Uffe Elbæks nye overenskomst: Fuglefløjt til medarbejdere

De cirka 30 medarbejdere i Alternativets sekretariat på Christiansborg får nu en overenskomst. Uffe Elbæks ansatte får store frihedsgrader og masser af tillid men knap så høj løn. (Foto: Foto: Henning Bagger, Ritzau/Scanpix.)

Tillid, frihed og omsorgsdage er nøgleord i den nye overenskomst, der er lige på trapperne for de cirka 30 medarbejdere i Alternativets politiske sekretariat på Christiansborg. Ifølge overenskomsten kan en leder tildele en overbelastet medarbejder en dag i naturen til genopladning.

Alternativet er ved at lægge allersidste hånd på en ny overenskomst, der skal dække alle ansatte i partiets sekretariat på Christiansborg. 

I løbet af få dage sender partileder Uffe Elbæk og Alternativets sekretariatschef Lykke Jensen deres hovedskitse til overenskomst for de 30 ansatte til godkendelse hos HK, Journalistforbundet og DJØF. 

Her følger uddrag af overenskomsten: 

Paragraf 2: Tillid 

Denne kontrakt har som mål at frisætte medarbejderne. Det kræver, at ledelsen slipper kontrol og erstatter den med tillid. I stedet for regler, rettigheder og krav baseres samarbejdet parterne imellem på dialog og gensidig tillid.

Tillid skal både forstås som en grundlæggende holdning til andre mennesker, men også som en strategisk ledestjerne. Gennem at vise daglig tillid til hinanden opbygges social kapital.

Det politiske sekretariat bliver hermed etableret som et levende laboratorium for Alternativets politik og baseres på de værdier og dogmer, der er rettesnor for politisk ageren.

- Jeg ville elske, at ledere havde så meget tillid til medarbejderne, at man ikke behøvede at skrive alting ned. Ligesom i gode ægteskaber, hvor man ikke hele tiden behøver at se om det står på køleskabet om man skal vaske op eller give en krammer, siger Alternativets sekretariatschef Lykke Jensen. Hun kalder den nye overenskomst for et spejls af Alternativets politik og værdier. Foto: Gitte Redder, Avisen.dk.

Ved den gensidige forpligtelse og afhængighed mellem fællesskab og individ udvikles den enkelte medarbejders frie faglige udfoldelse og arbejdsglæde gennem medarbejderens bidrag til og afhængighed af det større arbejdsfællesskab. 

Ledelse og medarbejdere deler ønsket om fokus på produktivitet gennem kreativitet og arbejdsglæde. 

Paragraf 5: Arbejdstid

I sekretariatet er der som hovedregel 37 timers arbejdsuge. Den enkelte medarbejder tilrettelægger sit arbejde under hensyntagen til hans eller hendes samlede livssituation og er selv ansvarlig for at skabe balance mellem arbejde og fritid. 

Det er ledelsens ansvar at sikre, at den enkelte medarbejder formår at finde balancen. I praksis betyder det, at ledelsen ikke kontrollerer medarbejdernes arbejdstimer, og at medarbejdere ikke skal stå til ansvar for deres arbejdstid, men alene for udførelsen af deres arbejdsopgaver. 

For den samlede medarbejdergruppe i sekretariatet gælder det, at alle i dag arbejder dedikeret og selvledende under ansvar. Det er derfor ledelsens fokus og mål at etablere arbejdsfrie rum som åndehuller til fordybelse, afslapning og genopladning i en hektsik politisk arbejdshverdag.  

Det er medarbejderens ansvar at henvende sig til sin nærmeste leder for sparring og aflastning. Medarbejderen skal forvente at blive mødt positivt og med konkrete bud på en ønskelig arbejdsuge. Det er også medarbejdernes ansvar at hjælpe en kollega til at reflektere over arbejdstid og balance. 

Paragraf 8: Omsorgsdage

Alternativets sekretariat vil gerne sætte omsorgsdage på dagsordenen. Denne kategori er lovlige fridage skal dække: Barns første sygedag, seniorpolitisk nedsat tid, forebyggelse af sygefravær, selvomsorgsdage, fri til almene gøremål som tandlæge, læge, flytning, begravelse etc. 

Det er ledelsens ønske, at der gives frihed i det omfang som medarbejderen har behov i tillid til, at medarbejderen kun ønsker fri, når det er nødvendigt og samtidigt sikrer sig enten via kollegaers hjælp eller inddragelse af nærmeste leder, at hans eller hendes arbejde bliver varetaget. 

At barns 1. sygedag er afskaffet og erstattet med de nødvendige fraværsdage til at sikre, at der er fundet en pasning af det syge barn, som er optimal for barn og forældre. 

Seniorpolitik med fælles regler om nedsat tid for alle er erstattet af den nødvendige tid til genopladning, som den enkelte har brug for grundet alder. 

Selvomsorg er ønskeligt for både ledelse og medarbejder. Det er begges pligt at sørge for, at den enkelte medarbejder drager omsorg for sig selv. En leder kan for eksempel beslutte, at en medarbejdere efter en længere periodes arbejdsbelastning tildeles en dag i naturen til genopladning. 

Paragraf 11: Løn

Lønnen er inddelt i tre løngrupper. Medlemssekretærer, presserådgivere og politiske rådgivere. Fælles for de tre løngrupper er, at de alle tager udgangspunkt i DJØFs overenskomst for akademikere i staten. 

"Følgende skrift ville ideelt set være overflødig i en overenskomst baseret på tillid parterne imellem. Vi har dog valgt at skrive de retningslinjer, privilegier og spilleregler ned, som ligger fast fra begyndelsen af denne rejse sammen mod et arbejdsfællesskab bygget på tillid" hedder det blandt andet i overenskomstteksten. Den skal nu tryktestes hos de tre fagforbund DJØF, HK og Journalistforbundet.

Lønnen består af fire komponenter: basisløn, rådighedstillæg, funktionstillæg og kvalifikationstillæg. 

Det er ledelsens ret at forhandle løn ud fra principper om rekruttering og fastholdelse. 

Paragraf 14: Medarbejderudviklingssamtaler

Det sikres årligt, at medarbejderne får mulighed for at formulere, reflektere og drøfte udviklingsmuligheder inden for rammen af de strategiske arbejdsområder, som sekretariatet har besluttet. 

Disse MUS-samtaler kan afvikles traditionelt som samtale mellem leder og medarbejder, som GRUS, det vil sige i mindre eller større grupper sammen med en leder eller utraditionelt som en sammenskabelsesproces og fælles opgaveløsning. 

Paragraf 19: Overenskomstens varighed

Overenskomsten er afhængig af en tillidskontrakt mellem medarbejderne og sekretariatschef Lykke Jensen og gælder, så længe den øverste ledelse praktiserer en tillidsbaseret ledelsesform. I tilfælde af en ændring i ledelsesformen forhandles en ny overenskomst med 3 måneders varsel.