Blogger: Politikerne misbruger de reformramtes problemer

Claus Jansson er en af de mange, som på egen krop har oplevet beskæftigelsessystemet indefra. Siden han i 2005 blev ramt af en arbejdsulykke har han kæmpet på kanten af arbejdsmarked med skiftende ansættelser i fleksjob siden 2006. Trods tre arbejdsulykker i sin karriere insisterer Claus på retten til en plads på det rummelige arbejdsmarked.

Hans spidskompetencer er opstået som direkte resultat af hårdt tjente erfaringer, som en blandt mange reformramte. Han erkender at kampen mod den stigende ulighed er en af vores tids vigtigste opgaver. Og løsningen ligger i det fælles medansvar.

Claus har taget sine praktiske erfaringer med sig i sin fleksjobansættelse på Christiansborg, hvor han er politisk assistent på social- og beskæftigelsesområdet for Alternativet. Claus bruger parlamentarisk aktivisme til at påvirke den offentlige mening.

 

OFTE SIGES DET, at ”Historien skrives af vinderne”. Derfor må de reformramte anses for at være vinderne, da deres fortællinger nu udkommer i flere bøger.

MIN FORTÆLLING er ikke så meget anderledes end så mange andre, men det er slående, at vores mange fortællinger fylder så lidt i den danske litteratur om den socialpolitiske udvikling i nyere dansk tid.

HER HVOR JEG STÅR, får jeg hold i nakken af at betragte nutidens danske socialpolitiske historie. Mest fordi jeg hele tiden skuer bagud i vores rigdom af historiefortællinger, fra dengang hvor ord som ”fattiggård”, ”armod” og ”værdigt trængende” var helt almindelige dagligdags ord og vendinger – det vi til daglig kalder for: fortiden.

JEG STÅR HER og glor mig over skuldrene, fordi årtiers forskning og viden ikke rigtig bliver brugt til noget, og det føles lidt åndssvagt, at vi kender til så meget af det, som virker og alligevel gør det modsatte. Som om fremtiden bliver bedre ved at lave den om til: fortiden.

DET MESTE SOM siges og skrives handler om de politiske skåltaler – de sociale illusioner – og fordrejede sandheder om de reelle målsætninger. Alt oftere lanceres politiske lovforslag som reformer under påskud af at ville hjælpe bestemte grupper af medborgere, hvor det rent praktisk er det stik modsatte. Politikere misbruger de reformramtes problemer som undskyldning for at gennemføre økonomiske besparelser.

”Nu skal jeg hjælpe dig, derfor giver jeg dig en ringere økonomi”.

SYNET PÅ SAMFUNDETS reformramte har ikke i nyere tid været mere fattigt. Fattigt på forståelse, interesse, empati og ja også økonomi – i en tid hvor resten af samfundet ellers oplever økonomisk velstand.

Og derfor er det så meget desto vigtigere, at de berørte borgeres ord bliver hørt. At deres livsudfordringer og fortællinger om samfundets fejlslagne indsatser bliver udbredt til en større del af den danske befolkning. For mange af dem føler, at den hjælpende hånd de modtager fra velfærdssamfundet, alt for ofte sker i form af en knyttet næve.

DET REFORMRAMTES fortællinger er i stigende grad ved at vinde indpas i den offentlige debat, medier og pressens spalter. Reduceret til ”cases” (personsager) har de været nævnt i pressen i hundredvis i løbet af de seneste år, men ikke meget når ud i litteraturen og den socialpolitiske historie for vores samtid. Som dug for solen glemmes overskrifterne i pressen for igen at blive til hverdag og gårsdagens nyheder.

MEN ENKELTE bogudgivelser findes dog, som i utvetydige vendinger gengiver de reformramtes fortællinger ord for ord. Seneste bog jeg har læst er ”Stemmer fra dybet” af Dorte Hummelshøj Jakobsen.

Fortællingerne spænder vidt, men har det tilfælles, at de beskriver mødet med velfærds Danmark og hjælpen, som endte med at blive det stik modsatte.

HER FORTÆLLES OM: Nyttejobbet der ingen nytte gjorde. Førtidspensionen som ikke gav den ventede ro, fordi den kom al for sent. Livet på gaden som 15-årig og de livslange konsekvenser. Studerende børnefamilier, som har ualmindeligt svært ved at skaffe til dagen og vejen. Om den hårde barndom, sygdom og fysisk nedslidning. Fleksjobberen, der blev ramt af en blodprop i hjernen, og måtte bruge et år på at skrive sin historie, som ellers før blodproppen kunne være gjort på en dag.

DET ER FORTÆLLERNES egne ord og vendinger, som benyttes i fremstillingen. Enkelte steder er det sammensat af en række af citater, hvor fortællerens egne evner ikke rækker til at lave en samlet beretning. Alt dette krydres med citater fra fremtrædende danske politikere. Citater fyldt med floskler, usandheder og afstumpet menneskesyn.

MIN MOR LÆRTE MIG, at usandheder med rette skal kaldes for løgne. Hun lærte mig også, at vi skulle hjælpe vores næste. Havde hun levet i dag, så ville hun næppe kalde det for politisk spin eller reformer, ej heller hjælp til de reformramte.

”Politikernes ensidige fokus på arbejdsudbud og økonomi har medført et markant skred i menneskesynet: Mennesket har ikke længere værdi, bare fordi det er til. Menneskets værdi måles ud fra dets evne til at arbejde og tjene penge til den offentlige kasse. Kan det ikke forsørge sig selv, regnes det for at være en byrde.” citat fra bogens forord. 

”Stemmer fra dybet” er med sine 12 fortællinger et sjældent indlæg i debatten, omend den ikke er den eneste og sidste. For endnu en bog med titlen ”Er det Velfair” er på vej i trykken.

HVORFOR ER DET vigtigt og relevant at de reformramtes fortællinger bliver udgivet, kunne man spørge.

Udover det indlysende i, at det udgør en væsentlig del af den danske samtids socialpolitiske historie, så er den vigtig, fordi meget få danskere reelt kan forholde sig til den mosaik af politiske beslutninger, der har ændret så markant på den sociale indsats i Danmark. Beslutninger, der vel og mærke er et politisk valg og ikke en nødvendighed.

OG SÅ LÆNGE vi har tradition for fejlagtigt at koble social- og beskæftigelsespolitik sammen, som var de hinandens uundværlige nødvendigheder, så kan vi ikke skabe en ny politik. En politik som anerkender alles ret til et lige udgangspunkt og retten til et værdigt liv.

Vi skal langt tilbage på den politisk tidslinje for at forstå sammenhængen. Helt tilbage til Maastricht traktaten i 1992 og den fælles europæiske beslutning om at etablere den monetære union.

FOR AT EU'S MEDLEMSLANDE kunne etablere en fælles valuta, måtte nationalstaternes budgetter balancere. Der skulle være styr på husholdningen i hvert enkelt medlemsland, og selvom Danmark ikke blev en del af Euro-landene, så valgte vi at følge trop og holde en ”fast kurs” overfor Euroen.

Og hvordan kunne de europæiske lande så sikre sig, at de havde styr på landets husholdning? Jo via reformer (reelt at betragte som besparelser), som primært blev rettet imod det statslige/offentlige og de sociale sikringsordninger. I Danmark kaldet for det sociale sikkerhedsnet, som vi stiller til rådighed for hinanden som del af en social kontrakt.

DEN SOCIALE KONTRAKT er siden 1992 blevet brudt et utal af gange, og langt de fleste oplæg til disse brud kan findes som anbefalinger fra Velfærdskommissionen, som blev nedsat i 2003. Velfærdskommissionen havde bl.a. til formål ”at sikre grundlaget for social tryghed og balance samt et velfungerende velfærdssystem i fremtiden.” Det kan være særdeles svært at genfinde målsætningen i det efterfølgende årtis massive besparelser, som de facto har medført det stik modsatte.

EN LANG RÆKKE AF anbefalingerne fra Velfærdskommissionen handlede nemlig om at spare på de sociale sikringsordninger og var derfor reelt brud på den sociale kontrakt. Uden at udtømme listen kan jeg fremhæve massive forringelser af dagpengesystemet, afvikling af efterlønnen og stigningen i folkepensionsalderen.

Hertil er ydermere tilføjet forringelse af ordninger for sygedagpenge, førtidspension og fleksjob. Massive omlægninger og besparelser på kontanthjælpsområdet med mere. 

Slutteligt er alle offentlige ydelser ændret fra at blive reguleret efter lønudviklingen til pristalsindekset.

JEG UNDLADER at inddrage andre indlysende faktorer som indførelse af satspuljeordning, kontanthjælpsloft, 225 timers regel og de meget lave ydelser for danskere på integrationsydelse og et hav af andre tilsvarende besparelser og forringelser.

Oveni disse besparelser skal så lægges de helt generelle årlige besparelser, som landets kommuner og statslige institutioner er blevet pålagt – samt det stigende økonomiske og menneskelige forbrug af administration og registreringer (New Public Management).

MINDR ØKONOMISKE rammer til at løse større opgaver har også medført besparelser på det sociale sikkerhedsnet og brudt den sociale kontrakt. Alle disse politiske tiltag er bevidste valg, og lovene er vedtaget i Folketinget på et fuld oplyst grundlag.

Med andre ord er det ikke en hjælp til samfundets mest udsatte eller danskere ramt af ledighed eller sygdom. Det er bevidste politiske valg, som udhuler det sociale sikkerhedsnet og bryder den sociale kontrakt.

DENNE MOSAIK forstår de færreste danskere, fordi kompleksitet og tidshorisont strækker sig over årtier og altid præsenteres med politiske vinkler og målsætninger, som ikke er sandfærdige. Det min mor ville kalde for usandheder og løgne.

Derfor er de reformramtes fortællinger så meget desto vigtigere. Fordi almindelige mennesker kan forholde sig til deres udfordringer og forstår, at alle har ret til et værdigt liv.

MED FORTÆLLINGERNE kan man illustrere, at den hjælp som ydes, ofte ikke er hjælp og ofte resulterer i endnu større udsathed. Man kan sætte sig ind i fortællerens situationen og tænke ”hvad hvis det var mig eller en af mine kære, som var syg eller ledig i det system”.

For oveni alle besparelserne er der etableret et kontroltyranni, som med mistillid og sanktioner fastholder de fleste i årelange bekostelige og unødvendige sagsforløb. Og den afmagt og umyndiggørelse kan læserne forstå.

HELT LAVPRAKTISK kan læserne f.eks. se, at efter 22 ugers sygedagpenge bliver de en del af mørketallene. Det mørketal som kaldes for ”selvforsørgelse”, hvor man må leve af sine egne værdier, før man med hatten i hånden allernådigst kan bede om kontanthjælp.

En kontanthjælp som 70% af kontanthjælpsmodtagere ikke burde modtage, da de burde modtage andre ydelser pga. sygdom, handicap, kroniske lidelser eller andre svære livssituationer. 70% for hvem udfordringerne er andet og mere end blot ordinær ledighed.

TILBAGE I 2012 forsøgte jeg at få arrangeret en 24 timers radioudsendelse med højtlæsning af de reformramtes fortællinger. Det var desværre ikke muligt at finde den rette radiokanal til formålet, så det blev ved tanken, indtil jeg i starten af året fik relanceret ideen. Det mundede ud i en 24 timers LIVE streaming til Facebook og YouTube.

JEG SER TILBAGE på ”24 timer for de reformramte” med en blanding af følelser. Ydmyghed: fordi så mange tog så godt imod ideen og arbejdede så konstruktivt sammen for at gennemføre den – respekt: for det store mod, som de mange reformramte udviste ved at stille deres fortællinger til rådighed – glæde: over de mange empatiske oplæsere som deltog i oplæsningen af fortællingerne – og ikke mindst opløftethed: fordi vi sammen fik gjort en nødvendig forskel.

MANGE AF FORTÆLLINGERNE fra ”24 timer for de reformramte” udkommer snart i bogform med titlen ”Er det Velfair”. Bidrag til udgivelsen samt omtale af bogen kan du finde på Boomerang

Min egen rejse med udgivelserne i tryk og skrift startede med ”Opråb fra bunden” på Modkraft. Syv fortællinger skrevet af reformramte, som vi i netværket Bekæmp Fattigdom NU fik bragt i 2016 forud for demonstrationen ”Værdigt liv til alle”, og rejsen kulminerer med bogudgivelsen ”Er det Velfair”.

EN REJSE, hvor jeg blot er en af mange, som med små bidrag bidrager til noget langt større. En rejse, hvor der er plads til mange flere. For enden af rejsen venter en ny anstændig politik, hvor alle har ret til et lige udgangspunkt og et værdigt liv.

Dette er et blog-indlæg og ikke et udtryk for Avisen.dk's holdning. Hvis du finder, at indlægget er æreskrænkende eller indeholder injurier, så send en mail til tip@avisen.dk.

Rotten Magawa sidder på en træstub med en guldmedalje om halsen
Dyreliv

Heltemodig rotte 
hædret med medalje

Mennesker foran indgang til IKEA-varehus
Nyheder

Hver femte stadig i tvivl

om feriepenge

SF's Folketingsmedlem Ina Strøjer-Schmidt taler i folketingssalen
Nyheder

Internt drama i SF:

Lad os se jeres regnskaber!

Blå blink fra udrykning
Krimi

Kører ind i husmur:
En død og to kvæstede

Christiansborg set på afstand
Nyheder

322 kvinder i opråb:

Folketingsmedlem stak

finger op i skridtet  

Statsminister Mette Frederiksen ser misfornøjet ud
Nyheder

Danskere finder fejl:

Kan koste dem

tidlig pension

Den britiske tv-vært Sir David Attenborough
Kendte

94-årig legende går

amok på Instagram

Folk skåler i vinglas til fest
Corona

Store private

fester forbydes

Prinsesse Eugenie og Jack Brooksbank vinker på trappen ved deres bryllup i 2018
Kongelige

Royal baby på vej:

Skandaleprinsen skal

være morfar

Brugte kondomer på et vietnamesisk lager
Helt vildt

Skulle sælges igen: 

345.000 brugte kondomer

blev kogevasket

Skuespilleren Thomas Bo Larsen
Kendte

Tørlagt Thomas Bo Larsen:

Grænseoverskridende

at spille fuld

røgeri ved Allinge
Corona

Bornholm ramt

af smittetryk:

Det er ikke fair

Mand bliver testet for corona i telt
Corona

Højeste nogensinde:

678 nye smittede

røver
Krimi

Begik røveri

med haveredskab

Mønter og sedler
Nyheder

Sættes skatten ned

i din kommune?

Brandmand går på den brændende bygning
Krimi

Dramatisk brand:

Brandmand fik

gavl ned over sig

folk står som sild i en tønde ved julemarkedet på christiania
Corona

Christianitter hegner

Staden ind i frygt

for corona

Kong Harald
Kongelige

Kong Harald

er indlagt

Jan sneum
Kendte

Ikonisk dansk

DR-journalist

er død

Kim Jong-un
Nyheder

Kim Jong-un:

- Undskyld

billede af sundhedsperson med coronatest
Corona

Dansk corona-våben

i vanskeligheder:

Virker måske ikke

En hvis VW ID3 holder foran en forhandler
Biler

VW's kæmpe satsning

kører nu på de danske veje

billede af nogle af de meste beundrede personer i verden
Kendte

Her er de:

Verdens mest beundrede

parkerede elløbehjul
Nyheder

Spritkørsel

elløbehjul

stoppes

Sol bag skyer
Nyheder

Masser af regn -

men så kommer

solen og varmen

Skål med lakrids
Nyheder

Mand død af

overdosis lakrids

Meghan Markle siddende i sofa
Kongelige

Meghan i talentshow

Lottokuponer
Nyheder

Efterly­­­ser Lotto-vinder:

Har du vundet 4,2 mio. kr?

Politibil i nærbillede
Nyheder

Højresvingsulykke:

Cyklist mister livet

Nærbillede af Donald Trump
Nyheder

Trump sagsøgt af niece

Seks måneder gammel dreng smiler mens han står på vandski
Helt vildt

Deler vandene:

Baby står på vandski

Nærbillede af Zlatan Ibrahimovic
Corona

Svensk superstjerne smittet

Dobbeltdækker foran Big Ben
Corona

Nyt land på listen:

Fraråder rejser

til Storbritannien

To læger på intensivafdeling
Corona

Smitten tager til:

Mange nye indlagte

Unge pige med mundbind
Corona

Derfor afvises

coronasmitte

som luftbåren

redningshelikopter i luften
Krimi

8-årig i ulykke under

skoleudflugt - blev fundet

med snor om halsen

Til salg-skilt på hus
Nyheder

Så meget sælges

husene for i dit område

Bertel Haarder og Inger Støjberg står sammen foran Amalienborg i 2015
Nyheder

Haarder giver Støjberg

ret: Sexisme-debat er

gået over gevind

gigantisk robot testes i Japan
Helt vildt

Gigantisk robot 
sluppet løs i Japan

En kvinde og mand ligger i liggestole ved vandet
Nyheder

Tusinder har taget

forskud på feriepenge 

Den amerikanske præsident Donald Trump
Nyheder

Trump: Det kommende

valg er en katastrofe 

Demonstranter og politi på gaden i Louisville, Kentucky
Krimi

Politibetjente skudt 

Forsvarsminister Trine Bramsen (S) udtaler sig foran flere mikrofoner
Nyheder

Suger oplysninger om

danskere via top-

hemmeligt spionsystem

Danske Banks hovedkontor i København
Nyheder

Nye problemer for Danske Bank

Old town i Warszawa
Corona

Efter studietur:

11 elever fra samme

klasse smittet

Grænsestation mellem Danmark og Tyskland.
Corona

Efter stigende smittetal:

Tyskland advarer

mod Danmark

Politifolk holder vagt ved foden af Eiffel-tårnet
Nyheder

Bombetrussel mod

Eiffel-tårnet

Nærbillede af mobiltelefon
Krimi

Ansat i børnehave anholdt:

Tog fotos under bleskift

Skilte med henholdsvis dame- og herretoilet.
Corona

Frygter coronasmitte på offentlige toiletter

læger tester passagerer i bil for corona
Corona

Dagens tal:

Over 500 nye smittede

portrætter af Anne-Elisabeth og Tom Hagen
Krimi

Retten: Tom Hagen

kan løslades

Billede af Lisbeth Hejsel
Krimi

Har du set Lisbeth

og hendes Hyundai?

Skilt til Vestre Landsret
Krimi

Ældre kvinde forgiftede sin mand:

Kager proppet med medicin

joan collins
Kendte

87-årig Dollars-stjerne

er gået på kur

en mand kigger ind ad vinduet til en Jensens Bøfhus-restaurant
Nyheder

Nul bøffer?: Jensens Bøfhus presses i konflikt

bilist kigger på mobiltelefon
Krimi

800 knaldet for

håndholdt mobil

på én uge

sedler og mønter
Nyheder

Sådan vil du bruge dine
indefrosne feriepenge

Billede af en masse mønter
Nyheder

Flertal presser på:

Frigiv alle feriepengene

letpåklædt kvinde
Krimi

Ulovligt marked for

danske nøgenbilleder:

Det koster 20 kroner

Elon MUsk står foran en Tesla model 3
Nyheder

Tesla-stifter: Stort

prisfald på elbiler

Et billede fra politiets lagre med stjåle designermøbler
Krimi

Hælervarer for

to milliarder:

Er din stol varm?

illustration af covid-19
Corona

Tjek din branche:

Så mange smittes

med corona

billede af et lyn
Nyheder

Lyn slår ned under fodboldkamp:

14 børn kvæstet

Scandinavian Star set fra luften
Nyheder

Scandinavian Star-kaptajn

Hugo Larsen er død

billede af det udsendte materiale
Corona

Usikker antistoftest

sendes til

halv million danskere

strandede hvaler ved Tasmanien
Dyreliv

Australien finder 470 hvaler i rekordstor stranding

To hundefører står med deres hunde i lufthavnen i Helsinki. De to hundefører, som begge er kvinder, har grønne t-shirts på. De står ved nogle officielle skilte, der viser, at hundene tjekker for coronavirus.
Nyheder

Hunde skal snuse sig frem

til coronasmittede i lufthavn

En politibetjent med ryggen til. Han har en sort jakke på med hvide versaler, hvor der står "politi".
Krimi

Betjente viste sig

at være tricktyve

Nærbillede af Donald Trump på en talerstol med et rødt slips og åben mund. Den amerikanske præsident ses i profil.
Corona

Trump: Kina må tage

ansvar for pandamien

Den norske prinsesse Märtha Louises kæreste med solbriller på sammen med Märtha Louise og en blondine
Kongelige

Prinsessen overrasket af

skandale-kæresten

stjernehimmelen med nordlys og grandtræer i baggrunden
Nyheder

Hold øje med

efterårshimmelen

Et stort gråt Herkulesfly holder i en lufthavn. I baggrunden ses flere andre fly i luften.
Krimi

Herculesfly nødlander 

i Aalborg

En sygeplejerske med engangskitel, hårnet, mundbind og gummihansker tilser en oatient på intensivafdelingen.
Corona

Endnu flere smittede men

kontakttallet falder

Pengesedler og mønter
Nyheder

Datoen er klar:

Her kan du få dine

feriepenge

Tommy Kenter og Janne Hiort
Kendte

Tommy Kenter

er blevet gift

Ambulance med udrykning
Krimi

84-årig død i bilulykke

Brand i kæmpe affaldsberg
Nyheder

Brand i Roskilde kan

vare flere måneder

Havørn på himlen
Dyreliv

Fire havørne fundet døde:

Frygter forgiftning

Mugshot af Mark Chapman
Nyheder

Lennons drabsmand undskylder

Britt Bendixen i TV-studiet
Underholdning

Britt Bendixen gør comeback:

Jeg er på toppen