne endvidere enige om at tilbyde alle unge under 18 år tilskud til bustransport indenfor kommunens grænser efter nærmere fastsatte kriterier. Der afsættes én million kroner i 2019 og 2,1 millioner kroner de efterfølgende år med henblik på, at ordningen kan træde i kraft ved skoleårets begyndelse efter sommerferien i 2019.

Til de mindste er der i budgetforliget fundet flere midler til daginstitutioner. Området løftes med to millioner kroner netto og det skal ses i lyset af, at sidste års budget ligeledes indeholdt et løft til dagtilbudsområdet på 2,5 millioner kroner årligt.

- Børnene i kommunen er noget, der betyder rigtig meget for os, og med aftalen får vi givet et løft til daginstitutionerne. Vi skal give vores børn en god start på livet, siger Kirsten Nørgård Christensen (V), formand for Børne- og Uddannelsesudvalget.

Investeringer i Barsø og veje
Tilstanden af vejene, cykelstierne og fortove har det godt i Aabenraa Kommune, viser den seneste rapport fra Vejdirektoratet. Men for at tilstanden forbliver på samme niveau, er der afsat yderligere fem millioner kroner til asfalt, én million kroner til fortove og én million kroner til cykelstier i 2019.

- Selvom vejene er i en god stand i Aabenraa Kommune, så er det væsentligt at betrygge borgerne med, at vi fortsat er villige til at lave investeringer på området. Der er nemlig et behov for blandt andet at sikre en ordentlig kvalitet af borgernes boligveje, cykelstier og fortove, hvor de bløde trafikanter især færdes, siger Erwin Andresen (SP).

Parterne er også nået til enighed om at styrke og forbedre vilkårene for bosætning og øget turisme på Barsø, hvor man afsætter 0,2 millioner kroner årligt til at nedsætte taksterne for Barsøfærgen.

- Vi er utrolig glade for, at vi kan sikre en fortsat positiv udvikling for Barsø ved at give flere tilskyndelse til at besøge den dejlige ø. Og håbet er selvfølgelig, at det vil få den effekt, at flere vil flytte til Barsø på sigt, siger Rasmus Elkjær Larsen (K).

Brug for en udligningsreform
Der er ligesom de forrige år indbygget en risikopulje på indtægtssiden i overslagsårene, som indregner det forventede finansieringstilskud, som Aabenraa Kommune har modtaget de seneste år. I det omfang tilskuddene ikke opnås fremadrettet eller en ny udligningsmodel ikke kompenserer fuldt ud, er parterne indstillet på at tage et fælles ansvar herfor ved næste budgetlægning.

- Det er åbenlyst, at der er brug for en reform af udligningssystemet. Det ville nemlig dels kunne tage hånd om de åbenlyse fejl i udligningssystemet samt understrege statens medansvar i at sikre en bedre balance i rammevilkårene for landets kommuner, siger borgmester Thomas Andresen, som tilføjer, at kommunerne ikke kan være tjent med de uberegnelige udsving i de forventede budgettilskud fra staten, som gør langsigtet økonomisk planlægning umulig til ugunst for borgerne og erhvervslivet.

Kontaktinformation
Borgmester, Thomas Andresen (V), tlf.: 40 15 45 50; e-mail: tand@aabenraa.dk

Formand for Social- og Sundhedsudvalget, Karsten Meyer Olesen (S), tlf.: 29 13 32 92; e-mail: kmol@aabenraa.dk

Formand for Arbejdsmarkedsudvalget, Ejler Schütt (DF), tlf.: 40 42 64 69; e-mail: es@aabenraa.dk

Erwin Andresen (SP); tlf.: 40 31 64 18; e-mail: ea@aabenraa.dk

Rasmus Elkjær Larsen (K), tlf.: 23 62 10 10; e-mail: rel@aabenraa.dk

Michael Christensen (SF), tlf.: 23 30 33 46, e-mail: mc@aabenraa.dk

Stabs- og arbejdsmarkedsdirektør, Søren Lorenzen, tlf.: 23 72 03 11; slor@aabenraa.dk

Kommunikationskonsulent, Claus Bøge Jensen, tlf.: 73 76 69 96, e-mail: cbje@aabenraa.dk

Læs hele pressemeddelelsen på Via Ritzau her: