Til avisens mandlige læsere

Dette er et blog-indlæg og ikke et udtryk for Avisen.dk's holdning. Hvis du finder, at indlægget er æreskrænkende eller indeholder injurier, så send en mail til tip@avisen.dk.

Den redaktion jeg sidder på, bliver jævnligt slået oven i hovedet med, at der ikke er nok mænd i vores avis.

Det er nok ikke alle der ved, at Nyhedsavisen er opdelt i tre verdener: Magtens verden, den ukendte verden og så vores verden. Magtens verden forklarer måske sig selv. I den handler artiklerne om politik, systemer og myndigheder. I den ukendte verden skal journalisterne skrive om f.eks. naturvidenskabelige emner eller overnaturlighed.

Og så er der vores verden. Det er den redaktion, jeg sidder på. Vi har til ansvar at sørge for, at rigtige mennesker kommer i avisen, og at de og deres problemer, sorger og glæder bliver taget alvorligt. Det syntes vi egentligt selv, at vi gjorde ret godt. Men på det sidste har vi oftere og oftere fået kritik for, at vi ikke har mænd nok i avisen.

På mange måder er kritikken berettiget. Syv ud af de otte journalister på redaktionen er kvinder. Så det er naturligt, at det er vores liv og tanker, der danner grundlag for mange af de ideer vi får. Som god journalist skal man naturligvis kunne sætte sig ud over sig selv, så jeg selvfølgelig gerne blive bedre til at tænke som en mand (selv om min kæreste nok mener, at jeg minder ret meget om en mand, når der er fodbold på skærmen).

Men forleden hørte jeg en nyhed, som fik mig til at tænke over, om det virkeligt gør så meget, at der ikke er flere mænd i avisen. For nogle måneder siden udsendte Aller et nyt ugentligt magasin ved navn Fokus. Aller beskriver det selv som et blad til mænd, der er kommet ud over drengerøvsalderen. Man kan læse om alt lige fra international politik til sport, videnskab og nye biler. Umiddelbart noget, som mange drenge/mænd sikkert synes lyder spændende.

Men salgstallene viser noget andet. Faktisk står det så slemt til, at Aller nu overvejer, om de helt skal droppe bladet. I samme omgang vil de prøve at undersøge, om der overhovedet er brug for et magasin i Danmark, der er målrettet mænd. Personligt glæder jeg mig til at høre, hvad de finder ud af.

For hvad nu hvis mænd slet ikke gider læse magasiner? De fleste mænd, som jeg kender, kan udmærket finde ud af at underholde dem selv. Og hvis de gerne vil vide noget nyt om et bestemt emne, så går de på nettet, hvor de selv kan vælge mellem kilderne.

Derfor vil jeg gerne spørge alle mandlige læsere, om I savner flere mænd i avisen? Og i så fald, hvad vil I gerne læse? Jeg vil i hvert fald gøre mit bedste til, at jeres forslag kommer i avisen.

 

To the newspapers male readers

The editorial office that I sit at is often hit over the head with the fact that there are not enough men in our newspaper. 

It probably isn t everyone who knows that Nyhedsavisen is divided into three worlds: The Power World, the Unknown World and Our World. The Power World might be self-explanatory. In it the articles are about politics, systems and officials. In the Unknown world the journalists write about science or supernatural things.

And then there s Our World. That s the desk I sit at. It s our responsibility to make sure that real people are in the newspaper and that they and their problems, grieves and joys are taken seriously. We actually think that we ve done that quite well. But lately we more and more are criticized for not having enough men in the newspaper. 

In many ways the criticism is justified. Seven out of eight journalists at the desk are women. So it s natural that it s our lives and thoughts that are the base of many of the ideas we get. As a good journalist you naturally have to put yourself above that, so of course I would like to be better at thinking like a man (although my boyfriend probably thinks I m quite like a man when there s football on the screen).  

But the other day I heard something on the news that made me think about if it really matters so much that there aren t more men in the newspaper. Some months ago Aller sent out a new weekly magazine called Focus. Aller describes it as a magazine for men, who have gotten over the boyhood-stage. You can read about everything from international politics to sports, science and new cars. On the surface that sounds like something many boys/men probably think is exciting. 

But the sales figures show something else. Actually things look so bad that Aller now are considering, whether to drop the magazine completely. At the same time they ll try to examine it there s even a need for a magazine in Denmark targeted men. Personally I m looking forward to hearing what they find out. 

Because what if men don t even want to read magazines? Most men I know have no problems finding out how to entertain themself. And if they want to learn something new about a certain subject they go online, where they can choose the sources themselves.

That s why I want to ask all male readers if you miss more men in the newspaper? And if you do, what would you like to read? I ll certainly do my best to get your suggestions into the paper. 

Dette er et blog-indlæg og ikke et udtryk for Avisen.dk's holdning. Hvis du finder, at indlægget er æreskrænkende eller indeholder injurier, så send en mail til tip@avisen.dk.