Heidi nægtet førtidspension trods hjerneskade: "Vibeke Manniche har ødelagt min sag"
Heidi Mathiasen fik meningitis på grund af herpes. Hvis hun får et herpesudbrud igen, kan det været livsfarligt for hende. Privatfoto.
To gange har Mariagerfjord Kommune givet Heidi afslag på førtidspension. Alle læger er enige om, at hun har en alvorlig hjerneskade efter meningitis. Bortset fra Vibeke Manniche.

Artiklen er opdateret 8/8 kl. 18 med præcisering af lægeskøn om kørestol samt årstal for lægeskøn

For fire år siden blev Heidi Mathiasen pludselig ramt af meningitis. Hjernehindebetændelsen har givet hende en varig hjerneskade, og i dag kan hun ikke gå mere end syv-otte skridt uden at falde. Alligevel mener lægekonsulent Vibeke Manniche, at det kan være svært ud fra de lægelige fund helt at forstå årsagen til, at Heidi har brug for en kørestol.

Hun har kroniske smerter, og når migrænen er værst, bliver Heidi indlagt på sygehuset og får morfindrop. Men Vibeke Manniche opfordrer kommunen til at undersøge, om Heidi skulle være misbruger. Hun kan ikke se nogen lægelig begrundelse for, at Heidi får morfin.

- Før jeg blev syg, har jeg altid passet mit arbejde. Så det er ekstremt hårdt at blive beskyldt for de her ting. Hun sår tvivl om min integritet og alle speciallægernes udtalelser, siger Heidi Mathiasen til Avisen.dk.

Ingen alvorlig sygdom

Heidi Mathiasen er langt fra den eneste syge borger, der har fået sit helbred vurderet af den omstridte lægekonsulent Vibeke Manniche. Mindst seks kommuner har købt konsulentydelser af hendes virksomhed Lægeservice i perioden 2015-2016.

Mariagerfjord Kommune bruger Lægeservice til at lave lægeskøn i sager om sygedagpenge, kontanthjælp, førtidspension, fleksjob og revalidering. Uden selv at møde borgeren, skal lægekonsulenten sammenfatte og oversætte lægeattester fra de læger, der har undersøgt borgeren.

Men i sine lægeskøn, som blev skrevet i 2013 og 2014, kom Vibeke Manniche frem til en helt anden konklusion end alle de speciallæger, der har undersøgt Heidi.

"Der er ikke fundet tegn på alvorlig neurologisk eller anden alvorlig sygdom," skriver Vibeke Manniche i lægeskønnet.

Avisen.dk har læst alle Heidis lægeerklæringer igennem. De er alle enige om, at Heidi har en varig hjerneskade, og hun har fået diagnoserne 'sensibilisering af nervesystemet,' 'postviralt hjernesyndrom' og 'kronisk non-malign smertetilstand.' Alt sammen som følge af meningitis.

Avisen.dk har spurgt Vibeke Manniche, hvorfor hun ikke betragter disse diagnoser som alvorlige. Hun skriver i en mail til Avisen.dk:

"Lægeservice har af hensyn til borgerens retssikkerhed og personfølsomme oplysninger ikke mulighed for at kommentere på enkeltsager, udover at det er faktuelt forkert hvad du fremhæver fra sagen."

Hun har dog ikke ønsket at uddybe, hvilke oplysninger der er faktuelt forkerte.

Strider mod al sund fornuft

Heidi Mathiasen er blevet undersøgt af neurologer, neuropsykologer, reumatologer og specialister på to forskellige smerteklinikker. De er alle enige om, at Heidis tilstand ikke bliver bedre, og at der ikke er flere behandlingsmuligheder.

Den seneste neuropsykolog, der har undersøgt hende, skriver:

"Muligheder for udvikling af erhvervsevnen må vurderes at være på det nærmeste ophævet, dette under indtryk af omfanget af og karakteren af de kognitive forringelser, hjerneskaden har medført."

Derfor valgte Heidi i 2014 at søge om førtidspension. Men det har kommunen afvist to gange, først i 2015 og senest i juli 2016.

Lægeservice har ikke haft noget med de afgørelser at gøre. Vibeke Manniche skriver i mailen:

"Alle afgørelser omkring tildeling af sygedagpenge og andre sociale ydelser træffes alene af den pågældende myndighed, i dette tilfælde Jobcenteret i Mariagerfjord, på baggrund af samtlige foreliggende oplysninger og lægelig dokumentation i sagen, herunder alle oplysninger fra fx borgerens egen læge. Det må understreges at Lægeservice ikke har nogen autoritet i den forbindelse. Herudover sidder der en lægekonsulent fra regionen i Rehabiliteringsteamet og denne foretager sin egen lægelige vurdering ifht fx ressourceforløb, førtidspension osv.”

Alligevel er Heidi overbevist om, at Vibeke Manniches lægeskøn har haft en afgørende betydning i hendes sag.

- Det er på grund af Vibeke Manniche, at hele min sag står som den gør. Hun har ødelagt min sag, siger hun.

Heidi har anket afslaget til Ankestyrelsen og sendt en ny ansøgning om førtidspension. Hendes praktiserende læge bakker hende op og skriver til kommunen:

"Kommunen ser generelt ikke ud til at anerkende, at denne patient har en varig hjerneskade som følgevirkning af Meningitis. Denne hjerneskade er indiskutabel og lægefagligt fuldt udredt fra alle parter. Alligevel finder kommunen modsat alle andre i systemet, at patienten har mulighed for at blive erhvervsaktiv."

Han advarer også om, at det kan forværre Heidis tilstand, hvis hun bliver presset ud i et ressourceforløb.

"Denne situation er helt uholdbar og ud fra et etisk og moralsk synspunkt, bliver jeg nødt til at støtte patienten i, at der ikke er noget formål i at presse hende yderligere," skriver han.

Kunne pludselig ikke se

En uge efter afslaget på førtidspension blev Heidi dårlig og kunne pludselig ingenting se. Hun blev indlagt på Aalborg Sygehus.

- Lægerne sagde, at det var en reaktion på psykisk stress. Jeg har brug for ro, så jeg kan bruge mine sparsomme ressourcer på mig selv, min søn og min kæreste i stedet for på kommunen, siger hun.

Det er ikke kun Heidis helbred, der er på spil. Det vil også gå hårdt ud over hendes økonomi, hvis kommunen fastholder afslaget på førtidspension. I dag får hun, hvad der svarer til sygedagpenge.

Hvis hun får førtidspension, vil hun miste omkring 3.000 kroner om måneden før skat. Hvis hun kommer på ressourceforløbsydelse, vil hun til gengæld miste omkring 12.000 kroner om måneden før skat.

- Det kan vi jo ikke få til at hænge sammen. Så bliver vi nødt til at flytte fra vores hus, som vi lige har lavet handicapvenligt. At skulle til at flytte igen er helt uoverskueligt, siger hun.

Arbejdsmarkedschef i Mariagerfjord Kommune, Michael Tidemand, har ikke ønsket at kommentere Heidis sag, da den endnu ikke er afgjort.

Lægekonsulenten afgør ikke sagen

Når en sagsbehandler køber et lægeskøn af en ekstern lægekonsulent, får lægekonsulenten tilstendt alle de lægelige oplysninger i sagen. Dem skal lægekonsulenten 'oversætte' og sammenfatte for sagsbehandleren.

Lægeskønnet kan have betydning for, hvorvidt og hvornår sagsbehandleren vælger at indstille en borger til fleksjob eller førtidspension.

Men det er ikke lægekonsulenten, der træffer afgørelsen. Den træffes af kommunen efter indstilling fra et såkaldt rehabiliteringsteam, hvor blandt andre sagsbehandleren og regionens lægekonsulent er til stede.

UDVID