Fortrolig orientering: Formand i skandaleramt a-kasse får skarp kritik

Allan Luplau, bestyrelsesformand i Akademikernes A-kasse. (Foto: Foto: Akademikernes A-kasse)

Tidligere formand for Akademikernes A-kasse får 'skarp kritik' af tilsynsmyndighed efter omfattende undersøgelse af skandale-sager. Også den resterende bestyrelse kritiseres.

Nu falder hammeren for alvor over bestyrelsen i Akademikernes A-kasse - med daværende formand Allan Luplau i spidsen - som var ansvarlig under den nu fyrede skandaledirektør, Michael Valentin.

På baggrund af en tilbundsgående undersøgelse foretaget med hjælp fra Kammeradvokaten rejser tilsynsmyndigheden STAR en skarp kritik af Allan Luplau. Desuden får den samlede bestyrelse også kritik på flere punkter.

Det fremgår af en fortrolig orientering til Folketingets Beskæftigelsesudvalg, som Ekstra Bladet er i besiddelse af. Heri påpeges det bl.a., at Allan Luplau har givet mangelfulde oplysninger til tilsynsmyndigheden i en orientering 9. oktober 2018 i sagen om økonomisk støtte fra Akademikernes A-kasse til Lars Løkke Rasmussens fond, LøkkeFonden. STAR skriver således i den fortrolige orientering:

'(...) styrelsen (vil) på det foreliggende grundlag skarpt kritisere, at a-kassen i sit brev til styrelsen den 9. oktober 2018 (underskrevet af Allan Luplau, red.) i forbindelse med a-kassens interne undersøgelse op til afskedigelsen havde konkluderet, at "der ikke er identificeret forhold som klart er i strid med formålsbestemmelserne i Akademikernes A-kasse. Revisors undersøgelser har ikke identificeret forhold, der afkræfter ovenstående".

Og videre:

'Når indholdet af skrivelsen sammenholdes med indholdet af a-kassens egen advokats notat af 24. september 2018, synes konklusionerne i skrivelsen ikke at være en dækkende beskrivelse af de på det tidspunkt afdækkede forhold, idet Norrbom Vinding (advokatfirma, red.) konkluderer, at... "Vi har endelig fået oplyst, at Allan Luplau er af den opfattelse at økonomisk støtte til Løkkefonden er klart uden for AKA's formål (...)".   

Generelt er bemærker STAR, at man slet ikke er tilfreds med samarbejdsvilligheden fra a-kassens side:'styrelsen (skal) på det foreliggende grundlag kritisere, at a-kassen efter styrelsens henvendelse medio september kun tøvende har medvirket til oplysning om baggrunden for afskedigelsen af Michael Valentin, og at man først efter styrelsens åbning af en undersøgelse den 26. oktober 2018 reelt har fået afdækket en række alvorlige svigt i a-kassens administration'.

Tilsynsmyndigheden slår desuden ned på en række kritiske forhold i a-kassen, hvor bestyrelsen ikke har levet op til sit ansvar.

'Vedrørende flere forhold, som giver anledning til kritik af a-kassen, synes bestyrelsen at have haft lejlighed til at stille spørgsmål ved forholdet, herunder eksempelvis omfanget af involvering i Folkemødet, større donationer og sponsorater og tilskud til forskellige større markedsføringsinitiativer, omfattende vinindkøb og Michael Valentins fødselsreception m.v.

Alle forhold, som de seneste måneder er blevet afsløret i Ekstra Bladet.

På den baggrund finder tilsynsmyndigheden det 'kritisabelt, at bestyrelsen ikke i tilstrækkelig grad har taget stilling til, om de forskellige tilskudsformål lå inden for a-kassens vedtægter, og at der på det foreliggende grundlag ikke synes at være udvist skyldige økonomiske hensyn i de økonomiske dispositioner på bl.a. de nævnte områder'.

I det hele taget vurderer STAR, at a-kassens bestyrelse har svigtet sit ledelsestilsyn.

'Undersøgelsen indikerer, at forhenværende direktør Michael Valentin i de undersøgte forhold har haft mulighed for at handle på eget initiativ og for egen vinding uden tilstrækkeligt ledelsestilsyn fra a-kassens bestyrelse og formand, idet undersøgelsen efterlader det indtryk, at der ikke har været fastsat tilstrækkeligt klare rammer for direktørens beføjelser, herunder varetagelsen af bijob og tillidshverv (...). Det finder styrelsen på det foreliggende grundlag kritisabelt'.

Samlet konkluderer STAR om bestyrelsens rolle i skandale-sagerne:

'Selvom der på det foreliggende ikke er grundlag for at fastslå et egentligt juridisk ansvar for bestyrelsen, er der unægteligt tale om et meget uheldigt sammentræf af omstændigheder, hvor en højere fra af agtpågivenhed sandsynligvis kunne have afværget de for a-kassen meget uheldige sager.'

Akademikernes A-kasse har mulighed for at komme med bemærkninger til STAR's kritik frem til 23. januar. Herefter træffer styrelsen endelig afgørelse i sagen.

Hverken Allan Luplau eller a-kassens nye bestyrelsesformand Thomas Damkjær Petersen har på nuværende tidspunkt kommentarer til STAR's kritik.

 

Ekstra Bladet